Doğal sayı nedir, Doğal sayı ne demek

Doğal sayı; bir matematik terimidir.

  • 0, 1, 2, 3, ... sayılarından her biri

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Sonlu kümelerin sayal sayılarındanoluşan N= [ 0,1,2,3,...,n,... ] (…)kümesinin öğelerinden her biri. Anlamdaş. sayma sayısı.

Bilimsel terim anlamı:

Sıfır ya da sıfırdan büyük olan tamsayı. || Tümdengelimli tanım: (i) sıfır doğal sayıdır; (ii) Her x için, x doğal sayı ise, x in ardılı da doğal sayıdır. Doğal sayıların toplamı ile çarpımının tüme-varımlı tanımı da şöyledir:Toplam: a + 0 = a, a + b'= (a+b)', Çarpım: a .0 = 0, a.b' = (a.b) + a Krş.. biçimsel sayı kuramı, sayı değişkeni.

İngilizce'de Doğal sayı ne demek? Doğal sayı ingilizcesi nedir?:

natural number

Doğal sayı hakkında bilgiler

Bir doğal sayının rakamlarının belirttiği değere rakamların sayı değeri denir. Doğal sayının rakamlarının toplamına rakamların sayı değerleri toplamı denir.

9 basamaklı bir doğal sayının basamaklarının

Onlu sayma düzeninde bir basamağın değeri sağındaki basamağın 10 katıdır.

Bir rakamın basamak değeri o rakam ile rakamın yazıldığı basamağın çarpımıyla bulunur..

Doğal sayı anlamı, kısaca tanımı:

Doğal : Sağduyuya, mantığa, olağan düzene uygun olan. Doğada olan, doğada bulunan. Kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış, yapay karşıtı. Yapmacık olmayan. Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi. Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel. Katıksız, saf.

 

Rakam : Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri. Nicelik, miktar. Bu işaretlerle yazılmış sayı.

Değer : Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.

Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

Toplam : Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn.

Basamaklı : Basamağı olan.

Basamak : Bir amaca ulaşmak için yararlanılan kişi, durum veya yer. Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirine belirli aralıkları olan düz yüzeylerden her biri. Derece, aşama, kerte, evre. Bir tam denklemde bulunan bilinmeyenin en yüksek kuvveti. Ondalık sayı sisteminde bir sayının sağdan sola doğru rakamlarının derecelerine göre her birinin bulunduğu yer, hane.

Onlu : On parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden on tane bulunan. İskambil, domino vb. oyunlarda on işaretini taşıyan kâğıt veya pul.

Her : Önüne geldiği ismin benzerlerini "teker teker hepsi, birer birer hepsi, birer birer tamamı" anlamıyla kapsayacak biçimde genelleştiren söz.

Biri : Bilinmeyen bir kimse. Bir tanesi.

Doğal sayılar : (…)