Ekonomik denge vergisi nedir, Ekonomik denge vergisi ne demek

Ekonomik denge vergisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir.

İktisat terim anlamı:

5 Nisan Kararları çerçevesinde bildirim belgesi veren gelir veya kurumlar vergisi yükümlülülerinin bildirim belgelerindeki matrahın %10’u olarak alınan bir tür servet vergisi.

Ekonomik denge vergisi anlamı, kısaca tanımı

Deng : Denk, eşit, uygun. Sersem, dengesiz, akılsız, dalgın. Denk, eş

Denge : Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans. Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması. Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar. Ekonomik hayatın uyumlu düzeni. Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.

Ekonomi : İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat. Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat. Tutum.

Ekonomik : Ekonomi ile ilgili olan, iktisadi. Az masraflı, hesaplı, iktisadi. En az çabayla en çok verim alınan, kazançlı. Kolay kullanılabilen.

Vergi : Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para. Bir kimsenin doğuştan sahip olduğu iyi nitelik.

 

5 nisan kararları : Yüksek oranlı süreğen enflasyonu düşürmek ve iktisadi istikrarı sağlamak amacıyla kamu harcamalarının kontrol altına alınması, kamu gelirlerinin arttırılması ve ücret/maaşların dondurulması gibi önlemler içeren program.

Kurumlar vergisi : Tüzel kişilerin net kazançları üzerinden alınan dolaysız vergi. Kamu görevi yapan ana mallı kuruluşlarda dernek ve vakıflara ilişkin ekonomik işletmelerin sağladıkları yıllık kazançları üzerinden alınan vergi.

Servet vergisi : Servet sahibinden ya da servete konu olan emlak, arazi, veraset ve intikal kapsamındaki taşınır ve taşınmazlardan alınan vergi.

Bildirim : Bildirme işi. Yazılı olarak yapılmış olan açıklama, tebligat. Bu açıklamanın yapıldığı kâğıt, ihbarname.

Yükümlü : Bir şeyi yapma zorunluluğu olan, memur, mükellef.

Çerçeve : Resim, yazı, ayna vb.ni süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık. Beden eğitiminde asılma ve tırmanmalar için kullanılan araç. Bir konunun, bir düşünce alanının sınırları veya bu sınırlar içindeki alan. Kapı, pencere ile bunların cam veya tablalarının yerleştirilmiş olduğu kenarlık.

Bildiri : Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, deklarasyon, manifesto. Bilimsel bir konuyu ele alan ve bilimsel bir toplantıda okunup tartışılan yazı, tebliğ.

Matrah : Bir verginin miktarını belirtmek için temel olarak alınan değer.

Bildir : Geçen yıl.

Servet : Varlık, zenginlik, mal mülk.

Gelir : Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat. Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık, kira vb. getiri, varidat, irat.

 

Kurum : Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is. Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese.

Matra : Kalın ve uzun bir kamışa, uçları ok biçiminde iki üç çatallı bir demir parçası geçirilerek yapılmış.

Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman.

Veren : Yokuş. Çürük, yıkılmış, çökmüş yapı ve benzerleri için.

Diğer dillerde Ekonomik denge vergisi anlamı nedir?

İngilizce'de Ekonomik denge vergisi ne demek ? : economic balance tax