Devinim nedir, Devinim ne demek

  • Devinme işi, hareket.
  • Zaman içinde durum değiştirme
  • Bir toplumdaki olayların ana özelliğini, varlık biçimini belirleyen toplumsal süreçlerin bütünü.
  • Bir düşünce sürecinin başlaması, hareket.
  • Durağan bir noktaya göre devinmekte olan bir nesnenin durumu, devim, hareket.
  • Bir ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçiş.

"Devinim" ile ilgili cümle

  • "Dinleyenlerden de kendisini doğrulayan baş devinimleri bekliyordu." - N. Cumalı
  • "Dünya'nın biri kendi, öteki Güneş çevresinde olmak üzere iki devinimi vardır."

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

Nesnenin, tüm ya da kimi noktalarının zamana bağlı olarak yer değiştirmesi olayı.

Felsefi anlamı:

Olabilirlikten gerçekliğe geçiş.

Yer değiştirme; bir noktanın uzaydaki bir durumdan başka bir duruma geçişi; zaman içinde durum değiştirme.

Bir ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçiş; bir düşünce sürecinin başlaması.

Tarihin akışı içinde var olan düzeni değiştirmeye zorlayan " toplumsal, tinsel ve benzeri güçlerin baskısı.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Bir nesnenin konumunun zamana bağlı olarak değişimi; olay çatkısına göre incelenir.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Dış dünyanın görüntülerini düzenli aralıklı resimler dizisi biçiminde film üzerine saptarken filmin alıcıda; böyle bir filmdeki resimler dizisini devinimli görüntülere çevirirken filmin göstericide aralı devinimi.

 

Bir film kuşağında sese karşı görüntü bölümünü belirtmekte kullanılan genel terim.

Dış dünyanın seslerini sürekli biçimde saptamak üzere filmin alıcıda; aynı seslerin okunması için filmin göstericide sürekli devinimi.

S

Televizyon yayınında sese karşı görüntüyü belirtmekte kullanılan genel terim.

Sosyoloji'deki anlamı:

Toplumdaki nesne ve olayların temel özelliğini, varlık biçimini belirleyen toplumsal süreçlerin tümü.

Bilimsel terim anlamı:

Her türlü değişimi gösteren özdeğin bir varlık biçimi.

Ötelenme, dönme, titreşim gibi konum değiştirme.

[Bakınız: devinme]

İngilizce'de Devinim ne demek? Devinim ingilizcesi nedir?:

motion, move, movement, mobility, action

Devinim hakkında bilgiler

Hareket, bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin zamana karşı değişimidir. Hareketle ilgilenen bilim sahaları, mekanik ve kinematik olarak sınıflandırılabilir. İlkinde kuvvet ve kütle üzerindeki etkisi incelenirken, ikincisinde, kütlenin konumu, hızı gibi nitelikler incelenir.

Hareketle ilgili en temel kanunlar, Newton'un hareket kanunları olarak adlandırılan Isaac Newton tarafından hareket eden bir cismin davranışlarının incelenmesi ile elde edilmiş olan kanunlardır. Bu kanunlar aynı zamanda klasik mekanik kuramlarının temelini oluşturur.

Devinim anlamı, tanımı:

Hareket : Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri. Deprem. Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılmış olan ilerlemeler, akım. Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi. Yola çıkma. Davranış, tutum. Devinim. Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon. Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi. Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma.

 

Zaman : Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. Dönem, devir. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Belirlenmiş olan an. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Çağ, mevsim.

Nokta : Nöbetçi, gözcü, bekçi. Orta nokta. Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret. Konu, konu ile ilgili önemli bölüm. Hiçbir boyutu olmayan işaret. Sınır, derece, radde. Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Yer. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.). Nöbetçi bulunan yer.

Öz devinim : Bir alete otomatik bir işleyiş kazandırmak için gerekli olan düzen, otomatizm.

Devinme : Devinmek işi.

Toplum : Topluluk. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet.

Olay : Önemli tarihsel olgu, fenomen. Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka.

Varlık : Var olan her şey. Var olma durumu, mevcudiyet. Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey. Önemli, yararlı, değerli şey. Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon. Para, mal, mülk, zenginlik, variyet. Ömür, hayat.

Biçim : Tarz. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Herhangi bir şeyin benzeri. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Biçme işi.

Toplumsal : Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal.

Süreç : Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi, vetire, proses.

Sabit : Yerinden oynamayan, yerini değiştirmeyen, durağan. Gerçekliği tespit edilmiş, kanıtlanmış olan. Değişmeyen, hep aynı kalan, önceden ayarlanmış.

Bir : Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Aynı, benzer. Sadece. Eş, aynı, bir boyda. Ancak, yalnız. Sayıların ilki. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bu sayı kadar olan. Bir kez. Beraber. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Tek.

Düşünce : Tasa, kaygı, sıkıntı. Dış dünyanın insan zihnine yansıması. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea. Niyet, tasarı. İlke, yönetici sav.

İçinde : Süresince, zarfında. ... ile dolu bir biçimde. Ortamında.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Değiştirme : Değiştirmek işi, tebdil, tahrif.

Devinim evresi : Filmin çeşitli sinema aygıtlarındaki aralı devinimi sırasında pencere önünde bir resim boyu yol aldığı ve örtücünün kapalı olduğu evre. Durma evresinin karşıtı.

Devinim yollan : İnsanların ve malların bir yerden bir başka yere taşınmasını sağlayan toplama ve dağıtma yolları.

Devinimbilim : fizik: Mekaniğin devinimle ilgili bölümü.

Devinimde uyuşum : İki ya da daha çok çekime bölünmüş devinimin, kesiksiz, akıcı biçimde görünmesini sağlayan uyuşum çeşidi.

Devinimli : Devinimi olan. zf. Devinimli olarak.

Devinimli bakımlık : Filmin üzerindeki resimleri, gösterici gibi devinimli görüntü olarak verebilen bakımlık.

Devinimli büklüm : Genç koyak tabanlarında, dağ eteği ovalarda oluşan ve yana doğru kolayca yer değiştirebilen büklüm, bk. büklüm.

Devinimli örtü : Üzerindeki görüntüler, devinimli bir örtü işlevi üstlenen, örtülü film çeviriminde kullanılan, özel olarak hazırlanmış görüntü negatifi.

Devinimli örtülü film : Bezem ile devinimli varlığın negatifinin alıcıda aynı zamanda elde edilmesine dayanan bir örtülü film çeşidi.

Devinimli sayışım : Yatırım ve çekimleri gereği genel görüntüleri bakımından canlı ve devinmeli sayışımlar.

Diğer dillerde Devinim anlamı nedir?

İngilizce'de Devinim ne demek? : n. motion, precession

Fransızca'da Devinim : locomotion [la]

Almanca'da Devinim : Bewegung