Elektron yakalama nedir, Elektron yakalama ne demek

Elektron yakalama; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir.

Kimya'da terim anlamı:

İçteki bir elektron tabakasından bir elektronun çekirdek tarafından yakalanmasıyla ortaya çıkan bir radyoaktif bozunma şekli; elektron, çekirdekte bir protonu bir nötrona dönüştürmekte kullanılır. Kararsız atom çekirdeğinin kararlı hale geçebilmek için atomun en içteki enerji kabuğundan bir elektron yakalayarak başka bir atom çekirdeğine dönmesi. Bunun sonucunda X veya γ ışını da yayımlanır.

Elektron yakalama hakkında bilgiler

Eksicik yakalanması (Ters beta çözünmesi veya Elektron yakalanması), atom çekirdeğinde yüksek sayıda proton, ve pozitron yayımına yetecek kadar erkenin bulunmadığı izotoplar için bir çözünme kipidir. Asıl atom ile çocuk öğecik (atom) arasındaki erke farkı 1,022 MeV'dan az ise, pozitron yayımı olanaksızlaşıp, elektron yakalanması tek olası çözünme kipi hâline gelir. Örneğin, Rubidyum-83, Kripton-83'e ancak elektron yakalanması ile çözünebilir. Çünkü erke farkları 0,9 MeV düzeyindedir. Eksicik yakalanması teorisi ilk defa Gian-Carlo Wick tarafından 1934’te yayımlanan bir makalede ortaya atılmış ve sonra Hideki Yukawa tarafından geliştirilmiştir. Bu olayı ilk defa Luis Alvarez vanadyum-49 izotopunda gözlemlemiş ve bundan Physical Review'e 1937 yılında yazdığı bir makalesinde söz etmiştir. Daha sonra da galyum-67’de ve diğer çekirdeklerde bu olayı araştırmaya devam etmiştir.

 
 

Elektron yakalama anlamı, kısaca tanımı

Elektro : Elektrokardiyografi. Elektrikle ilgili

Elek : Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb.nden oluşan araç.

Elektron : Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı.

Yaka : Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü. Giysilerin boyna gelen bölümüne eklenen ve türlü biçimlerde olan parçası. Yapıların saçaklarında, suyun içeriye sızmasını önlemek için kiremidin altıyla oluk arasına konulan metal levha. Sahil. Semt. Yelkenlerin kenar ve köşeleri. Eğik yerey. Kıyı, kenar, taraf.

Yakalama : Yakalamak işi. Sanığın yargıç kararı olmaksızın hürriyetinin kısıtlanmasını doğuran koruma önlemi.

Radyoaktif bozunma : Uranyum ve radyum gibi kararsız atom çekirdeklerinin kendiliğinden α,β ve γ ışınları yayarak daha düşük kütleli başka bir element oluşturması. Bir nüklidin, kendiliğinden gama ışını yayınlayarak ya da yörüngesel bir elektron kaparak dönüşümü.

Atom çekirdeği : Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü, çekirdek.

Kararlı hal : Maddenin fiziksel ve kimyasal değişime uğramadan özelliklerini uzun süre koruduğu durum.

Dönüştürmek : Dönüşmesini sağlamak, tahvil etmek. Bir şekli, belli bir kurala göre, başka bir şekle çevirmek.

Dönüştürme : Dönüştürmek işi, tahvil.

Radyoaktif : Işın etkin.

Geçebilmek : Geçme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Yakalanma : Yakalanmak işi.

Geçebilme : Geçebilmek işi.

Araştırma : Araştırmak işi, araştırı, istikşaf, taharri, tetkik. Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılmış olan yöntemli çalışma, araştırı.

Olanaksız : Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız.

İzotoplar : Atom numaraları aynı, fakat kütle sayıları farklı olan nüklidler.

Vanadyum : Atom numarası 23, atom ağırlığı 50,942, yoğunluğu 6,11 olan ve 1710 °C'de eriyen beyaz bir element (simgesi V).

Kararsız : Kararı olmayan. Dengesiz. Karar vermekte güçlük çeken, duruksun, tereddütlü, bikarar, mütereddit.

Rubidyum : Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48, yoğunluğu 1,53 olan, 39 °C'de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar vb. bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element (simgesi Rb).

Diğer dillerde Elektron yakalama anlamı nedir?

İngilizce'de Elektron yakalama ne demek ? : electron capture