Dikkat nedir, Dikkat ne demek

Dikkat; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Dikkat" ile ilgili cümleler

 • "Onun kalbini, haysiyetini kıracak sözler söylenmeden bu zarif hareketle her şeyin anlatılmış olması dikkate şayandır." - A. H. Çelebi

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Duygu ve düşüncenin bir konu ya da sorun üzerinde toplanması, zihnin uyanık bulunması durumu.

Sosyoloji'deki anlamı:

İnsanın bilme ve uygulama devinimlerini, kendiliğinden ya da istençli olarak belli bir nesne ya da eylem üzerinde toplamasını ve bu nesne ya da eylemin bilinç alanına getirilmesini anlatan bir ansal durum.

Bilimsel terim anlamı:

İstençli ya da istençsiz olarak bir olayı daha canlı duruma getirmek için tümü ya da bir parçası üzerinde anlık gücünün toplanması durumu.

İngilizce'de Dikkat ne demek? Dikkat ingilizcesi nedir?:

attention

Dikkat hakkında bilgiler

Düşünceyi belli bir şey üstünde yoğunlaştırabilme gücü. Dikkat, bilincin odağıdır. Nesnel olarak, bütün duyumsal ya da belleğe yerleştirilmiş bilgilerden, daha sonra kullanmak için bir bölümünü seçmeyi gerektirir. Bir toplantıda konuşan çeşitli kişiler arasında yalnızca birini dinlerken bir resme bakarken şekilleri dikkate almaksızın yalnızca renklere yoğunlaşırken, kalabalıkta bir tanıdığı ararken ya da akıl bir problemi çözmeyi yoğunlaştırılırken, farklı verimlilik derecelerinde farklı dikkatler söz konusudur. Bireyin seçmek zorunda kalması algılamanın, düşünmenin ya da birçok şeyin aynı anda yapmanın bir sınırı olduğunu gösterir.

 

Dikkat bazen istemeden ve elde olmadan uyanır: Yoğun, tuhaf ya da önemli dış uyarıcılar tarafından çekilebilir. Bunlar yönlendirici tepki sağlar. Uyarıcı arttıkça organizma uyarıcıya yönelerek dikkatı hem düşüncesel, hem de fiziksel olarak başlatır. Herhangi bir biçimde uyarıcı tekrarlanır ya da sürekli olursa, dikkat tepkisi bütünüyle azalır ya da bütünüyle ortadan kalkar. Belirli bazı etkinlikler için dikkat gerekli değildir: Bir sahnenin gerekli fiziksel özellikleri (renk, boyut, biçim ve haraketi) dikkat harcama gerektirmeden belleğe yerleştirilebilir. Aynı biçimde, başlangıçta yoğun dikkat gerektiren bazı işler, daha sonraları öylesine otomatikleşir ki, öbür etkinliklerle birleştirilebilir. Fizyoloji uzmanları, dikkatin algılama sürecini hangi bölümlerin etkilediğini araştırmaktadırlar. Seçici dinleme deneyleri sırasında, deneklerden dinledikleri mesajlardan birini tekrarlamaları istenince, öbür mesajla ilgili dikkatleri dağılmış ve sonuçlar, bir kişinin iki mesajın genel özelliklerini aynı anda kaydedebildiğini, ama yalnızca birinin sözlü içeriğini tekrarlayabileceğini göstermiştir.

Dikkat ile ilgili Cümleler

 • Neden insanlar çok dikkatsiz.
 • Hepinizin çok dikkatli olmasını istiyorum.
 • Dikkat çekici bir şey oldu.
 • Ali sadece dikkat çekmek istedi.
 • Tom'un dikkatli olduğunu umuyorum.
 • Kapa çeneni! Benim dikkatimi dağıtıyorsun.
 • Dikkat! Birisi bizi duyabilir!
 • Bu noktadan sonra, dikkatle devam etmeliyiz.
 • Dikkat aynı anda birçok noktaya verilebilir mi?
 • dikkat çekmek çok mu önemli?
 • Dikkat çekiciydi.
 • Burak bile Tuğba'ya dikkat etmedi.
 • Dikkat! Buraya gelen bir kamyon var!
 • Dikkat çekmek için abartılı elbise giyer.
 

Dikkat kısaca anlamı, tanımı:

Düşünce : Dış dünyanın insan zihnine yansıması. İlke, yönetici sav. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea. Niyet, tasarı. Tasa, kaygı, sıkıntı.

Dikkat çekmek : İlgi toplamak. göze batmak, fark edilmek.

Dikkat etmek : Özen göstermek. duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplamak, uyanık davranmak. gözüne çarpmak veya ilgisini çekmek.

Dikkat kesilmek : Bütün dikkatini bir şey üzerinde toplamak.

Dikkate almak : Göz önünde bulundurmak, hesaba katmak, gereğini düşünmek.

Dikkate şayan : Değerli.

Dikkati calip olmak : Dikkati çeken kimse veya şey olmak.

Dikkatini çekmek : Fark etmek. uyarmak.

Dikkatini çekmemek : Birinin ilgisini uyandırmamak.

Dikkatini toplamak : Duygu ve düşünceyi bir konu veya yapılmış olan iş üzerinde yoğunlaştırmak.

Dikkat toplaşımı : Dikkatin sürekli olarak bir nesne veya konunun belirli bir yönü üzerinde toplanması, konsantrasyon.

Nazarıdikkat : Bir kimsenin herhangi bir konuya duyduğu yoğun ilgi.

Dikkatli : Dikkat eden, özen gösteren (kimse). Dikkat ederek.

Dikkatli olmak : Dikkat etmek, dikkat göstermek.

Dikkatsiz : İşinde dikkatli davranmayan, dalgın, savruk, özensiz.

Dikkatsizlik : Dikkatsiz olma durumu, dalgınlık, savrukluk, özensizlik.

Dikkatsizlik etmek : Dalgınlık etmek.

Boğazına dikkat etmek : Yiyeceğine, içeceğine özen göstermek.

Duygu : Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik. Önsezi. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Duyularla algılama, his. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.

Toplama : Toplanarak bir araya getirilmiş. Toplamak işi. Sayıları veya nicelikleri birbirine ekleyip toplamını bulma işlemi, cem. Değişik parçaların bir araya getirilmesiyle oluşmuş. Kalın bazlamaya benzer bir çeşit tandır ekmeği.

Uyanıklık : Uyanık olma durumu, anıklık, saklık, teyakkuz.

Uyarma : Bir duyu organını, bütün bir sinir düzenini, kendi dışındaki bir nesne veya durumun bir tepkide bulunmaya yöneltmesi. Uyarmak işi, ihtar, tembih.

Özen : Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam.

Üstün : Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik. Arap harfli metinlerde bir ünsüzün a, e seslerinden biriyle okunacağını gösteren işaret, fetha.

Yoğun : Artmış, çoğalmış bir durumda olan. Kaba, kalın, iri (elek, iğne). Şişman, iri, tombul. Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.). Koyu, kalın. Dolu, sıkı, sıkışık, çok, konsantre. Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif.

İlgi : İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk, aidiyet. Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma. Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik. Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.

Dikkat çekme : Bir disiplin suçu işlemiş olan öğrenciye, cezayı gerektiren bir davranışta bulunduğunu ve yinelemesinden kaçınması gerektiğini yazılı olarak bildirme.

Dikkat çemberleri : Stanislavski oyunculuk dizgesinde, dikkatin odaklanmasını kolaylaştırmak için saptanan bölgeler. Dikkati odaklamada üç bölge kullanılır : Küçük dikkat çemberi, Orta çemberi, Geniş dikkat çemberi.

Dikkat genişliği : Kısa bir süre içinde gösterilen çok sayıdaki nesneyi doğru olarak algılayabilme ve anımsayabilme niteliği. Kişinin bir nesne ya da konu üzerine dikkatini yöneltebildiği süre.

Dikkat komutu : 800 metreye dek düzenlenen koşularda, çıkış çizgisinde yerlerini alan yarışçıları dikkat durumuna getirmek için, çıkışçının kendi ana dilinde verdiği uyarı komutu.

Dikkat odağı : Bireyin belli bir anda en çok ayırımında bulunduğu bilinç alanı.

Dikkat uzamı : Gözü kaydırmadan kısa bir süre içinde doğru olarak algılanabilen nesnelerin sayısını ya da tümünü kapsayan alan.

Dikkati odaklama : Stanislavski oyunculuk dizgesinde, oyuncunun bütün dikkatini dış eyleme vermesi ve imgelemi ile bu eylemi pekiştirmesi işlemi.

Dikkatle : Dikkatli bir biçimde. İlgili cümle: "“Sarışın bir kız, pastacının vitrinine dikkatle bakıyordu.”" P. Safa.

Dikkatlice : Dikkatli bir biçimde. İlgili cümle: "“Çerçeveler son derece küçük olduğundan, her bir fotoğrafı, geriye sadece ufacık bir kafa kalacak biçimde dikkatlice kesmek gerekmişti.”" E. Şafak.

Dikkatlilik : Dikkatli olma durumu.

Diğer dillerde Dikkat anlamı nedir?

İngilizce'de Dikkat ne demek? : n. attention, attentiveness, carefulness, care, cautiousness, watchfulness, application, caution, note, notice, regard, remark

interj. caution, attention, watch out, look out, Beware!, fore, ware, cave, shun

Fransızca'da Dikkat : attention [la], soin [le], regard [le]

Almanca'da Dikkat : n. Achtung, Aufmerksamkeit, Beachtung, Obacht, Rücksicht, Sammlung, Sorgsamkeit, Umsicht, Vorsicht, Vorsorge, Wahrnehmung

Rusça'da Dikkat : n. внимание (N), внимательность (F)