Evren nedir, Evren ne demek

Evren; bir gök bilimi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

"Evren" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Yemeyi, içmeyi, konuşmayı, düşmanlarımı, dostlarımı, orta malı hislerimi ve evreni unuttum." - R. H. Karay
 • "Evrende milyonlarca galaksi, her galakside milyonlarca güneş var." - A. Boysan
 • "Kendi evrenine dalmış olan Halim ürkerek sıçradı, bir adım geriye attı." - A. İlhan

Yerel Türkçe anlamı:

Kahraman, yiğit.

Zaman.

Büyük yılan, canavar.

Deniz hortumu.

Büyük, yüksek.

Bey, ağa, lider.

Boylu boslu, iri yarı, yakışıklı.

Coğrafya'daki terim anlamı:

Bütün gökcisimlerinin içinde yer aldığı düşünülen sonsuz varlık.

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Sayılama bakımından gözlenebilir durumda olan ve birtakım ortak özellikler taşıyan birey ya da nesnelerden oluşan kümeye verilen ad.

Var olan şeylerin insan zekâsıyle kavranabilen bütünü ve özellikle gök varlıklarının tümü.

Felsefi anlamı:

Gök cisimlerinin tümü. Uzaysal gerçekliğin tümü.

 

(Pythagoras'tan beri) Düzenli, birlikli bir yapı oluşturan bütün. Düzenli, uyumlu birlik.

Gerçekliğin tümü.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen tüm varlıklar.

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı:

Bütün yıldızları, gökadaları, kümeleri, gaz ve bulutları içine alan maddeyle dolu uzayın bütünü.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

İstatistikte, belirli bir özelliğe sahip bireylerin tümünün oluşturduğu topluluk.

Sosyoloji'deki anlamı:

Zaman ve uzay içinde sınırı bilinmeyen, özdeğin niteliksel bakımdan sonsuz sayıdaki değişik biçimlerini içeren doğa.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Ana kitle.

Diğer sözlük anlamları:

Ejderha, büyük yılan.

Evren isminin anlamı, Evren ne demek:

Erkek ismi olarak; Gök varlıklarının tümü, kâinat. Ejder, ejderha. Boylu boslu, yakışıklı. Kahraman, yiğit. Zaman. Kız ismi olarak; Gök varlıklarının tümü, kâinat. Ejder, ejderha. Boylu boslu, yakışıklı. Kahraman, yiğit. Zaman.

Bilimsel terim anlamı:

Belirli bir özelliği gösteren bireylerin tümünün oluşturduğu topluluk.

Yorumlanmış dilin sözünü ettiği tüm nesneleri oluşturmağa yarayan yapı taşları öbeği; belli bir yorumla verilip, yorumun belirlediği tüm anlamları oluşturmağa yarayan dildışı nesne öbeği ya da dildışı nesne öbeklerinden her biri. || Evren genellikle E simgesiyle gösterilir.

Bir alan araştırmasında gözlem konusu olan ve belli ayrıtlarla ötekilerden ayrılan birimler topluluğu.

İngilizce'de Evren ne demek? Evren ingilizcesi nedir?:

universe, population, cosmos, univers, universe of discourse, domain of interpretation, population-universe

 

Fransızca'da Evren ne demek?:

hydre, géant

Osmanlıca Evren ne demek? Evren Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

kâinat, âlem

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Gümüşhane ilinde, Şiran ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Çorum şehri, Boğazkale ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. İçel şehrinde, Mut ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Evren hakkında bilgiler

Evren ya da kâinat, uzay ve uzayda bulunan tüm madde ve enerji biçimlerini içeren bütünün adıdır. Pozitif bilimler açısından evren, gök cisimlerini barındıran ve sonsuz olduğu var sayılan uzay ve uzayda yer alan her şeyin toplamıdır. Dolayısıyla modern fizik açısından evren, sonsuz boşluk ve bu boşlukta yer alıp da var olduğunu bildiğimiz bütün atomik âlemlerdir.

Enerji dalga veya partikülleri homojen ve dengeli olarak çözüldüğünde 'var oluş' ile 'anti-varoluş' olamayacağı ya da toplam karşıtları 'yok oluşta' ise bir patlama olamayacağından, evren soğuyor mu, ısınıyor mu, evrenin durması sonu mudur, Büyük patlama evrenin merkezi mi, başlangıcı mıdır, başka galaksiler ve hayatlar var mıdır, güneş evrenin merkezinde midir gibi problemler hareket veya başka deyişle zamanın populer sorularını teşkil etmiştir.

Evrenin oluşumuna dair günümüzde en çok benimsenen teori, Bigbang (Büyük Patlama) teorisidir. Bu teoriye göre evren, sıfır hacimli ve çok yüksek bir enerji potansiyeline sahip, sıkışmış bir noktanın patlamasıyla oluştu. İlk patlamanın nasıl oluştuğu, evren meydana gelmeden önce evrenin yerinde ne olduğu ya da evrenin neyin içinde genişlediği sorularına günümüzde bile tam olarak bilimsel bir cevap bulunamamıştır, bununla birlikte evren öncesi durum, evren dışı varoluş hakkında hipotezler öne sürülmüştür. Büyük Patlama sonucunda altı yöne dağılan gaz molekülleri uzun bir dönem boyunca birbirlerinden bağımsız hareket ettiler. Sürekli genişleyen evrenin her yerinde geçerli olan fizik kanunlarından kütleçekimi kanunu vasıtasıyla bağımsız gazlar birleşerek galaksileri (gök adaları) oluşturdular.

Aynı evrensel fizik kanunu neticesinde gökadalar da birbirlerine yaklaşarak devasa gruplar oluşturdu. Galaksiler içinde yıldızlar ve bazı yıldızların çevresinde sistemler oluştu. İçinde yaşadığımız Güneş Sistemi bunlardan birisidir. Keşfedebildiğimiz evrende 400 milyardan fazla galaksi ve 10*1088 yıldız olduğu tahmin edilmektedir.

Evren ile ilgili Cümleler

 • Evren bir ev neyi kimden saklayacağız?
 • İnsan hakları evrenseldir.
 • Evren bir yanıtsa, soru nedir?
 • Evren gerçekten büyük ve biz gerçekten küçüğüz.
 • Plaja gittiğin zaman okyanusta bulunan evrenin sınırsızlığını görürsün.
 • Burak evrenin merkezi olduğuna inanıyor.
 • Kadın Evrenin gerçekten büyük olduğunu bilmiyordu ve o onun küçük bir parçasından başka bir şey değil.
 • Milattan önce 384 ve 322 yılları arasında yaşamış olan Aristo, Dünya'nın yuvarlak olduğuna inanıyordu. Dünya'nın evrenin merkezi olduğu; Güneş'in, Ay'ın ve bütün sabit yıldızların da onun çevresinde döndüğü görüşündeydi.
 • Bazı gerçekler evrenseldir.
 • Evren bugün de bana acımasız davrandı.
 • Evren benden nefret ediyor.
 • Evren gizemlerle dolu.
 • Evren kaç yaşında?
 • Ali kendisinin evrenin merkezi olduğunu düşünür.

Evren tanımı, anlamı:

Alem : Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça. Bayrak. Simge.

Büyük : Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Üstün niteliği olan. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Büyük abdest. Niceliği çok olan. Önemli. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş.

Evren bilimi : Uzay bilimi.

Evren doğumu : Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu ve yaradılışı ile ilgili kuram, kozmogoni.

Evren pulu : Mika.

Evre : Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

Evren bilimsel : Uzay bilimsel.

Evrensel : Evrenle ilgili. Bütün insanlığı ilgilendiren, âlemşümul, cihanşümul, üniversal. Dünya ölçüsünde, dünya çapında.

Evrenselleşmek : Evrensel duruma gelmek.

Evrenselleştirme : Evrenselleştirmek işi.

Evrenselleştirmek : Evrensel duruma getirmek.

Evrensellik : Evrensel olma durumu, âlemşümullük, cihanşümullük.

Varlık : Var olma durumu, mevcudiyet. Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey. Var olan her şey. Önemli, yararlı, değerli şey. Ömür, hayat. Para, mal, mülk, zenginlik, variyet. Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon.

Cihan : Dünya. Evren.

Kozmos : Evren.

Düzenli : Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam. Sistemli, nizamlı, metodik.

Uyumlu : Uyumu olan, ahenkli, mevzun, imtizaçlı.

Düşün : Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

Yılan : Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı, yerdegezen, uzun hayvan. Sinsi ve hain.

Uzay : Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân. Bütün gök cisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluk.

Ankara : Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri, Türkiye'nin başkenti.

Bağlı : Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Kapatılmış olan, kapalı. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Sınırlanmış, sınırlı. Bir bağ ile tutturulmuş olan. Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun.

Biri : Bilinmeyen bir kimse. Bir tanesi.

Evren değişkenliği : Birevren'in belli bir ayrıt bakımından gösterdiği çeşitlenme.

Evren gemiciliği : Uzay gemileri ve araçlarıyle yapılan uzay gezileri; bu gezileri hazırlama düzenleme tekniği.

Evren gözerimi : Evrende gözleyebildiğimiz ya da gözleyebileceğimiz en uzak noktaların oluşturduğu küre yüzeyi.

Evren ışını : Evrenden gelip yer havayuvalarına giren yüksek erkeli parçacık ışınımına ilişkin ışın.

Evren ışınları : [Bakınız: kozmik ışınlar] Uzaydan yeryüzüne gelen çok yüksek erkeli temel tanecikler. Güneşten ve uzayın derinliklerinden geldiği sanılan, genellikle büyük erkeli yüklü parçacıklar.

Evren merkezi : Sınırlı evren için kabul edilen merkez.

Evren tonu giymek : Ejderha kılığına girmek.

Evren tozu : Uzaya serpilmiş, milimetrenin yüzde bini ile on binde biri arasındaki büyüklüklerde küçük parçacıklar.

Evrenata : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Evrene nam salmış ata.

Evrenbey : Tekirdağ kenti, Yürük nahiyesine bağlı bir bölge.

Diğer dillerde Evren anlamı nedir?

Fransızca'da Evren : univers [le], cosmos [le], création [la], monde [le], règne [le]

Almanca'da Evren : n. All, Kosmos, Makrokosmos, Welt, Weltall

Rusça'da Evren : n. вселенная (F), космос (M), земля (F), мир (M), свет (M), макрокосмос (M), дракон (M), судьба (F)

adj. великий, мировой