Diphthong türkçesi Diphthong nedir

Diphthong ingilizcede ne demek, Diphthong nerede nasıl kullanılır?

Falling diphthong : İkinci ögesi birinciye göre daha dar ve süreksiz olan ikiz ünlü türü: ai, au, ei, üi gibi: nirey [nirei] gezecan? «nereyi gezeceksin?» vb. dilimizdeki öyle [öile], ayrı [airı], eyri [eiri], gayrı [gairı], tüy [tüi] gibi kelimelerde y ünsüzü ile biten heceler, y’nin yarı ünlü niteliğinde bir ünsüz olmasından dolayı, söyleniş ve boğumlanma özellikleri bakımından birer ikiz ünlü durumundadır. yavru [yauru], avrupa [aurupa] gibi kelimelerdeki v’lerin ses değeri de böyledir. karşıtı yükselen ikiz ünlü’dür. buna bk. Alçalan ikiz ünlü.

Diphthongal : İki ünlünün kaynaşmasına ait. Diftongal. İki ünlünün kaynaşması ile ilgili.

Diphthongization : Kayan ünlüleşme. İkili ünlüleşme. Çift ünlü olarak telaffuz etme (diphthongisation olarak da yazılır). (amerikan ingilizcesi)ikili ünlüleşme.

Diphthongize : (amerikan ingilizcesi) (gramer) basit bir ünlüden çift ünlüye dönüşmek. Basit bir ünlüden çift ünlüye dönüştürmek (diphthongise olarak da yazılır).

Diphthongs : İkili ünlü. Kayan ünlü. İkiz ünlü. Ses bağı. Çift ünlü. Diftong.

Diphtheritic membrane : İnsan difterisine benzer biçimde, mukozaya yapışan fibrinli eksudatın oluşturduğu zar. en belirgin olarak salmonella enfeksiyonlarında, bağırsaklarda biçimlenir. Difteritik zar.

 

Diphteroid : Difteroid.

Diphtheroid : Difteriye (bulaşıcı bir hastalık) benzeyen. Difteroid. Difteri gibi. Difteriye benzeyen; difteri basiline benzeyen. difteri basili dışında herhangi bir bakteri nedeniyle gelişen mukoza yüzeyinde yalancı zarların oluşması.

Diphtheritic : Difteri ile ilgili. Difteriye özgü. Difteri (bulaşıcı bir hastalık) ile ilgili.

Diphtheria : Difteri. Kuş palazı. Difteri toksini. Kuşpalazı.

İngilizce Diphthong Türkçe anlamı, Diphthong eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Diphthong ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Dipthong : Aynı nefes baskısı altında boğumlanan ve tek bir ünlü değerinde olan çift ünlü: ai, ei, au, äu gibi. ing. you [yu:sen, siz], my [mai "benim"], fine [fayn: ince nazik], go [gou "gitmek"], time [taym: zaman], beer [bir: bira], loud [laud: yüksek sesli, gürültülü]; almanca auto [auto "atomobil"], haus [haus "ev"], haar [har:saç], baum [baum: ağaç], bäume [boyme:ağaçlar], zwei [tsvay: iki], it. scuola [scuola:okul] vb. || türkçede asli olarak ikiz ünlü yoktur. özbek, türkmen, karagas, azerbaycan vb. türk lehçelerinde görülen ikiz ünlüler, ana türkçedeki asli uzun ünlülerin zamanla ses değişmelerine uğrayarak ikiz ünlü durumuna dönüşmesinden oluşmuştur. yenisey yazıtlarında: üöz < öz, "kendi" yak. suoh < *yok "yok", suol < yol, "yol" küöh < kök "kök", tkm. düyp < tüp "dip", düş < düş "rüya", karag. eiş < beş "eş, yoldaş", özb. dii- < ti- "demek, söylemek", krg. beyş < beş vb. || türkiye türkçesinin yazı dilinde de ikiz ünlü bulunmaz. ancak, heceleri y, v ünsüzleri ile sonuçlanan bazı kelimelerde bunların söylenişleri bakımından bir ikiz ünlü oluşmuştur. öyle [öile], böyle [böile], söylemek [söilemek], yavru [yauru] vb. || anadolu ve rumeli ağızlarında da ünlü düşmesi ya da hece sonlarındaki y, v ünsüzleri ile yalın veya eklerle genişletilmiş kelimelerin iç seslerindeki y, v, ğ, h ünsüzlerinin eriyip kaybolmaları dolayısıyla yanyana gelen ünlüler, tek bir nefes baskısı altında birleşerek ikiz ünlüleri oluştururlar: nerei < nereye, sarei < saray, gonuşii < konuşuyor, yiit < yiğit, düün < düğün, dii < diyin "diyerek", muakkeme < muhakeme vb. kelimelerin söyleyiş değerleri bakımından || türkçede üç türlü ikiz ünlü vardır: || a- alçalan ikiz ünlü: birinci ögesi vurgulu veya sürekli, ikinci ögesi birinciye göre daha dar ve süreksiz olan ikiz ünlü: aulu < avlu, yauru < yavru, öile < öyle, öilen < öylen "öylen", köilü < köylü, geinip < giyinip, nirei < nereye vb. || b- yükselen ikiz ünlü: ikinci ögesi vurgulu veya birinci ögeye oranla daha sürekli, birinci ögesi daha süreksiz olan ikiz ünlü türü: buria < buraya,çual < çuval, uahıt < o vakit, cierim < ciğerim vb. || c- eşit ikiz ünlü: her iki ögesindeki ünlü aynı ve boğumlanma süresi eşit olan ve seyrek rastlanan ünlü türü: yağmur yaar < yağar, babayiit < babayiğit, düün < düğün vb.

 

Vowel : Ciğerlerden gelen havanın ağız kanalında herhangi bir engele uğramadan yalnız ses yolundaki daralma veya genişleme ile çeşitlenen, dil ve dudakların oluşturduğu ses: a, e, ı, i, o, ö, u, ü. Sesli. Ünlü. Ünlü harf. Sesli harf.

Vowel sound : Ünlü ses.

Diphthong synonyms : diphthongs.

Diphthong zıt anlamlı kelimeler, Diphthong kelime anlamı

Consonant : Bağdaşan. Uyuşan. Sessiz harf. Ünsüz. Uygun. Uyumlu. Ahenkli. Ünsüz harf. Ses uyumu olan.

Diphthong ingilizce tanımı, definition of Diphthong

Diphthong kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A coalition or union of two vowel sounds pronounced in one syllable. Called a proper diphthong. As, ou in out, oi in noise. To form or pronounce as a diphthong. Diphthongize.