Dizin nedir, Dizin ne demek

 • Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, endeks, indeks, fihrist.
 • Belli bir konuda çıkan kitap ve dergideki yazılarla ilişkiyi sağlayan ve ayrı bir kitap veya süreli yayın biçiminde çıkan eser.
 • Kitaplık, belge vb. için düzenlenen belli bir bilginin veya belgenin bulunduğu yeri gösteren düzenli liste

Yerel Türkçe anlamı:

İpliğe dizili sebze ya da meyve kurusu.

Üzüm sucuğu.

İpliğe dizilen şeyler: Bir dizim boncuk aldım.

Bilişim alanındaki terim anlamı:

(I) Bir belgenin ya da bir kütüğün içindeki bilgilerin bulundukları yerlere yollama yapan ya da bunun için anahtar niteliği taşıyan göstergeler listesi.

(II) Bir dizi'nin belirli bir öğesini göstermek üzere, tüm dizi öğeleri için verilmiş ortak adla birlikte kullanılan ve dizideki boyutlara uygun sayıda bir ya da birkaç sıra sayısından oluşan gösterge.

Gramer anlamı:

Bir kitap içinde geçen kişi adları, yer adları, kavramlar, terimler ve benzeri ile bir dergi cildinin yazar ve konularını eser sonunda veya müstakil bir kitap hâlinde, sınıflandırılmış olarak ve geçtiği sayfaları belirterek gösteren alfabetik liste. Türk Dili Dizini, Türk Kültürü (Dergisi) Dizini gibi. Metin hâlinde yayımlanan bir eserde, o metinde geçen kelimelerin anlamlarını ve metinde geçtiği yerleri belirten alfabetik sözlük. Divanü Lûgat’it-Türk Dizini, Tarama Sözlüğü Dizini, Türk Turfan Metinleri Dizini (İndex der Türkischen Turfan Texte) gibi.

 

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Belli bir olaya ilişkin sayısal değerlerin zaman ve uzam açısından gösterdiği göreli değişmelerin ölçüsü.

Bir olgunun nicelik, boyut ve değer bakımından belli bir zamanda eriştiği düzeyin, o değişkenin temel alınan dönemdeki değerine göre ifade edilmesi.

Bilimsel terim anlamı:

Belli bir konuda çıkan kitap ve dergilerdeki yazılara ulaşımı sağlayan ve ayrı bir kitap ya da süreli yayın biçiminde çıkan yapıt.

Bir kitabın ya da derginin içindekileri (kişi, konu, yer adı ve benzeri) yer numarasıyle belirten ve kitabın ya da dergi cildinin arkasında yer alan abecesel liste.

Kitaplıkbilim ve belgebilim alanında belli bir bilginin ya da belgenin nerede olduğunu belirleyen düzenli liste.

Belli bir ölçüt ya da sıra düzenine göre ayrıç yazıl ve altbölümlerin ya da birimlerin oluşturduğu dizelge.

Betiklerin sonunda belirli bir istek ve görüşe göre sözcük, terim ya da özel ad sıralaması.

 

İngilizce'de Dizin ne demek? Dizin ingilizcesi nedir?:

index, subscript, directory, folder, indice

Fransızca'da Dizin ne demek?:

index

Dizin anlamı, kısaca tanımı:

Zaman dizini : Tarihsel olayların zaman bakımından sırası, kronoloji.

Dizi : Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma. Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra. Dizi film. Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı. Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.

Dizini dövmek : Pişmanlık duymak.

Ekmeği dizinde : Nankör.

Gözüne dizine dursun : Nankörlük eden birine "Allah nankörlüğünün cezasını seni kör ve kötürüm ederek versin" anlamında söylenen bir ilenme sözü.

Kızını dövmeyen dizini döver : "çocuğunu gerektiği gibi eğitmeyen, ileride çok pişman olur" anlamında kullanılan bir söz.

Dergi : Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, bülten, mecmua.

Kişi : Eş, koca. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Erkek. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs.

Bakım : Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bakma işi.

İçindekiler : Bir kitap, dergi, gazete, mektup vb.nin içinde bulunan konular veya kapsadığı şeyler, münderecat. Bir kitabın, derginin baş veya sonuna konulan, konu başlıklarını sayfa numaralarıyla gösteren liste, fihrist.

Numara : Öğrenciye verilen not. Eğlendirici oyunlardan her biri. Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam. Okullarda öğrencileri birbirinden ayırt etmek için her birine verilen sayı. Ölçü. Benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı. Hile, düzen, dalavere, yalan.

Belirten : Tamlayan.

Eser : Soyut kavramlarda belirti. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt. İz, işaret, im. Yayın, kitap, yapıt.

Dizin altını : Üç sıralı altın gerdanlık.

Dizin çökmek : Diz çökmek, diz üzerine oturmak

Dizin değeri : Belli bir dönemde fiyat, gayrisafî millî hasıla gibi mikro ve makro değişkenlerin değerindeki göreli değişmelerin yüze eşitlenmiş bir temel dönemle ilişkili olarak açıklanması.

Dizin dili : Özellikle konu dizinlerinde, konuyu en iyi biçimde belirlemek için kullanılan sözcük ve terimler.

Dizin dizin : Dizleri üstünde, dizleriyle. Dizi dizi, sıra sıra Dizleri üstüne yürüyerek

Dizin düşmek : Diz çökmek, diz üzerine oturmak

Dizin fon : Bilinen hisse senedi dizinlerini temel alarak oluşturulan bir yatırım fonu.

Dizin hizmeti kabı : (DHK)

Dizin, indeks : Azerbaycan Türkçesi: siyahı ~ göstärici ~ cädväl ~ indeks ~ ad göstäricisi;Türkmen Türkçesi: indeks ~ aat görkezgiç; Gagauz Türkçesi: *dizin ~ spisok ~ lista; Özbek Türkçesi: indeks;Uygur Türkçesi: indeks; Tatar Türkçesi: indeks ~ tezmä ~ isemlek; Başkurt Türkçesi: indeks; Kmk: spisok ~siyah ~ indeks; Krç.-Malk.: tizme (söz) ~ indeks; Nogay Türkçesi: indeks ~ tîzîm;Kazak Türkçesi: indeks ~ körsetkiş; Kırgız Türkçesi: tizme ~ indeks; Alt:: indeks ~ spisok; Hakas Türkçesi: izere adaglaanı ~ indeks; Tuva Türkçesi: tanzı; Şor Türkçesi: indeks; Rusça: indeks

Dizin kirişi gırılmak : İyice yorulmak, hâlsiz kalmak

Dizin ile ilgili Cümleler

 • Dizinin onarımından sonra, o ağrı olmadan yürüyebiliyordu.
 • Dizin sana hiç sorun çıkartıyor mu?
 • Ali dizini sıyırdı.
 • Ali dizini derisini sıyırdı.
 • Ali bir dizinin üzerine çöktü ve Mary'ye evlenme teklif etti.
 • Ali düştüğünde dizini incitti.
 • Ali oyun sırasında Ali sağ dizini yaraladı.
 • Ali düştü ve dizini sürttü.
 • Ali dizini çarptı.

Diğer dillerde Dizin anlamı nedir?

İngilizce'de Dizin ne demek? : [Dizin] n. knee

n. row, series, string, progression, sequence, queue, battery, chain, cluster, course, cycle, order, range, rank, rope, round, serial, set, tier, train

n. concordance

Fransızca'da Dizin : répertoire [le]

Almanca'da Dizin : n. Index, Wörterverzeichnis