Ener nedir, Ener ne demek

Ener; İsim olarak kullanılan bir kelimedir.

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Bağ ya da tarla işlerinde her işçinin payına düşen iş.

Eğer.

Eğer, şayet.

Ener isminin anlamı, Ener ne demek:

En yiğit, en kahraman kişi. Ener ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir.

Ener ile ilgili Cümleler

 • Enerji depoluyor.
 • Güneş en önemli enerji kaynağımızdır.
 • Odadan ayrıldığınız zaman ışıkları kapatırsanız enerjiden tasarruf edebilirsiniz.
 • Enerjim tükeniyor.
 • Panelistler enerji sorunlarını tartıştı.
 • Enerjisini yitirdi.
 • Enerji stoklarımızı israf etmemeliyiz.
 • Kahve enerji verir!
 • Enerji tasarrufu için ulusal bir kampanya sürüyor.
 • ENERGY STAR, işletmelerin ve bireylerin tasarruf yapmasına ve üstün enerji verimliliği ile iklimimizi korumasına yardımcı olan bir ABD Çevre Koruma Ajansı gönüllü programıdır.
 • İnsanlar çalışmalarını sunarken daha enerjik olmalılar.
 • Enerjini harcıyorsun. Şikayetin temelsiz.
 • Enerji içecekleri ile karışık bir alkol tehlikeli bir kombinasyon olabilir.

Ener anlamı, tanımı

Avrupa atom enerjisi topluluğu : Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda tarafından atom enerjisinin kullanımına sınırlama getirilmesini ve söz konusu enerjinin sadece barışçıl amaçlar için kullanılmasını sağlamak üzere Roma Anlaşması ile 1958 yılında oluşturulan ve Avrupa Birliği’ne giden yolu açan üç topluluktan biri

 

Azota göre düzeltilmiş metabolik enerji : Metabolik enerjinin vücuttan kaybedilen ve vücutta azot miktarına göre düzeltilmiş (kaybedilen 1 gram azot için 7, 45 kcal eklenmiş, tutulan 1 gram azot için 7, 45 kcal çıkarılmış) biçimi, MEn.

Bağ enerjisi : Kimyasal bağların koparılması için verilmesi gereken enerji. Atomlar arasında, bir kimyasal bağ oluşumunda açığa çıkan veya bağ kopması için verilen enerji.

Bağlama enerjisi : Bir atom veya molekülün pozitif ve negatif yüklü kısımlarını bir arada tutan kuvvet.

Bağlanma enerjisi : Enzim ve substrat veya almaç ve ligant arasındaki kovalent olmayan etkileşimlerden elde edilen enerji.

Bağlantı enerjisi : Bir sistemden bir parçacığı çıkarmaya yarayan net enerji.

Brüt enerji : Toplam enerji. Ham enerji.

Brüt enerji sindirim katsayısı : Bomba kalorimetresinde yanma yoluyla açığa çıkan enerjiden yararlanılarak hesaplanılan yemlerin sindirim ölçüsü.

C ve n dengesi ile enerji ölçümleri : Yemlerin enerji içeriğinin tespitinde; yem, dışkı ve idrar içerisindeki karbon ve azot miktarları belirlenerek organizmada ne kadar protein ve yağ sentezlendiğinin tespit edilebilmesi.

Çekirdek bağlama enerjisi : Bir atom çekirdeğinin yapısındaki temel parçacıkları ayırabilmek için verilmesi gereken enerji.

Çevrilebilir enerji : Metabolik enerji.

Durgun enerji : Bir parçacığın durgun kütlesine eşdeğer olan enerji (Eo). Eo=moc²o (mo = durgun kütle; co= ışık hızı).

Dünya enerji konferansı : Ulusal ve uluslararası alanda enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve akılcı kullanılması, enerji tasarrufu sağlanması, enerji kaynak kullanımının daha adil dağıtılması, enerji alanında uluslararası bilgi alışverişi ve işbirliğinin gerçekleştirilmesi amacıyla ilk kez 1924 yılında başlayan ve sekreteryası Londra’da olan konferanslar dizisi.

 

Düşük enerjili fosfat bileşiği : Standart koşullar altında hidrolize olduğunda ATP’nin hidrolizinden daha az serbest enerji veren fosfatlı bileşikler.

Düşük enerjili gıda : Katı gıdalarda 100 gramında 40 kaloriden az, sıvı gıdalarda 100 mililitresinde 20 kaloriden az enerji veren gıdalar.

Enere : Eğer. Eğer, şayet.

Eneren : Erenlerin en üstünü, değerlisi.

Energid : Göze zarı olan ya da olmayan herhangi bir tek çekirdekli ve canlı sitoplâzma birliği.

Energin : En olgun, çok olgun kimse.

Enerji akışı : Ekosistemde bir organizmadan diğerine enerji taşınması.

Enerji aktarımı : Tek etkileşim sürecinde, bir parçacığın atom ya da moleküle enerji aktarması.

Enerji bağımlılığı : Işınım enerjisindeki değişime bağlı olarak, fiziksel ya da biyolojik yanıtta oluşan değişim.

Enerji bakımından zengin yemler : Kuru maddesinde en az 5 MJ/kg net enerji laktasyon veya 9 MJ /kg metabolik enerji içeren tahıl taneleri, bitkisel veya hayvansal yağlar gibi yemler.

Enerji bunalımı : Enerji üretiminin veya ülkeler arasındaki siyasi gerilimlere bağlı olarak dünya enerji sunumunun daralması veya daralacağına ilişkin beklentilerin oluşturduğu spekülatif ataklar sonucu enerji fiyatlarında ortaya çıkan aşırı artışın dünya ekonomisinde sermaye ve gelir kayıplarına yol açması.

Enerji değişimi : Yemlerdeki ham enerjinin organizmada meydana gelen kayıplar dikkate alınarak sindirilebilir enerji, metabolik enerji ve net enerjiye dönüşmesi.

Enerji dengesi : Enerji alımıyla harcaması arasındaki denge. Enerji alımı enerji harcamasını aştığı zaman vücutta fazla enerji depolanır ve vücut ağırlığında artış görülür, pozitif enerji dengesi. Enerji alımı az olduğunda vücuttaki depolar kullanılır ve vücut ağırlığında azalma görülür, negatif enerji dengesi.

Enerji sağlayan yem katkı maddeleri : Yemlere enerji kaynağı olarak katılan propilen glikol (dihidroksi propan), propiyonik asit, fumarik asit, melas gibi yem katkı maddeleri.

Enerji salıveren reaksiyonlar : Metabolizmada katabolik reaksiyonlarda dışarıya enerji vererek meydana gelen yıkımlanma olayları, ekzergonik reaksiyonlar. Serbest enerjinin salınımıyla oluşan kimyasal bir reaksiyondur. ∆Go negatif olduğunda serbest enerjinin kaybıyla kendiliğinden ilerleyen reaksiyonlardır.

Enerji seviyesi diyagramı : Atomlarda elektronların bulunabilecekleri enerji düzeylerini gösteren diyagram.

Enerji soğrulması : Işınım enerjisinin, içinden geçtiği madde tarafından azaltılması.

Enerji tarımı : Biyoyakıt üretiminde kullanılan soya, ayçiçeği, kanola, aspir, şeker pancarı gibi her türlü bitkisel ürünün yetiştirilmesi.

Enerjinin korunumu yasası : Enerji yoktan varolamaz, var olan bir enerji yok olamaz şeklinde ifade edilen yasa.

Enerjisi azaltılmış gıda : Orijinal gıda veya benzeri ürüne kıyasla enerji değeri en az % 25 oranında azaltılmış gıda.

Eşdeğer enerji : Bazı belirgin koşullarda, ayrışık demetle aynı Özellikleri taşıyan tek enerjili X ışını foton enerjisi.

Etkinleşme enerjisi : Bir sistemde bir kimyasal reaksiyonun başlayabilmesi için gereken enerji, bir molekül transformasyonunda eski kovalent bağı kırmak için gerekli enerji.

Füzyon enerjisi : Nükleer füzyon sonucu açığa çıkan yaklaşık 200 MeV'luk enerji.

Gros enerji : Toplam enerji.

Ham enerji : Bir yem örneğinin bomba kalorimetresi denen cihazda saf oksijen ortamında tamamen yakılarak ürettiği ısı miktarının ölçülmesiyle belirlenen toplam enerjisi, brüt enerji, HE.

Hazmolabilir enerji : Sindirilebilir enerji.

Isı enerjisi : Sistem veya nesnelerin çevrelerine verdikleri veya çevreden aldıkları ısı enerjisi.

Işıyan enerji : Yayılan dönüştürülen ya da alınan parçacıkların durgun enerjileri dışında kalan enerji (R).

Kararlılık enerjisi : Delokalize bir yapının ölçülen enerjisi ile aynı yapının lokalize bağlar ile hesaplanan kuramsal enerji değeri arasındaki fark. Delokalize yapılardaki rezonans, sistemin enerjisini düşürmektedir.

Kimyasal enerji : Kimyasal tepkimeler sırasında ortaya çıkan enerji. Kimyasal reasiyonlarla ilgili enerji; kimyasal tepkimelerde açığa çıkan enerji.

Linear enerji transferi : Radyasyonun birim yol boyunca kaybettiği enerji; her Angström ya da mikron başına eV ya da KeV olarak bırakılan enerji miktarı.

Metabolik enerji : Alınan yemin kuru maddesindeki toplam enerjiden boşaltım ürünleri enerjilerinin çıkarılmasıyla elde edilen enerji, çevrilebilir enerji. Bir yem maddesinde ham enerjiden kanatlılarda gübre enerjisi, geviş getirenlerde gübre, idrar ve fermantasyon gazlarıyla kaybolan enerjinin çıkarılmasıyla geriye kalan enerji, çevrilebilir enerji, metabolize olabilir enerji, ME.

Metabolik enerjinin kullanım etkinliği : K harfiyle gösterilen ve metabolik enerjinin net enerjiye dönüşüm oranının ifadesi, k değeri.

Metabolize olabilir enerji : Metabolik enerji.

Negatif enerji dengesi : Enerji yetersizliğinde görülen, özellikle çok yavru doğuran hayvanlarda ve sütçü sığırlarda gebeliğin sonu ile laktasyonun başlangıcı arasındaki dönemde enerji yetersizliğine bağlı olarak oluşan, beslemeye bağlı bir problem, NEB.

Net enerji : Metabolik enerjiden ısı enerjisi çıkarıldığında geriye kalan kullanılabilir yem enerjisi. Yemin toplam enerjisinden gübre, idrar ve gazlarla atılan enerji ile ısı, yem tüketimi ve sindirim için kullanılan enerjinin çıkarılmasıyla hesap edilen, yaşama payı ve verim payı olarak (büyüme NEb, süt NEL ve yağlanma NEy) ifade edilen enerji, NE.

Net enerji büyüme : Net enerjinin büyümekte olan hayvanlar için kullanılan verim payı değeri, NEb.

Net enerji laktasyon : Yemlerin metabolik enerjisinden yararlanılarak hesaplanan, özellikle süt ineklerinde yapılan çalışmalara dayanan ve metabolik enerji değeriyle sindirilebilir besin maddeleri arasındaki regresyon eşitliklerinden yararlanılarak belirlenen enerji değerlendirme sistemi, NEL.

Net enerji verim : Hayvanlarda yaşama payı gereksinimine ek olarak verim için veya doku artışı veya fetüs, süt, yumurta, yün ve benzerleri üretimi için kullanılan, hangi verimleri içine aldığı; yumurta; NEyu, ağırlık artışı; NEaa, süt; NEsüt, gebelik; NEg, yün; NEyün, iş; NEiş gibi açıkça belirtilen net enerji.

Net enerji yağlanma : Net enerjinin besi hayvanlar için kullanılan verim payı değeri, NEy.

Net enerji yaşama payı : Konfor çevre sıcaklığında bir hayvanı enerji bakımından dengede tutabilmek için harcanan net enerji kısmı. Bu durumdaki hayvanın vücut dokularında net enerji kazancı veya kaybı olmaz, NEyp.

Nötron enerji grubu : Gelişigüzel olarak seçilmiş enerji aralığında bulunan nötron grubu.

Nükleer enerjik : Nükleer enerji ile ilgili.

Potansiyel enerji : Bir malzemenin durumu sebebi ile sahip olduğu enerji. Kütlesi m olan bir cismin yerden h yüksekliğindeki potansiyel enerisi mgh dır. Bu enerji bu cismin yere düştüğünde yapacağı işe eşittir.

Pozitif enerji dengesi : Enerji dengesi.

Prodüktif enerji : Büyümekte veya beside olan bir hayvanda yediği yemden yağ ve protein olarak depolanan maddelerin enerjisine eş değer olarak ölçülen net enerji.

Protein enerji oranı : Hayvanların protein ve enerji gereksinimlerinin miktarları yanında, hayvanın tür ve ırkına göre değişmek üzere gereken belirli oran.

Regresyonla enerjinin hesaplaması : Kimyasal analiz ve sindirim denemesi sonuçlarından yararlanılarak yemlerin enerji içeriğinin regresyon denklemleriyle hesaplanması.

Serbest enerji değişimi : Sabit sıcaklık ve basınç altında bir reaksiyonda absorbe edilen (pozitif delta G) ya da serbest bırakılan (negatif delta G) enerji miktarı. Delta G. Sabit sıcaklık ve basınçta bir reaksiyonda alınan (∆G° pozitif) veya verilen (∆G° negatif) serbest enerji miktarı, ∆G°.

Sindirilebilir enerji : Yemle alınan besin maddelerinin sindirilen kısımlarından elde edilen enerji. Genellikle geviş getiren hayvanlarda kullanılan, yemin ham enerjisinden dışkı enerjisinin çıkarılmasıyla elde edilen enerji birimi, hazmolabilir enerji, SE.

Solungaç atım enerjisi : Balıklarda solungaç yoluyla atılan ham enerji miktarı.

Standart serbest enerji değişimi : Standart koşullar altında (sıcaklık 298 K, basınç 1 atm veya 101.3 kPa, konsantrasyon 1M ve pH 7) meydana gelen bir reaksiyondaki serbest enerji değişikliği, ∆Gº’.

Süper yüksek enerjili fosfat bileşiği : Standart koşullar altında hidrolize olduğunda ATP’nin hidrolizinden daha fazla serbest enerji veren fosfatlı bileşikler.

Tek enerjili ışınım : Kinetik enerjileri aynı olan parçacıklardan oluşan iyonlaştırıcı ışınım.

Toplam enerji : Bir yemdeki veya gıdadaki karbonhidrat, yağ ve protein gibi besin maddelerinin kalorimetre cihazında yakılması sonucunda ortaya çıkan enerji, brüt enerji, gros enerji.

Ultrason enerjisi : Cerrahide ve endüstride kullanılan ses enerjisi. Ses frekansı cm2’ye 10 Watt’dan fazladır.

Uluslararası atom enerjisi ajansı : Nükleer teknolojilerin dünya çapında güvenli bir biçimde geliştirilmesi, güvenliğinin sağlanması ve barışçıl olarak kullanılması gibi amaçlarla 1957 yılında Birleşmiş Milletler içinde kurulan ve merkezi Viyana’da bulunan örgüt.

Uluslararası enerji ajansı : Üye ülkelere güvenilir, kesintisiz, temiz enerji sağlamak, alternatif enerji kaynaklarını geliştirmek ve enerji kullanımında etkinliği artırmak gibi konularda enerji politikası danışmanlığı yapmak amacıyla 1974 yılında kurulan ve 26 üyeden oluşan uluslararası bir kurum.

Üre enerjisi : Besinlerin kullanılmayan bileşiklerinin emiliminden geriye kalan enerjiyi, metabolik işlemlerin son ürünü olan enerjiyi ve endojen kökenli son ürün enerjisini içeren idrardaki toplam enerji.

Yem brüt enerjisi : Yem enerjisi.

Yem enerjisi : Yemin kalorimetrede yıkılmasıyla ölçülebilen toplam enerji, yem brüt enerjisi, yem total enerjisi, yem gros enerjisi. Tüketilen yemin toplam enerjisi.

Yem gros enerjisi : Yem enerjisi.

Yem total enerjisi : Yem enerjisi.

Yemlerin enerji değeri : Yemin enerji verme yeteneği ve besleyici değerinin bir ölçüsü.

Yüksek enerji bağı : Bütün hücrelerde bulunan adenozin trifosfat, guanozin trifosfat gibi nükleotit trifosfatların son iki fosfat bağında bulunan, diğer kimyasal maddelerinkinden çok daha yüksek enerjili kimyasal bağ.

Yüksek enerji bileşiği : Standart koşullar altında hidrolize olduğunda ATP’nin hidrolizindeki kadar veya daha fazla serbest enerji veren metabolitler.

Yüksek enerjili fosfat bileşiği : Standart koşullar altında hidrolize olduğunda ATP’nin hidrolizindeki kadar serbest enerji veren fosfatlı bileşikler.

Yüzey enerjisi : Bir sıvı yüzeyinde alınan ,birim alanı büyütmek için, J/m2 ‘i birimi ile gösterilen ,verilmesi gereken enerji. Yüzey enerjisi boyut bakımından yüzey gerilime eşdeğerdir.

Aktif enerji : Aktif gücün, zamanla çarpımından elde edilen ve kilovatsaat birimi ile gösterilen enerji.

Atom enerjisi : Atom çekirdeklerinin parçalanmasından veya hafif atomların kaynaşmasından oluşan büyük enerji.

Birincil enerji : Enerjinin herhangi bir değişim veya dönüşüm uygulanmamış biçimi.

Enerji : Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke. Manevi güç. Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç.

Enerji kaynağı : Güç kaynağı.

Enerjik : Enerji ile ilgili. Aldığı kararları hızlı bir biçimde uygulayan. Güçlü ve hareketli, aktif.

Enerjiklik : Enerjik olma durumu.

Güneş enerjisi : Güneş'in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisi. Bu enerjiyi ısınma veya suyu ısıtma amacıyla kullanan düzenek.

Jeotermal enerji : Yer altından çıkan sıcak su veya sıcak su buharından elde edilen enerji.

Kinetik enerji : Bir cismin hareketini sağlayan veya hareket eden cisimlerde bulunan enerji.

Nükleer enerji : Atom çekirdeğinin parçalanmasından doğan enerji.

Serbest enerji : Kullanımı belli kurallara bağlı olmayan enerji.

Yenilenebilir enerji : Güneş, rüzgâr vb. kaynaklardan elde edilen enerji.

Diğer dillerde Ene l hak anlamı nedir?

Osmanlıca Ene l hak : tasavvuf