Embriyoloji nedir, Embriyoloji ne demek

Embriyoloji; bir biyoloji terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Dölüt durumuna gelinceye kadar oğulcuğun geçirdiği gelişim evrelerini inceleyen biyoloji kolu

Biyoloji'deki anlamı:

[Bakınız: embriyo bilimi]

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Embriyo bilimi.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

İnsan ve memeli hayvanların oluşmaya başladıkları zigot oluşumundan itibaren belirli bir sürede türe özgü biçimlenmelerini alıncaya kadar geçirdikleri gelişme evrelerini inceleyen bilim dalı, dölüt bilimi.

Zooloji alanındaki anlamı:

(Yun. embryon = embriyon, Yun.logos = bilim) Embriyon bilimi; Biyolojinin, embriyonun meydana gelmesini ve gelişmesini inceleyen dalı; yumurtadan ergin evreye kadar geçen, gelişme evrelerinin incelenmesi. bk Ontogeni.

İngilizce'de Embriyoloji ne demek? Embriyoloji ingilizcesi nedir?:

embryology, embryologia

Osmanlıca Embriyoloji ne demek? Embriyoloji Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

mebhas-ür-rüşeym

Embriyoloji hakkında bilgiler

Embriyoloji, zigot oluşumunu, büyümesini ve gelişimini inceleyen bilim dalı. Gelişim biyolojisinin bir alt dalıdır.

17. ve 18. yüzyıllarda betimleyici ve karşılaştırmalı çalışmalara dayan embriyoloji, 19. yüzyılın sonlarına doğru bilim insanlarının, vücuttaki organ ve dokuların kendilerine özgü biçim ve işlevleri nasıl kazandıklarını belirlemeye yönelik çözümleyici ya da deneysel yaklaşımlarıyla yeni bir boyut kazandı.

 

Embriyolojide çözümleyici çalışmaların önemini ilk kavrayanlardan biri olan Alman anatomi bilgini Wilhelm Roux (1850-1924) deneysel embriyolojini öncüsü ve en seçkin temsilcisidir; Roux'un 1855'ten başlayarak kurbağa yumurtaları üzerinde yaptığı öncü çalışmalar bu alanda kendisinden sonraki araştırmalara büyük bir ivme kazandırmıştır. Embriyondan gelişmenin hızını ve yönünü belirleyen etkenleri araştırarak 1935 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü'nü alan Alman bilim insanı Hans Speemann da embriyolojini gelişmesine yön verenlerden biridir.

Omurgalı canlıların değişik formları incelendiğinde, hepsinin embriyojik gelişiminin ilk evrelerinde yeni oluşmaya başlayan orta kulaklar görülecektir. Kara omurgalılarında bu solungaç yarığı gelişimin ileri evrelerinde kaybolur.

Embriyoloji kısaca anlamı, tanımı:

Gelişim : Gelişme işi. Aksiyon. İlerleme, inkişaf, tekâmül. Serpilip büyüme.

Evre : Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

İnce : Hafif, gücü az. İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Zayıf. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). Taneleri ufak, iri karşıtı. Tiz (ses), pes karşıtı. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. Ayrıntılı.

 

Biyoloji : Bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, gelişim, büyüme ve üremelerini inceleyen bilim dalı, dirim bilimi.

Embriyo : Oğulcuk.

Embriyolojik : Embriyoloji ile ilgili.

Dölüt : Oğulcuğun gelişimini büyük ölçüde tamamladığı, bütün organ taslaklarının oluştuğu üçüncü aydan doğuma kadarki durumu, cenin, fetüs.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Oğul : Bazı kelimelerin anlamını pekiştirmek için kullanılan bir söz. Yaşlı kimselerin genç erkeklere söylediği bir seslenme sözü. Bir ana arıyla birlikte kovandan ayrılan, yeni yetişmiş arı topluluğu. Erkek evlat.

Oluşum : Katman, kütle, gök cismi vb.nin biçimlenme süreci. Oluşma işi, teşekkül, teşkil.

Büyüme : Büyümek işi.

Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Yüzyıl : İçinde yaşanılan zaman. Milat başlangıç alınarak 1-100, 101-200, 201-300 vb. olarak sayılan yüzyıllık dönem. Yüzyıllık süre, asır.

Embriyolojist : Yumurtanın döllenmesi için gerekli olan koşulları sağlayan, ileri derecede laboratuvarlarda eğitilmiş, aynı zamanda embriyonun büyümesi, gelişmesi, olgunlaşması ve korunması hususunda uzmanlaşmış kişi.

Diğer dillerde Embriyoloji anlamı nedir?

İngilizce'de Embriyoloji ne demek? : n. embryology

Fransızca'da Embriyoloji : embryologie [la]