Federal nedir, Federal ne demek

Federal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Federasyon durumunda birleşmiş olan

Federal hakkında bilgiler

Federasyon, coğrafi yapılarına göre oluşmuş birden fazla devletin kendi istekleriyle bir araya gelerek dışarıya karşı tek bir siyasal güç olarak görülmeleri ve bu amaçla kurdukları örgütün, kendisini oluşturan devletlerin üzerinde olması; iç işlerinde ise, yine aralarındaki anlaşmaya göre geniş veya dar ölçüde özerk olmaları ile oluşan topluluk.

Federal devlet bu anlamda iç yapıları itibariyle özerk olan devletlerin (federe devlet) oluşturduğu siyasi bir birliktir. Federe devletlerin her biri kendi ülkesine, anayasasına sahip iken diğer devletlerle olan ilişkilerin düzenlenmesinde yetki federal devlete aittir. Bununla birlikte federe devletlerin içinde kendi yasama, yürütme ve yargı organları da vardır. Fakat yasalar üst devlet (federal devlet) kimliğine ait anayasaya aykırı olmama koşulu taşır. Federe devletler iç güvenliklerini sağlamak amacı ile kendi polis teşkilatını kurabilir ve farklı yargılama hususları belirleyebilir. Bir federe devlet için suç teşkil eden bir yasa diğer devlet için suç teşkil etmeyebilir. Farklı federe devlet yasalarının uygulanmasında çoğunlukla bulunulan yer göz önüne alınır fakat uygulamada kişilerin hangi federe yapıya bağlı bulunduğu hususuna göre de hareket edildiği görülmektedir. Bu durum ülkeden ülkeye ve özerklik genişliğine göre farklılık taşımaktadır. Yine uygulamada görülen başka bir durumda dolaşım esnasında olan vatandaşın çelişen yasalara muhatap kalması durumunda üst anayasa kanunlarının geçerli olabileceğidir.

 

Bazı Arap konfederasyonlar ve de facto durumda olan federasyonlarda bulunmaktadır.

Federal ile ilgili Cümleler

 • Dev bir federal bütçe açığı, yıllardır Amerikan ekonomisinin başına bela oldu.
 • Federal Araştırma Bürosuna gitmelisin.
 • Federal araştırma bürosu gizlice gangsterin evini dinlemişti.
 • Konrad Adenauer Federal Almanya Cumhuriyeti'nin ilk başbakanıdır.
 • Amerikalılar hem federal vergiler hem de devlet vergileri öderler.
 • Avusturya, Orta Avrupa'da parlamenter bir cumhuriyettir ve dokuz federal eyaletten oluşur.
 • Federal arabulucular uzlaşmaya vardılar.
 • Almanya federal bir cumhuriyettir.
 • 20 kişi, Federal Polis tarafından gözaltına alındı.
 • Federal mahkemelerde yargılandılar.
 • Federalist liderler Jefferson'ın politikasını kınadı.
 • Almanya federal bir devlettir.

Federal kısaca anlamı, tanımı:

Federasyon : Savunma ve dış politika alanında dayanışma amacıyla birden fazla devletin bir birlik devleti içinde birleşmesi. Aynı alandaki çeşitli kuruluşları bir arada toplayan dayanışma birliği.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

 

Federalist : Federalizme bağlı olan kimse. Federalizm yanlısı olan kimse.

Federalizm : Birçok devletin özel yasalara ve bağımsızlığa sahip olarak tek bir devlet durumunda birleşmeleri yöntemi.

Federalleşme : Federalleşmek durumu.

Federalleşmek : Federal duruma gelmek.

Coğrafi : Coğrafya ile ilgili.

Devlet : Talih. Büyüklük, mevki. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Mutluluk. Bu tüzel varlığın yönetim organları.

İstek : Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu. İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi. Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep.

Siyasal : Politika ile ilgili, siyasi, politik.

Görülme : Görülmek işi.

Amaç : Hedef. Gaye. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon. Ulaşmak istenilen sonuç, maksat.

Örgüt : Ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilat. Bir kuruluşa bağlı alt bölümlerin bütünü.

Federal fon piyasası : ABD'de Federal Rezerv Sistemine üye bankalar, büyük finansal kurumlar ve ülke dışı bankaların temsilcileri arasında, genellikle gecelik, ödünç alıp verilen fonların işlem gördüğü piyasa.

Federal iletişim kurulu : ABD'de iletişim alanındaki çalışmalara yön veren, bu arada ABD'deki televizyon yayın ölçünlerinin çoğunu saptayan kurul.

Diğer dillerde Federal anlamı nedir?

İngilizce'de Federal ne demek? : adj. of or pertaining to a form of government in which separate states unite under a central authority while retaining limited powers of government; of or pertaining to a central authority in a federation

n. federal agent or officer; Federalist; supporter of federation or federalism; member of the Union during the Civil War (U.S. History)

adj. federal, of or pertaining to a central government based on a union of states; belonging to such a government, national

Fransızca'da Federal : fédéral/e

Almanca'da Federal : adj. Bundes-

Rusça'da Federal : adj. федеральный, союзный