Eşey nedir, Eşey ne demek

Eşey; bir biyoloji terimidir.

Biyoloji'deki anlamı:

Bitki ya da hayvanlarda dişi ya da erkek olarak adlandırılmasını sağlayan görev, yapı ve karakter topluluğu. Cins.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Bitki veya hayvanların dişi veya erkek olarak adlandırmasını sağlayan görev, yapı veya karakter topluluğu, cinsiyet, seks.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Cinsiyet.

Zooloji alanındaki anlamı:

Bir organizmanın dişi ya da erkek olarak sınıflandırılmasını sağlayan görev, yapı ve karakter topluluğu.

İngilizce'de Eşey ne demek? Eşey ingilizcesi nedir?:

sex, sexuality

Osmanlıca Eşey ne demek? Eşey Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

cinsiyet

Eşey hakkında bilgiler

Birçok türün canlıları her biri cins veya eşey olarak bilinen dişi ve eril çeşitlerine özelleşmiştir. Eşeyli üreme genetik özelliklerin karışımı ve birleşimini içerir: Gamet olarak bilinen özelleşmiş bu hücreler her bir ebeveynden özelliklerini kalıtsal yolla alan yavrular oluşturmak için birleşir. Gametler form ve fonksiyonda özdeş (izogami) olabilir, fakat birçok durumda iki cinse özgü gamet (heterogamet) tiplerinin oluşması (anizogami) gibi bir asimetri olabilir. Eril gametleri küçüktür, hareket edebilirler ve genetik bilgilerini bir mesafe boyunca taşıyabilmeye uyum sağlamışlardır; dişi gametleri ise büyüktür, hareket edemezler ve genç canlının ilk gelişimi için gerekli olan besini barındırırlar. İnsanlar ve diğer memeliler arasında, eriller genellikle XY kromozomlarını taşırken, dişiler ise genellikle XX kromozomlarını taşırlar ve XY cins belirleme sisteminin bir parçasıdır.

 

Bir canlı tarafından üretilen gamet onun cinsini belirler: Eriller eril gametlerini (hayvanlarda sperm veya sperm hücresi, bitkilerde polen) üretirken dişiler ise dişi gametlerini (ova veya yumurta hücreleri) üretirler; hem eril hem de dişi gametlerini üreten canlılar ise erdişi terimiyle adlandırılır. Çoğunlukla, fiziksel farklılıklar farklı canlı cinsleriyle ilişkilendirilir; these sexual dimorphisms can reflect the different reproductive pressures the sexes experience.

Günümüze kadar hayatta kalma gerekçeleri halen tartışma konusudur. Birçok akla yatkın teoriden birkaçı: Cinsin yavrular arasında çeşitlilik oluşturduğu; yararlı özelliklerin yayılmasında, zararlı özelliklerin ise yol olmasında yardımcı olduğudur.

Eşeyli üreme ökaryotlara, yani hücrelerinde bir çekirdek ve mitokondrisi bulunan canlılara, özgül bir işlemdir. Hayvanlara, bitkilere ve mantarlara ek olarak, diğer okaryotlar (örn. malaria paraziti) da eşeyli üremede bulunabilir. Bazı bakteriler hücreler arası genetik madde aktarmak için konjugasyon kullanır; eşeyli üreme ile aynı olmamakla birlikte bu da genetik özelliklerin karışımı ile sonuçlanır.

 

Eşey tanımı, anlamı:

Eşeyli : Erkek veya dişi eşeyden birine sahip olan, diğer eşey olmadan üreyemeyen cinsliği olan.

Eşeyli üreme : İki bireyin bir araya gelmesini gerekli kılan ve gametlerin birbirleriyle döllenmesini sağlayan üreme biçimi.

Eşeylilik : Eşeyli canlının durumu.

Eşeysel : Cinsel.

Eşeysiz : Eşeyi olmayan, cinsliksiz.

Eşeysiz üreme : Eşey hücreleri oluşturmaksızın, bölünme yoluyla çoğalma.

İki eşeyli : Erkek ve dişi eşey organları bir arada bulunan, iki cinslikli.

Cinsiyet : Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği, eşey, cinslik, seks.

Organizma : Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet. Herhangi bir canlı varlık.

Erkek : Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. Koca. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Sperma oluşturan organizma. Yetişkin adam, bay, er kişi. Sert, kolay bükülmez. Sözüne güvenilir, mert.

Sınıf : Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği. Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler. Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri. Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas. Derslik. Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü. Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri.

Görev : Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon. Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. Bir organ veya hücrenin yaptığı iş. Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş. Resmî iş, vazife. İşlev. Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

Karakter : Basımda harf türü. Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse. Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye. Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü. Ayırt edici nitelik. Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi.

Toplu : Bir arada, bütün, kombine. Topu olan. Topunu, tamamını, bütününü içine alan. Hepsi bir arada bulunan, toplanmış. Düzenlenmiş, dağınık olmayan. Vücutça dolgun.

Canlı : Güçlü, etkili. Hareketli, hayat dolu, dinamik bir biçimde. Yaşayıp yer değiştirebilen yaratık, hayvan. Hareketli, hayat dolu, dinamik. Dikkat çekici, göz alıcı, parlak (renk), ateş parçası. Canlı yayın. Canı olan, diri, yaşayan.

Eşey açıklığı : (Yun. göne: tohum; poros: kanal) Eşey organlarının vücut dışına açıldığı delik. Gonopor. Eşey organlarının vücut dışına açıldığı delik, gonopor.

Eşey ana hücresi : (Yun. gametes: koca; gonos: döl) Eşey organlarında eşey hücrelerini meydana getiren ana hücreler. Gametogonyum. Eşey organlarında, eşey hücrelerini meydana getiren ana hücreler, gametogonyum.

Eşey ayrılığı : Aynı bir türün dişi ve erkeği arasında renk, yapı, büyüklük, şekil vb. yönünden meydana gelen farklılıklar. Cinsiyet farkı, seks ayrılığı. Aynı bir türün dişi ve erkeği arasında renk, yapı, büyüklük, biçim v.b. hususlardaki açık farklar.

Eşey bezi : Eşey organlarında eşey hücrelerini meydana getiren ovaryum, testis gibi bezler. Eşey organlarında eşey hücrelerini meydana getiren ovaryum ve testis gibi bezler. Eşey hücresi oluşturan bezler ve üremede rol oynayan bazı hormonları salgılayan er bezleri ve yumurtalıklar, gonad, gonat.

Eşey deliği : Dişinin çiftleşme organının en dış kısmı, vulva, ferç. Vestibulum vajina, labiyumlar ve kilitorisin yer aldığı dış üreme organıdır.

Eşey deliği büyük dudağı : İnsanda dış yüzü kıllı, iç yüzü mukozayla kaplı deri dürümü, labiyum mayus pudendi.

Eşey deliği küçük dudağı : İnsanda ince, kılsız, fazla miktarda talg bezleri içeren deri dürümü, labiyum minus pudendi.

Eşey faktörleri : Bakterilerin konjugasyonuna yol açan F faktörü, R faktörü, kolisin plâzmitleri gibi plâzmit sınıfı. Seks faktörleri.

Eşey farklılaşması : Gametlerin dişi ve erkek olarak farklılaşması. Farklı eşey organları ile organizmanın eşey olarak ayrılması. Seks farklılaşması. Gametlerin dişi ve erkek olarak farklılaşması, seks farklılaşması.

Eşey hormonları : Eşey organları tarafından salgılanan hormonlar. Seks hormonları. Eşey organları tarafından salgılanan hormonlar, seks hormonları.

Diğer dillerde Eşey anlamı nedir?

İngilizce'de Eşey ne demek? : n. sex, gender, quality of being male or female

Almanca'da Eşey : Geschlecht

Rusça'da Eşey : adj. половой