Fenol nedir, Fenol ne demek

Fenol; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Boyacılıkla, plastik maddelerin ve bazı ilaçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik

Kimya'daki anlamı:

Benzen molekülündeki hidrojenlerden birinin veya birkaçının yerine OH- gruplarının geçmesi ile oluşan, keskin kokulu ve sağlığa zararlı, beyaz katı bir madde.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Kömür katranından damıtılarak elde edilen antiseptik özelliğe sahip, bakteri ve mantarların sitoplazmik zarlarının geçirgenliğini artırarak ölümlerine neden olan bir madde.

Benzen içeren organik maddelerin yıkımlanması sonucu oluşan bir asidik benzen türevi madde.

İngilizce'de Fenol ne demek? Fenol ingilizcesi nedir?:

phenol

Fransızca'da Fenol ne demek?:

phénol, acide phénique, acide carbonique

Fenol hakkında bilgiler

Fenol benzen halkasına OH- molekülünün bağlanmasıyla oluşur.

Fenoller, aromatik halkaya bir ya da daha fazla hidroksil grubunun bağlandığı aromatik bileşiklerdir. Saf halde, renksiz veya beyazdan hafifçe pembeye çalan renkte kristal katı şeklindedir. Tatlımsı, buruk bir kokuya sahip fenollerin tespit limiti havada 40 ppb, suda ise 1-8 ppm’dir. Suya kıyasla çok yavaş buharlaşır, suda orta dereceli bir çözünürlüğe sahiptir ve oldukça yanıcıdır.

 

fenoller ve alkoller arasında birçok açıdan benzerlik olmasına rağmen bu benzerlikler yalnızca biçimsel yöndendir.kimyasal tepkimeleri genellikle büyük ölçüde farklıdır.fenoller suda asit özelliği gösterirken,alkoller göstermezler.buna karşılık fenoller ester oluşturmaları açısından alkollerle benzerler.birçok fenol özellikle triklorofenol(TKF) antiseptik özellik taşırlar.

Fenol ile ilgili Cümleler

  • Fenolün kimyasal formülünü biliyor musun?
  • Fenolftalein asit baz titrasyonlarında kullanılan bir göstergedir.
  • Fenolftalein, 10.0 ya da daha fazla bir pH'a sahip olan bir baz varlığında parlak mora dönüşecektir ve 8.2 ya da daha az bir pH değerine sahip bir çözeltinin varlığında renksiz kalacaktır.
  • Fenolün kimyasal yapısını çizebilir misin?

Fenol kısaca anlamı, tanımı:

Asit : Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız.

Fenoloji : Belirti bilimi.

Fenolojik : Belirti bilimsel.

Boyacı : Boya satan kimse. Boya satılan dükkân. Boyama işini, boyacılığı meslek edinen kimse.

Plastik : Isı ve basınç etkisiyle biçim verilen, organik veya sentetik olarak yapılmış olan madde. Bu maddeden yapılan.

Madde : Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Bir cismi oluşturan öge, öz. Para, mal vb. ile ilgili şey. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Duyularla algılanabilen nesne. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Molekül. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.

 

İlaç : Çare, önlem. Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde, em, deva.

Çoğunluk : Sayı üstünlüğü, ekseriyet, azınlık karşıtı.

Maden : Çok değerli şeyleri kapsayan kaynak. Kolay ve iyi kazanç sağlayan iş veya parası elinden kolaylıkla alınan kimse. Maden ocağı veya maden işletmesi. Elâzığ iline bağlı ilçelerden biri. Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral. Uyuşturucu, esrar, eroin. Metal. Bu mineralden yapılmış.

Kömür : Siyah renkli. Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt.

Benzen : Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı. Benzin.

Fenol ftalein : (kimya)

Fenol indeksi : Dezenfektanın en yüksek sulandırmasının (5 dakikada öldürmediği fakat 10 dakikada öldürebildiği) fenolün aynı süre içinde ve aynı biçimde öldürebildiği sulandırmaya oranı, FI.

Fenol katsayısı : Jermisit ilaçların antimikrobik etkilerinin göstergesi olarak sıvı ortamda belirli bir bakteri popülasyonunu (Salmonella typhimirium’ u), belirli bir konsantrasyonda eklenen fenolün öldürmesi veya % 99 oranında azaltması için geçen sürenin, başka bir jermisid ilacın aynı koşullar altında ve aynı sürede o bakteriyi öldüren veya sayılarını % 99 oranında azaltan konsantrasyonuna oranı.

Fenol reçineleri : (kimya)

Fenolat : (kimya)

Fenolfitalein : Beyaz renkte, ağız yoluyla kullanılmasını takiben sindirim kanalından % 15 oranında emilen ve kalanı dışkıyla çıkarılan, başta kalın bağırsak olmak üzere ince bağırsakları da irkilterek ishale neden olan ve çoğunlukla küçük hayvanlarda kullanılan uzun etki süreli bir ilaç. Asit solüsyonlarda renksiz, alkali solüsyonlarda ise pembe renk veren indikatör madde.

Fenolftalein : C20Hl4O4; asitlerin varlığında renksiz, bazların varlığında mor-kırmızı renk gösterdiğinden eşdeğerleyimde belirteç olarak kullanılan ak özdek.

Fenoller : Benzen halkasındaki hidrojenler yerine hidroksil kökü (-OH) takılı aromatik bileşikler, hidroksil benzenler. : Formülü C6H5OH, fenol ve türevleri gibi arilhidroksitler. Özellikle hidroksibenzenler. Aromatik veya karbon halkasına bağlı bir veya daha fazla hidroksi grubu içeren bileşikler. Sınıflandırma; 1.Monohidroksibenzenler; örnek, fenol. 2.Dihidroksibenzenler, difenoller; örnek, hidrokinin. 3.Trihidroksibenzenler, trifenoller; örnek, pirogallol. 4.Polihidroksibenzenler, polifenoller; örnek, pentahidroksibenzen. (kimya)

Diğer dillerde Fenol anlamı nedir?

İngilizce'de Fenol ne demek? : [fenol (m) ] n. (Chemistry) phenol, poisonous acidic compound obtained from coal tar or benzene and used mainly as a disinfectant or antiseptic, carbolic acid; any hydroxyl derivative of benzene

n. phenol, any hydroxyl derivative of benzene (Chemistry)

n. phenol, (Chemistry) poisonous acidic compound obtained from coal tar or benzene and used mainly as a disinfectant or antiseptic

Fransızca'da Fenol : phénol [le]

Almanca'da Fenol : n. Karbol, Karbolsäure, Phenol

Rusça'da Fenol : n. фенол (M), карболка (F)

adj. карболовый