Engagement türkçesi Engagement nedir

 • Mülakat.
 • Çarpışma.
 • Uğraş.
 • Yükümlülük.
 • Görev.
 • Eskrim alanında kullanılır.
 • Nişan.
 • Sözleşme.
 • Katılım.
 • Vuruşma duruşunda, savutların uçlarını karşılıklı olarak uygun görülen çelgi doğrultusunda çaprazlama.
 • Birbirine geçme.
 • Randevu.
 • Sorumluluk.
 • Taahhüt.
 • Nişanlanma.
 • Çatma.
 • Söz.

Engagement ile ilgili cümleler

English: Ali doesn't want to buy an expensive engagement ring for Mary.
Turkish: Ali Mary için pahalı bir nişan yüzüğü almak istemiyor.

English: Ali bought an engagement ring for Mary with money he inherited from his grandfather.
Turkish: Ali büyükbabasından miras kalan parayla Mary için bir nişan yüzüğü aldı.

English: Ali announced his engagement to Mary.
Turkish: Ali nişanını Mary'ye duyurdu.

English: Ali and Mary announced their engagement to their families.
Turkish: Ali ve Mary nişanlarını ailelerine duyurdular.

English: Ali broke off his engagement to Mary.
Turkish: Ali Mary ile nişanını bozdu.

Engagement ingilizcede ne demek, Engagement nerede nasıl kullanılır?

Engagement ceremony : Nişan. Nişan töreni.

Engagement certificate : Sözleşme sertifikası. İki taraf arasındaki bir anlaşmayı kayıt altına alan döküman.

Engagement diary : Randevu defteri.

Engagement of licencee : Özel izin alanın, yasalarda ve anlaşmada gösterilen yükümleri. Özel izin alanın yükümü.

 

Engagement of target : Düşmana karşı nişan alınan yere sürekli ve kuvvetli ateş. Hedefe kilitlenerek sürekli ateş altına alma.

Engagement of work : Bir ücret karşılığı olarak belirli ya da belirsiz bir süre için verilen işgörme sözü. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Bir ödeme karşılığı olarak belirli ya da belirsiz bir süre için işin üstlenilmesi. İş yüklenimi.

Counter disengagement : Bir çatma değiştirme karşısında, sıyırma ile yapılan boşaltma eylemi. Çatma boşaltması.

Engagements : Ödeme yükümlülükleri. Finansal yükümlülükler.

Financial engagements : Mali taahhütler.

Contract an engagement : Taahhüt etmek.

İngilizce Engagement Türkçe anlamı, Engagement eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Engagement ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Devices : Eğilim. İstek. Hile. Oyun. Arma. İşaret. Alet. Cihaz. Makine.

Charge : Yük. Harç. Bilgi vermek. Hukuk, fizik, kimya, iktisat, nükleer enerji, tarih alanlarında kullanılır. Kredi kartından almak. Suçlamak. Besleme. Ödetmek. İtham etmek. Bir sürece gönderilen ham özdek.

Pyramid : Biyoloji, jimnastik alanlarında kullanılır. Köpyak. Pramit. Ehram. Piramit. Böbreğin medulla bölgesini meydana getiren koni biçimindeki uzantılar. koni biçimindeki herhangi bir yapı. Piramid. Gösteri cimnastiklerinde, cimnastikcilerin, araçlı ya da araçsız olarak birbirlerinin omuzlarında, dizlerinde oluşturdukları gösterişli ve düzenli biçimler.

Commitments : Suç işleme. Teslim etme. Hapis hükmü. Bağlantı. Vaat. Taahhütler.

 

Collision : Devinim durumunda bulunan taneciklerin, aralarındaki kuvvetler yüzünden karşılıklı olarak devinimlerini değiştirmeleri. Düşünce ayrılığı. İki parçacığın (fotonlar dahil) hareket ya da enerji miktarının mevcut koşullarını değişikliğe uğratacak biçimde kendi aralarında etkileşmesi. Özgür iki cismin yeterince yaklaşarak birbirlerini etkiledikleri süreç. bu sırada, genellikle bir erke ve devinirlik alışverişi olur. Çatışma. Ötelenme deyinimindeki molekül , atom ve öbür temel parçacıkların birbirlerine ya da bulundukları kabın çeperlerine, aralarında fiziksel kimyasal etkileşmeler olacak biçimde yakınlaşmaları. Fizik, kimya, nükleer enerji alanlarında kullanılır.

Arrangement : Düzen. Uzlaşma. Kombinezon. Düzenleyiş. Düzenleme. Sıralama. Belirli bir amaçla yazılmış müzik yapıtını, başka bir amaçla kullanılabilecek biçimde yeniden hazırlama. Tanzim. Nesneleri birbirine uyarlayarak oluşturulan düzen.

Affiances : Ahdetmek. İnanç. Sözlenmek. Söz takmak. Söz kesmek. Nişanlamak. Güven. Nişanlanmak.

Compound riposte : Bileşik karşıı vuruş (dürtüş). Çelgiyi aldıktan sonra yapılan bileşik saldırı.

Deeding : Senetle devretmek. İş. Hüccet. Belgit. Başarı. Edim. Fiil. Tapu. Amel.

Engagement synonyms : armed combat, imposition of duties, commission, compact, careered, assignation, attacks on the blade, pyramiding, committals, duty, liabilities, acpt, concussion, incumbrance, collisions, combat, butt, interlacing, compulsion, assault, employment, contract, enterprises, dogfight, interpenetration, concordats, occupations, amenability, tryst, affidavit, battle, compulsions, compacts.

Engagement zıt anlamlı kelimeler, Engagement kelime anlamı

Nonparticipation : İştirak etmeme. İştirak etmeme durumu. Katılmama. Çekilme.

Involvement : Üstlenti. Gerek. Bağlılık. İlişki. Dahil olma. İlgi. Dahiliyet. Bulaşma. Bağlanma. Sarma.

Participation : Katılımcılık. Ortaklık. İktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde onbeşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketler. bir ortaklık ile işletme arasında, sözkonusu ortaklığın yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir bağ yaratan, doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisi. İştirak. Katılım. Katılma. Bir süreç ya da bir durum içinde istençli ve eylemli olarak bir işi üstlenme ya da bir olayda etkin olma. Katılım durumu. Şirket. İletişim ya da ortak eylemde bulunma yoluyla belirli bir toplumsal duruma girme, bu durumla özdeşleşme süreci.

Engagement antonyms : non engagement, non involvement.

Engagement ingilizce tanımı, definition of Engagement

Engagement kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act of engaging, pledging, enlisting, occupying, or entering into contest.