Evirme nedir, Evirme ne demek

Evirme; bir fizik terimidir.

  • Evirtim.
  • Bir önermenin konusunu yüklem, yüklemini de konu durumuna getirerek vargısı doğru olan yeni bir önerme çıkarma, akis: "Hiçbir insan ölümsüz değildir" önermesinden evirme yoluyla "hiçbir ölümsüz insan değildir" önermesi çıkarılabilir

Felsefi anlamı:

(Mantıkta) Bir önermede özne ile yüklemin yerlerinin değiştirilmesi ile yapılmış olan önerme: "Her S P dir. Her P S dir." //. Önermede nicelik değişmiyorsa evirme yalın evirmedir; tümel olumsuz ve tikel olumlu önermeler yalın olarak evrilebilirler: "Hiç bir insan ölümlü değildir. Hiç bir ölümlü insan değildir."; "Kimi filozoflar dalgındır. Kimi dalgınlar filozoftur." Ama önerme, yargının niteliği değişerek de evrilebilir;bu durumda evirme ile elde edilen önermenin kapsamı evrilen önermeden az olur: "Bütün kareler dörtgendir." önermesinde evirme: "Kimi dörtgenler karedir." biçiminde yapılır, çünkü bütün dörtgenler kare değildir.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Konum ya da düzenlenimi altüst etme ya da tersyüz etme.

Bilimsel terim anlamı:

Özne-yüklem önermesinde özne ile yüklemin değiş tokuş edilmesi. || Terim yöneticisi değişebildiği gibi değişmeyebilir de. Krş.. evrik.

tüm evirme: [es. t. tard ü aks-i tam, aks-'ı tam]: Bir dizedeki sözcüklerin düzenli olarak alt üst edilmesiyle oluşan evirme.

 

Bir dizedeki, bir tümcedeki sözcüklerin yerlerini değiştirerek anlatıma güç katmak. Ör. / Mümkin değil Huda'yı bilmek de bilmemek de / Bilmek de bilmemek de mümkin değil Huda'yı. Türleri

eksik evirme: [es. t. tard ü aks-i nakıs, aks-i nakıs]: Bir dizedeki sözcüklerin, bir bölüğünün yer değiştirmesiyle oluşan evirme.

İngilizce'de Evirme ne demek? Evirme ingilizcesi nedir?:

conversion, inversion

Osmanlıca Evirme ne demek? Evirme Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

tard ü akis, aks ü tebdil

Evirme anlamı, kısaca tanımı:

Ters evirme : Olumlu veya olumsuz olan bir önermenin konusunun tersini, yüklem ve yüklemin tersini konu yapma.

Evirmek : Döndürmek, çevirmek. Yapısını değiştirmek, taklip etmek.

Evirtim : Evirtme işi, akis.

Önerme : Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif. Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye. Önermek işi.

Yüklem : Bir konu için olumlanan veya inkâr edilen şey, mahmul. Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber, mahmul.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Çıkarma : Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh. Çıkarmak işi, emisyon. Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma.

İnsan : Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Âdemoğlu, âdem evladı. Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı.

 

Ölüm : Ölme biçimi. Ölmesi istenen canlı için kullanılan bir söz. İdam cezası. Sona erme, yok olma, ortadan kalkma. Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, ahiret yolculuğu, ebedî uyku, emrihak, irtihal, memat, mevt, vefat.

Evirmece : Sözcü klerdeki harflerin yerlerini değiştirerek başka anlamlı sözcükler yapma: Su-us, kızak-kazık, karı-ırak.. Arap harfleriyle yapılmışlardar Ör.: Rum-mur (karınca), ateş-şita (kış)... Türleri:. düzgün evirmece: [es. t. kalb-i muntazam, kalb-i kül]: Sözcüğün sonundan başına doğru okunmasıyla yapılan evirmece. çapraşık evirmece: [es. t. kalb-i muavveç]: Sözcükteki harflerden birkaçının yer değiştirmesiyle yapılan evirmece, bk. çevrimli. düzlemli evirmece: [es. t. maklub-ı müstevi]: Tümcenin, dizenin sonundan başa doğru okunuşunun kendisiyle bir olacak biçimde yapıldığı evirmece. Ör.: "Odur o ruha hur-var deva." eski harflerle yazılır ve sondan okunursa gene böyle olur.

Diğer dillerde Evirme anlamı nedir?

İngilizce'de Evirme ne demek? : n. inversion

Fransızca'da Evirme : conversion [la]