Ekonomide genel denge nedir, Ekonomide genel denge ne demek

Ekonomide genel denge; İktisat alanında kullanılan bir terimdir.

İktisat terim anlamı:

Bir ülke ekonomisinde para, mal ve faktör piyasasının dengede olduğu, yani toplam sunumla toplam istemin birbirine eşit olduğu durum.

Ekonomide genel denge anlamı, tanımı

Deng : Denk, eşit, uygun. Sersem, dengesiz, akılsız, dalgın. Denk, eş

Genel denge : Bir ekonomide mal, para ve faktör piyasalarında eşanlı olarak dengenin sağlandığı durum. karşılığı kısmi denge çözümlemesi.

Denge : Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans. Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması. Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar. Ekonomik hayatın uyumlu düzeni. Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.

Ekonomi : İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat. Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat. Tutum.

Gene : Yine.

Genel : Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan.

 

Toplam istem : Bir ekonomide belirli bir dönemde iktisadi karar birimleri ve dış ticaret kesimleri tarafından her bir fiyatlar genel düzeyinde satınalınmak istenen çıktı düzeyi.

Toplam sunum : Bir ekonomide farklı fiyat düzeylerinde üretilip satılmak istenen reel gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyleri.

Toplam sunu : [Bakınız: toplam sunum]. Yapılan sayışımlar sonunda bir malın genelsatağa sürüldüğü toplamı bulması.

Birbiri : Karşılıklı olarak bir diğeri.

Birbir : Yabancı olmayan, akraba, yakın. Akraba, yakın.

İstemi : Büyük bakır güğüm. Testi.

Toplam : Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn.

Piyasa : Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar. Ortalık. Alışveriş fiyatı, geçerli fiyat. Arz ve talebin karşılaştığı alan. Bir yol üzerinde gidip gelerek gezinme.

Faktör : Etmen. Etken.

Topla : Üç parmaklı dirgen.

Sunum : Sunma işi. Bir bildirinin çeşitli yollarla dinleyenlere aktarılması. Lokma, parça.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Diğer dillerde Ekonomide genel denge anlamı nedir?

İngilizce'de Ekonomide genel denge ne demek ? : general equilibrium of economy