Edil nedir, Edil ne demek

Edil; Gösteri, Tiyatro, Yerleşim Merkezi alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Tiyatro'daki anlamı:

Roma tiyatrosunda maddi manevi oyunları destekleyip koruyanlar.

Oyunları denetleyip temsil tarihlerini ve daha başka kayıtları saptayanlar (bk. diadaskalia).

Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı:

Sinop ili, Boyabat ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Teknik terim anlamı:

Roma tiyatrosunda oyunları parasal ve yönetsel açıdan koruyanlara verilen ad.

Oyunları denetleyip gösteri günlerini ve daha başka kayıtları saptayanlara verilen ad.

Edil ile ilgili Cümleler

 • “Kendim askerlikte sözü edilir bir hizmet görmüş değilim.”
 • Ali 2013 yılında mahkum edilmişti.
 • Tünel güvenli ilan edildi.
 • “Mahkemeden kurtulup kapıdan çıkarken gizlice söylediği rivayet edilen bir laf var.”
 • Ali adam öldürmeden mahkum edildi.
 • Onun yaraları et yiyen kurtçuklarla istila edildi.
 • Ali daha sonra sınır dışı edildi.
 • Sahil boyuncaki oteller tahliye edildi.
 • Ali pazartesi günü mahkum edildi.
 • Bir hafta içinde bir Bar-Mitzva'ya davet edileceksin.
 • Ali ölümcül silahla saldırıdan mahkum edildi.
 • Ali ikinci derece cinayetten suçlu bulundu ve on yıl hapse mahkum edildi.

Edil ile ilgili Atasözü veya Deyim

ihmal edilmek : gereken ilgiden yoksun bırakılmak.

 

lafı edilmek : sözü edilmek.

rivayet olunmak (veya edilmek) : bir olay, bir haber ve benzerleri anlatılmak.

servis edilmek : özel bir bilgi veya belge haber kaynağı tarafından istenilen yayın organına gönderilmek.

söz konusu edilmek : sözü edilmek, konuşulmak.

sözü edilmek : adı anılmak, bahsedilmek önemli sayılmak.

şehit edilmek : kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda öldürülmek.

Edil anlamı, tanımı

Ayırt edilebilme : Ayırt edilebilmek işi

Ayırt edilebilmek : Ayırt edilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Ayırt edilme : Ayırt edilmek işi.

Ayırt edilmek : Ayırt etme işine konu olmak.

Edilcev : Sünnet.

Edildüdül : Geçim sıkıntısı çeken, fakir.

Edilebilme : Edilebilmek işi.

Edilebilmek : Edilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Edilgen büyü : Zararlı dış etkileri uzaklaştırmaya, bu zararlardan kaçınmaya ve bunlara karşı savunmaya yönelen büyü türü.

Edilgen görüşme : Bir örnekolay inlemesinde yaşam öyküsü çözümlenen bireyi konuları dilediğince aktarmada özgür bırakan görüşme türü.

Edilgen güreş : İsteksiz ve çekingen yapılan güreş.

Edilgen kahraman : Başka oyun kişilerinin etkisiyle hareket eden baş oyun kişisi. Bir oyun içinde başka oyun kişilerine uyan, onların hareketleriyle harekete geçen baş oyuncu.

Edilgen korunma ışıklığı : Edilgen korunma gereklerine uygun olarak gerçekleştirilmiş ışıklık.

Edilgen mastar : Edilgen çatısında olan mastar (Mastarlar her dilde fiilin çatısını göstermezler) bk. Etken mastar.

Edilgenleştirtme : Edilgenleştirtmek işi.

Edilgenleştirtmek : Edilgenleştirme işini yaptırmak.

Edilgin bağımlılık : Onur duygusu düşük kişilerin başkalarının yardımını, yakınlığını sağlamak ereğiyle kendi yetersizlik ve küçüklüklerini belirtme durumu.

 

Edilgin dil : Kişinin, konuşma ve yazı dilinde anlama gücünü gösterdiği sınır.

Edilgin içedönüklük : (Juhg) Ruhsal etkinlikleri dış dünya gerçeklerine yönetememekten doğan başarısızlık.

Edilgin içgüdü : Amacı edilgin olan içgüdü.

Edilgin öğrenme : Gerekli ve kimi zaman yeterli güdülenme ya da pekiştirmenin bulunmadığı durumlarda oluşan öğrenme.

Edilgin öğretme : Eğitim ve öğretimde öğrenciyi edilgin bir durumda tutarak yetiştirmeye çalışma.

Edilgin saldırgan kişilik : Olaylar karşısında gerekli bağımsızlığı gösteremeyen, kimilerinde kararsız ve başkalarının ağzına bakan bir tutum takınan, kimi olaylar karşısında ise aşırı öfke, kırıcılık ve engelleme davranışları gösteren kişinin özelliklerinin tümü.

Edilginlik gereksinmesi : Gevşek ve eylemsiz durma, çaba göstermeden yarar sağlama ve başkalarını kendi haline bırakma gereksinmesi.

Edilli : Düzce şehri, Akçakoca ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Tokat kenti, Niksar ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Elde edilebilme : Bir paylı örnekleme tasarımında belirlenmiş payları dolduran seçicilerin, örnek birimleri seçerken etkisi altında kaldıkları, sonunda yanlılığa yol açan ele geçme kolaylığı.

Etkin edilgin metal : Özgürce yenime uğrarken potansiyeli, edilginleşme potansiyelinin üzerine yükseltildiği zaman, etkin durumdan edilgin duruma geçen metal ya da alaşım.

Formüle edilmiş yem : İki veya daha fazla sayıdaki yem maddesinin, belirlenmiş olan özeliklerine göre formüle edilip karıştırılmasıyla elde edilen yem.

Herk edilmek : Nadas olunmak.

İtfa edilebilir taşınır değer : Belli bir tarihte geri ödenecek ya da ödünç alıcının seçme yetkisine göre geri ödenecek taşınır değer.

İtfa edilemez taşınır değer : İtfa tarihi olmayan süresiz faiz getirisi olan taşınır değer.

Kabul edilebilir günlük alım : Gıda endüstrisinde kullanılan katkı maddelerinin, insan sağlığı üzerinde hiçbir olumsuz etki oluşturmadan gıdalarla günlük olarak alınabilecek en yüksek kalıntı miktarı, ADI.

Kabul edilebilir günlük değer : İnsan sağlığı üzerinde hiçbir olumsuz etki oluşturmadan gıdalarla günlük olarak alınabilecek gıda katkı maddelerinin kabul edilebilir en yüksek tüketim miktarını ifade eden, mg/kg vücut ağırlığı şeklinde gösterilen değer, ADI.

Kabul edilebilir günlük tüketim : Genelde kilogram yem/ kilogram canlı ağırlık olarak ifade edilen, hayvanların sağlık sorunları olmadan günlük tüketebilecekleri yem ve su miktarı.

Kabul edilir dokunca : Vergi yöntemi yasasına göre yükümlülerin içgüdüleri ve istekleri ile meydana gelmeyen ve yükümlüce önlenemeyen olaylar nedeni ile geliri doğuran ve tüm varlığında ortaya çıkan azalmalar.

Kabul edilmemiş ödenmemiş ödek : İlgilinin kendisine çekilen bir ödeği kabulden kaçınması ve verildiğinde ödememesi.

Kent atıklarının yok edilmesi : Kent atıklarının, kent dışına götürülüp büyük çukurlara gömülerek ya da türlü uygulayımsal süreçlerden geçirilerek insan sağlığına dokuncalı olmaktan çıkarılması.

Kote edilmiş taşınır değer : Taşınır değer borsasına kotasyonu yapılmış taşınır değer.

Öbür edilginler : Dengelemde bir ad altında belirtilmeyip (diğer edilginler) deyimi altında toplanan çeşitli küçük borçlar.

Ölü veya edilgen kelime : Çin gramerinde isim niteliğinde olan kelimelere denir. bk. Canlı veya etken kelime.

Pastörize edilmiş süt : 30 dakika süreyle 63-66 °C’a ısıtılarak kısmen sterilize edilmiş sütün aniden 12 °C’ye kadar soğutulması.

Sürtak edilmek : Savılmak, uzaklaştırılmak : Vesiyle Hanım da mahalleden sürtak edildi.

Taahhüt edilmiş sermaye : Hissedarlar tarafından ödenmesi vaad edilen sermaye.

Tahammül edilmeslik : Çekilmezlik.

Takviye edilmiş yem : İşlemeden önce var olan besin maddelerine bir veya daha fazla besin maddesi eklenmiş yem.

Temyiz edilemiyecek karar : İnceleme kurullarınca varılan yargıların kesin olması nedeniyle üst inceleme kurullarına götürülemeyen ve vergi yöntemi yasasında ayrıntıları gösterilen uygulamalar.

Yarış dışı edilme : Yarıştan çıkarılma ya da yarışa sokulmama.

Edilgen : Yapılan işten etkilenen, pasif, etken karşıtı. Edilgen fiil.

Edilgen çatı : Türkçede ünsüz ile biten fiillere -(i)l eki, son sesi -l olan veya ünlü ile biten fiillere -(i)n- eki getirilerek kurulan, sözde özne ile kullanılan fiil çatısı.

Edilgen fiil : Türkçede ünsüz ile biten fiillere -(i)l eki, son sesi -l olan veya ünlü ile biten fiillere -(i)n- eki getirilerek kurulan, gerçek öznesi belli olmayan, sözde özne ile kullanılan fiil, edilgen, meçhul: yaz-ıl-mak, oku-n-mak, tanı-n-mak vb.

Edilgenleşme : Edilgenleşmek durumu.

Edilgenleşmek : Edilgen duruma gelmek.

Edilgenleştirme : Edilgenleştirmek işi.

Edilgenleştirmek : Edilgen duruma getirmek.

Edilgenlik : Edilgen olma durumu.

Edilgenlik eki : Fiillerin gerçek öznesini gizleyen yapım eki.

Edilgi : Dışarıdan gelip bir şeyde belli bir değişiklik yapan iş veya bu işin sonucu, infial.

Edilgin : Hareketi ve etkisi olmayan, pasif. Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisinde kalan, münfail, pasif, etkin karşıtı. Olayların gidişini etkilemek ve denetlemek için hiçbir çaba göstermeyen (kimse).

Edilginlik : Edilgin olma durumu.

Edilme : Edilmek işi.

Edilmek : Etme işine konu olmak, yapılmak.

Diğer dillerde Edici ismi anlamı nedir?

Osmanlıca Edici ismi : ismi fail