Eş bacaklılar nedir, Eş bacaklılar ne demek

Eş bacaklılar; bir hayvan bilimi terimidir.

Eş bacaklılar hakkında bilgiler

[Bakınız: tespih böceği]

Eş bacaklılar kısaca anlamı, tanımı:

Bacaklı : Bacakları uzun olan, uzun boylu. Felemenk altını. Bacağı olan.

Bacak : İskambil kâğıtlarında genç erkek resimli kâğıt, oğlan, vale. Bazı şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri, ayak. Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü. Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ.

Baca : Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği. Çatı penceresi. Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol.

Deniz : Geniş alan. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Aydaki düzlükler. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Çokluk, yoğunluk.

Hayvan : Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. Kızılan bir kimseye söylenen bir söz. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse). At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık.

Asalak : Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlı, parazit. Başkalarının sırtından geçinen (kimse), abacı, ekti, otlakçı, parazit, tufeyli.

 

Konakçı : Toplu olarak yapılmış olan yolculukta konak yeri sağlamakla görevli kimse. Asalağın erginini veya gelişim evrelerinden herhangi birini taşıyan canlı, konak. Sefere çıkan askerlerin önünden gidip konak yeri sağlamakla görevli subay.

Özgür : Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür. Tutuklu olmayan, hür. Yönetim bakımından yabancı bir gücün etkisi altında bulunmayan, başka bir yönetime bağlı olmayan, bağımsız, hür (ulus, ülke). Siyasi bir güç tarafından denetlenmeyen, engellenmeyen. Kendi kendine hareket etme, davranma, karar verme gücü olan, muhtar. Başkasının kölesi olmayan, hür.

Kabuklular : Kabukları yapılarındaki kireçli tuzlar dolayısıyla sertleşmiş olan, solunum aygıtları balıklara benzeyen, çok hücreli hayvanlardan eklem bacaklılar sınıfı.

Takım : Görev bakımından birbirini tamamlayan kimselerin topluluğu, grup, ekip, trup. Birbirini tamamlayan şeylerin tümü. Aşağılayıcı ve küçümseyici anlamda topluluk. Canlıların bölümlendirilmesinde familya ile sınıf arasında yer alan, yakın benzerlikler gösteren organizmaların oluşturduğu birlik. Birlikte oynayan, kazanmak için birlikte çalışan sporcu topluluğu. Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman. Takım elbise. Meslek, davranış, durum vb. yönlerden birbirine uyan kimselerin oluşturduğu topluluk. Hayvanlarda yemek borusu, akciğer ve karaciğere genel olarak verilen ad. Bir oyunda sahaya çıkan belli kuruluşlara bağlı oyuncular topluluğundan her biri. Bölüğü oluşturan birliklerden her biri. Bir filmin çevriminde görüntüleri alma, aydınlatma, ses alma gibi belli başlı çalışmaları yapmak için gerekli en küçük teknikçiler topluluğu. Sigara ağızlığı.

 

Tespih : Belirli dinî sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle otuz üç veya doksan dokuz taneden oluşmuş dizi. "Süphanallah" sözünü söyleme.