Doğrusal denklem nedir, Doğrusal denklem ne demek

Doğrusal denklem; bir matematik terimidir.

  • Birinci dereceden iki veya daha çok değişkenli denklem

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

x. ler bilinmeyenleri göstermek üzere (…) denklemi.

İngilizce'de Doğrusal denklem ne demek? Doğrusal denklem ingilizcesi nedir?:

linear equation

Doğrusal denklem hakkında bilgiler

Hem A hem B'nin sıfıra eşit olmadığı durumlarda denklem genel olarak A ≥ 0 olacak şekilde yazılır. Denklemin kartezyen koordinat sistemi bir doğru belirtir. A sıfır olmadıkça denklem x eksenini değeri -C/A olan bir a noktasında keser, B sıfır olmadıkça denklem y eksenini değeri -C/B olan bir b noktasında keser. -A/B ise denklemin eğimini (m'yi) verir.

A ve B sıfır olmadıkça A, B, ve C en büyük ortak çarpanı 1 olan tam sayılardan seçilir. Genelde A ≥ 0'dır. A sıfır olmadıkça denklem x eksenini değeri C/A olan bir a noktasında keser, B sıfır olmadıkça denklem y eksenini değeri C/B olan bir b noktasında keser. A/B ise denklemin eğimini (m'yi) verir.

m eğimi ve tek noktası (x1,y1) bilinen doğrunun denklemidir.

E ve F sıfırdan farklı olmalıdır. Doğru ve x ekseninin kesiştiği nokta (x ekseninin kesim noktası) E ve y ekseninin kesim noktası F'dir. A = 1/E, B = 1/F ve C = 1 alınarak kolaylıkla standart forma dönüştürülebilir.

 

Doğrusal denklem anlamı, kısaca tanımı:

Denklem : İçinde yer alan bazı niceliklere ancak uygun bir değer verildiği zaman sağlanabilen eşitlik, muadele. Bir yanında olaya giren çeşitli maddelerin formülleri, öteki yanında da tepkime sonucu oluşan yeni maddelerin formülleri bulunan eşitlik.

Doğrusal : Bir doğru ile ilgili olan. Aynı doğruya ait olan. Bir doğruyu izleyen.

Denk : Yatak, yorgan, kumaş vb. eşyanın sarılıp bağlanmış biçimi, balya. Ağırlık bakımından eşit olan. 0,80175 gram olan ağırlık ölçü birimi. Uygun, nitelik yönünden eşit. Destekleri paralel, yönleri aynı, şiddetleri eşit bulunan güçler. Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri.

Birinci : Sırada, önem sırasında en üstün olan kimse. Bir sayısının sıra sıfatı. Ulaşım araçlarında mevki, sınıf. Zaman, yer, sıra bakımından başkalarından önce gelen kimse, şey.

Derece : Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe. Denli, kadar. Sıcaklıkölçer. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim. Başarı gösterme. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri.

Değişken : Bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük, parametre. Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil. Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre. Değişik sayı değerleri alabilen nicelik. Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik, parametre.

 

Sıfır : Yeni, kullanılmamış. Kötü, başarısız, verimsiz. Olmayan, bulunmayan. Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (0). Hiçbir değeri olmayan şey.

Eşit : Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan (kimse). Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şey), müsavi.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Genel : Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir genelleme sonucunda elde edilen. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan.

Doğrusal denklemler dizgesi : (…)doğrusal denklemlerinden oluşan dizge.

Doğrusal denklemler sistemi : Ortak çözümleri aranan doğrusal denklemler kümesi.

Diğer dillerde Doğrusal denklem anlamı nedir?

İngilizce'de Doğrusal denklem ne demek? : linear equation