Diversification of production türkçesi Diversification of production nedir

  • İktisat alanında kullanılır.
  • Firmanın tek bir alanda yoğunlaşarak karşılaşabileceği olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla farklı mal ve hizmetler üretmesi.
  • Üretimin çeşitlendirilmesi.

Diversification of production ingilizcede ne demek, Diversification of production nerede nasıl kullanılır?

Diversification : Çeşitlendirme. Farklılaştırma. Çeşitlenme. Çeşitleme. Çeşitlilik. Çeşitli hisse senedi ve tahvillere yatırım yapma. Diversifikasyon. Değişiklik. Yatırımcının portföy oluştururken riskini en aza indirmek amacıyla fonlarını çeşitli alanlarda etkinlik gösteren firmaların çıkarttığı taşınır değerler arasında dağıtması. bk. üretimin çeşitlendirilmesi.

Of : Li. In. Nin. -in. Den. Yüzünden. İle ilgili. -li. -dan. Hakkında.

Production : Sahneye koyma. Sinema yapımcısının işi. tv. televizyon yapımcısının işi; izlencecilik. Gösteri. Bir tiyatro yapıtının tam olarak seyirci için üretilmesi işlemi. Mal ve hizmetleri bir dizi işlemden geçirerek biçim, zaman ve mekan boyutuyla faydalı hale getirmek veya faydalılıklarını artırmaya yönelik her türlü etkinlik. Yapıt. İstihsal. Bir hayvandan belirli bir süre içerinde elde edilen et, süt ve yumurta ve yün gibi hayvansal ürün miktarının belirlenmesinde kullanılan bir terim. Randıman. Yönetmenin bir tiyatro yapıtını anlamlı ve uyumlu bir biçimde sahneye koyma işleminin tümü. oyun düzeni, oyunculuk, dekor, giysi, donatım, ışıklama vb. öğelerin oyunun amacını gerçekleştirecek biçimde güzelduyusal bir bütünlüğe ulaşmasını gerektirir.

 

Diversification of capital : Yatırım çeşitlendirme.

Diversification of products : Ürün farklılaştırma. Ürün çeşitlendirme.

Agents of production : Sermaye. Üretim öğeleri. Emek. Üretim unsurları. Herhangi bir malın üretimi için gerekli olan toprak, emek, anamal ve girişimci gibi öğeler. Doğal kaynaklar ve girişim gibi üretim faktörleri. Üretim amilleri. Üretim araçları.

Capitalist mode of production : Marksist yaklaşımda, üretim araçları mülkiyetinin kapitalist sınıfın elinde olduğu, ücretli emeğin yarattığı artık değere dayanan üretim biçimi. Kapitalist üretim biçimi.

Director of productions : Bir tiyatronun sanat işlerindeki baş yürütücüsü. tiyatronun sanat etkinliklerini düzenlemede söz sahibi olan baş kişi sanat alanında sorumluluk ondadır ve bağımsız olarak karar verir. oyuncuların sözleşmelerinde ve yönetmenin seçiminde onun onayı zorunludur. Sanat yöneticisi.

Factor elasticity of production : İki faktör olduğu varsayımı altında, faktörlerden biri sabitken, diğerinde ortaya çıkan oransal değişmeye karşı üretimin gösterdiği duyarlılık, diğer bir deyişle üretimdeki oransal değişmenin, faktördeki oransal değişmeye oranını gösteren katsayı. Üretimin faktör esnekliği.

Capitalist relations of production : Marksist yaklaşımda, üretim araçları mülkiyetinin kapitalist sınıfın elinde bulunduğu, emek gücünün metalaştırıldığı ve üretimin temel amacının artık değer üretimi olduğu üretim ilişkileri. Kapitalist üretim ilişkileri.

 

İngilizce Diversification of production Türkçe anlamı, Diversification of production eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Diversification of production ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Ability rent : Yetenek rantı. Özel yeteneklere sahip olan kişilerin üretime katkılarının üstünde elde ettikleri kazanç fazlası. krş. kıtlık rantı.

A change in supply : Üreticilerin mal sunumunu etkileyen fiyat dışındaki değişkenlerde ortaya çıkan değişme sonucu sunumun artması veya azalması diğer bir deyişle sunum eğrisinin sağa (aşağıya, güneydoğuya) veya sola (yukarıya, kuzeybatıya) kayması. krş. sunumun sağa kayması, sunumun sola kayması. Sunum kayması.

Abnormal budget : Olağanüstü bütçe. Olağan bütçeden ayrı bir belge olarak hazırlanan ve kabul edilen, her yıl tekrarlanmayan ve olağanüstü nitelik taşıyan harcama ve gelirleri gösteren özel bir bütçe.

A shift in individual demand : Bireysel istem kayması. Bir tüketicinin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu bireysel istemin artması veya azalması, diğer bir deyişle bireysel istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması.

Abolition of forced labour convention : Zorla ya da zorunlu çalıştırmanın herhangi bir biçiminin siyasal zorlama ve eğitme, siyasal ya da ideolojik görüşlerin açıklanması nedeniyle cezalandırma, işgücünü harekete geçirme, çalışma disiplinini sağlama, ayrımcılık ve işbırakımını, katılanları cezalandırma aracı olarak kullanılmasını yasaklayan, 1957 yılında kabul edilen temel uluslararası çalışma sözleşmelerinden birisi. Zorla çalıştırmanın yasaklanması sözleşmesi.

A shift in demand : İstem kayması. Tüketicilerin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu istemin artması veya azalması diğer bir deyişle istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması.

Abnormal budget receipts : Olağanüstü bütçe geliri. Olağanüstü bütçe harcamalarını karşılamak için, söz konusu dönemde ek harç, vergi ve borçlanma gibi yollarla elde edilen gelir.

A change in demand : Tüketicilerin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu istemin artması veya azalması diğer bir deyişle istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması. İstem kayması.

A type mutual funds : Ağırlıklı olarak hisse senetlerinden oluşan ve iç tüzüklerinde (esas sözleşmelerinde) asgari sınırları belirtilmek koşuluyla, portföy değerinin en az % 25’ini özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine bağlanmış olan uzun vadeli yatırım fonu. A tipi yatırım fonu ortaklığı. A tipi yatırım fonu.

A group shares : Şirkete sonradan ortak olanlardan farklı olarak, şirketin ilk kurucularına genellikle kara iştirak ve oy kullanmayla ilgili haklar veren ayrıcalıklı hisse senedi türü. A grubu hisse senedi.

Diversification of production synonyms : ability to pay approach, a pass through certificate, ability to pay principle, a shift in supply, a change in individual demand, abnormal budget expenditures.