Dernek nedir, Dernek ne demek

"Dernek" ile ilgili cümleler

  • "Tıpkı bir düğün, dernek, eğlence biter gibi tatlı tatlı oldu." - O. C. Kaygılı
  • "Edebiyat Derneğinde şiir dünyamızın eski, yeni, birçok şöhretleriyle tanıştım." - Y. Z. Ortaç

Yerel Türkçe anlamı:

Salı

Düğün, şölen, eğlence

2.bk. deri, déri-4.

Salı.

Panayır ve pazarın kurulacağı günün arefesi.

Toplantı, toplanma

Dernek // dugun dernek: düğün eğlencesi

Çarşamba.

1.bk. deri, déri-

Pazar günü.

Pazar günü

Hukuki terim anlamı:

cem'iyyet.

Sosyoloji'deki anlamı:

İki ya da daha çok bireyin ortaklaşa bir çıkarı gerçekleştirmek ve korumak üzere oluşturdukları, yönetimsel yapısı ve görevlileri bulunan örgütlü toplumsal küme.

Diğer sözlük anlamları:

Toplantı, toplantı yeri, cemiyet

Bilimsel terim anlamı:

Ekonomik ya da yasaların yasaklamadığı diğer konularda kurulmuş olan örgüt.

İngilizce'de Dernek ne demek? Dernek ingilizcesi nedir?:

association

Fransızca'da Dernek ne demek?:

cercle

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Diyarbakır ilinde, Lice ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Rize kenti, Pazar belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

 

Dernek hakkında bilgiler

Dernek, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel bir kişiliğe sahip kişi topluluklarındandır.

Türk Medeni Kanunu'na göre herkesin önceden izin almadan dernek kurma hakkı vardır. Fiil ehliyetine sahip her gerçek kişinin dernek kurma hakkı vardır. Ayrıca, hiç kimse dernek kurmaya veya derneğe üyeliğe zorlanamaz. Dernekler vakıflar gibi topluma yararlı bir hizmet gerçekleştirmek için kurulmuş yasal topluluklardandır.

Derneklerin çalışma ve işleyiş hususlarını düzenleyen kanuna dernekler kanunu denir. Türkiye'deki yürürlükte olan kanun 5253 sayılı Dernekler Kanunudur.

Dernekler Dairesi Başkanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de açık durumda bulunan dernek sayısı 100 bini aşmıştır. (Türkiye'de 100 bin 363 faal dernek bulunuyor.) Derneklerin yüzde 20'si İstanbul'da bulunur. Feshedilmiş dernek sayısı da 150 bin 419'dur. İstanbul iller sıralamasında en çok derneğin faaliyette olduğu kent olurken, İstanbul'u 9 bin 621 ile Ankara, 5 bin 588 ile İzmir, 4 bin 100 ile Bursa takip eder. Türkiye'de kamu yararına çalışan dernek sayısı ise 402.

Dernek ile ilgili Cümleler

  • Kampüsteki öğrenci derneklerinin üyeleri öğrenciler tarafından seçilirler.
  • Devlet görevini yapmadığı için, vatandaşların güvenliğini sağlayacak bir dernek kurduk.
  • Dernekte 30 üye var.
  • Ona saygı duyuyoruz, eskiden dernek başkanıydı.
  • FIFA 209 üyeli derneklerden oluşur.
  • Her şahıs saldırısız toplanma ve dernek kurma ve derneğe katılma serbestisine maliktir.
 

Dernek anlamı, kısaca tanımı:

Ortak : Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek. Kuma. Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner.

Gerçekleştirmek : Gerçek duruma getirmek, yapmak, ortaya koymak.

Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

Yasal : Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni, meşru, legal.

Topluluk : Aynı yerde bulunan insan kalabalığı. Vücudun dolgun olma durumu. Sanatçı grubu. Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet. Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl. Aynı türden canlıların bir araya gelmesiyle oluşan küme.

Dernek kurmak : Dernek oluşturmak.

Dernekevi : Bir dernek veya kuruluşun üyelerinin buluşmaları için ayrılmış yer, lokal.

Düğün dernek : Evlenme dolayısıyla yapılmış olan kutlama töreni ve eğlence.

Gizli dernek : Belli sayıda kişilerin illegal faaliyetleri sürdürmek amacıyla kurdukları dernek.

Dernekçi : Dernek üyesi olan kimse. Bir derneğe çok bağlı olan kimse.

Dernekçilik : Dernekçi olma durumu.

Dernekleşme : Dernekleşmek işi.

Dernekleşmek : Dernek kurmak.

Dernekpazarı : Trabzon iline bağlı ilçelerden biri.

Düğün dernek hep bir örnek : Olayların veya yapılmış olan işlerin hep birbirine benzediğini anlatan bir söz.

Toplantı : Bir meclisin bir yıl içindeki birleşimlerinin her biri. Birden çok kimsenin belirli amaçlarla bir araya gelmesi, içtima. Toplanma, bir araya gelme, kabarıklık oluşturma.

Düğün : Bir olayı kutlamak için yapılmış olan büyük eğlence veya tören. Evlenme veya sünnet dolayısıyla yapılmış olan tören, eğlence, cemiyet.

Cemiyet : Birbirine uygun veya zıt anlamlı kelimeleri tenasüp, tezat sanatları yoluyla bir araya getirme. Yüksek sosyete. Toplum. Bir olayı veya kişiyi kutlamak amacıyla bir araya gelen topluluk. Düğün. Dernek.

Pazar : Cumartesi ile pazartesi arasındaki gün. Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer. Tokat iline bağlı ilçelerden biri. Alışveriş. Rize iline bağlı ilçelerden biri. Belli bir şeyin satıldığı yer.

Panayır : Belli zamanlarda ve genellikle küçük yerleşim birimlerinde kurulan, sergi niteliğini de taşıyan büyük pazar.

Deri : İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu. Bu tabakadan yapılmış. Toplantı, düğün. İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten. Pazar veya panayır kurulan gün, dernek.

Kazanç : Satılan bir mal, yapılmış olan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, getiri, temettü. Yarar, çıkar, kâr.

Dernek günü : Pazar günü

Dernek özgürlüğü : Herkesin, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına iye olabilme özgenliği (Bu hak, ancak kamu düzenini ya da genel sağtöreyi korumak için yasa ile sınırlanabilir).

Dernekgardaşı : Pazartesi

Dernekler toplumbilimi : Bir toplumda, bir toplumsal kümede oluşan derneklerin toplum bütünü içindeki yeri ile kuruluş, işleyiş ve değişimini düzenlilikleri içinde incelemeyi amaçlayan toplumbilim kesimi.

Dernekler tüzesi : Üyelerinin kişiliğinden ayrı, bağımsız bir tüzel kişiliğe iye olan ve amacı kazanç olmayan topluluğun bağlı olduğu türe düzeni.

Dernekli : 1.bk. derneşik- 2.bk. derneşik-2. Derli toplu, düzgün, düzenli (kimse). Derli toplu, düzgün, düzenli (Vücudu) derli toplu olan İzmir ili, Çırpı nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Derneklik : Ölülerin ruhu için dağıtılan adak: Annem derneklik dağıtacakmış.

Diğer dillerde Dernek anlamı nedir?

İngilizce'de Dernek ne demek? : n. association, club, society, union, corporation, institution, league, college, fellowship, fraternity, gild, guild

Fransızca'da Dernek : association [la], cercle [le], société [la], club [le]

Almanca'da Dernek : n. Verein, Vereinigung

Rusça'da Dernek : n. объединение (N), ассоциация (F), кружок (M), содружество (N), вечеринка (F)