Fiil; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 

Gramer anlamı:

Bir kılışı, bir oluşu veya bir durumu anlatan; olumlu ve olumsuz şekillere girebilen kelime: yaz-, yazma-, koş-, koşma- (kılış), sarar-, büyü- (oluş), sus-, susma-, dur-, (durum) ve benzeri Bunları söz içinde fiillerin ad biçimi olan mastarlar ile adlandırırız. Fiilleri nitelikleri bakımından kılış fiilleri, oluş fiilleri ve durum fiilleri diye sınıflandırmak mümkündür. Fiiller, gösterdikleri kılış ve oluşun söz içinde bir şahsı veya bir nesneyi etkileyip etkilememesi bakımından da geçişli ve geçişsiz diye sınıflandırılır: okumak, göndermek, bildirmek, pişmek, geçmek, büyümek gibi. Fiiller çeşitli çatı ekleri olarak aynı fiil kökünün farklı görünüşlerini sergileyen fiil tabanlarını oluştururlar. Buna göre de dönüşlü, edilgen, işteş, ettirgen gibi adlar alırlar: tutmak, tut-un-mak, tut-ul-mak, tut-uş-mak, tut-tur-mak ve benzeri Zaman ve şahıs ekleri ile genişletilen fiiller bir kılış ve oluşu bitmiş, tamamlanmış duruma (verbum finitum) getirirler: ara-dı-m, bak-acak-sın, otur-uyor-lar gibi. Fiilleri yalnız başına fiil olup olmama özellikleri bakımından da asıl fiiller, yardımcı fiiller ve ek-fiil diye gruplandırabiliriz. bk. Yukarıda gösterilen fiil türlerine ve ayrıca çatı, fiil çekimi, fiil çekim eki.

Bilimsel terim anlamı:

Bunların yardı-miyle meydana getirilen KARMAŞIK FİİLLER ( V. complexe: bk. Karmaşık fiil),

Gülümsemek, Gidebilmek gibi FİİLDEN (TÜREME) FİİL (V. déverbal ou déver-batif ) olanlara karşı Boyamak, Ellemek, Gözlemek, Azımsamak gibi İSİMDEN (TÜREME) FİİLLER (V. dénominal ou dénominatif).

Tahtayı delmek gibi GERÇEK NESNELİ (Affectif) ve Delik delmek gibi GÖRÜNÜRDE NESNELİ (effectif) olarak kullanılan fiiller. bk. İç nesne., 1

Çekimleri KURALLI (Régulier), KURALSIZ (irrégulier,9 EKSİKLİ (Défectif), TEK KİŞİLİ (Ünipersonnel : gerekmek gibi) veya KİŞİSİZ (Impersonnel) olan fiiller.

İmek (=être) (ve dilimizde bazen bunun geçişsiz şekli yerine kullanılan olmak) fiili, "Dün burada idim" ve "Yarın orada olacağım" söylemlerinde olduğu gibi varlık bildirdiği vakit VARLIK FİİLİ (V, substantif ), yüklemle yâni. "Dün hasta idim" tarzında kullanıldığı vakit; ise SALT veya SOYUT fiil (V. absolu ou abstrait) adiyle anılır; buna karşı bütün öteki fiiller İLİNEKLİ (Adjectif) ve SOMUT (Concret), ASIL (Proprement dit), GERÇEK (réel) ASTDEYİLİ (Connotatif) diye adlanır. 1

İster ilkinden fiil, ister türeme fiil olsun bunların ilk kuruluş şekillerine UZAMASIZ, çatı değiştirmek üzere eklerle yapılmış olan yeni şekillerine isé UZAMALI denir: Bakmak (uzamasız), Baktırmak, Bakılmak, Baktırılmak... (Uzamalı) gibi.

Fiiller ayrıca kılınış bakımından da türlü adlar alır,, bk. Kılmış.

Bu yüklemlik fiillerle yapılmış olan BİLEŞİK FİİLLER (V. composé: îyi etmek, Güzel olmak gibi).

Eylem, oluş veya durum veya bir kelime ile, süreç anlatan kelime.Yürümek, Düşünmek (EYLEM FİİLİ, V. d'action) ; Büyümek, Eskimek (OLUŞ FİİLİ, V. de devenir) ; Uyumak, Durmak (DURUM FİİLİ, V. d'état öu statif). Fiiller bu hallerden birisini anlatmakla birlikte kişi fikrini de seriyorsa TÜKEL FİİL (Verbum finitum), mastar veya ortaç gibi kişi fikri vermiyorsa TÜKELSİZ FİİL (Verbum infinitum) sayılır. Filler çatı bakımından şöylece ayrılır: I. Uyumak, Doğmak, Durmak gibi fiille anlatılan kavramın özneye münhasır kalarak başka bir konuya geçmediği GEÇİŞSİZ FİİLLER (Lâzım veya gayri müteaddi f., V. intransitifs ou neutres) ve bunlara karşı Görmek, Bakmak gibi fiille anlatılan kavramın özneyi aşarak başka konulara da geçtiği GEÇİŞLİ FİİLLER (Müteaddi f. V. à rection ou transitifs). II. Yazmak, Kırmak gibi öznesi gerçek olan ETKEN (Malûm, Actif) fiillerle bunlara karşı Yazılmak, Kırılmak gibi öznesi gerçek olmayıp gramerce Öyle sayılan EDİLGEN (Meçhul, Passif fiiller. III. Yazdırmak gibi öznesi doğrudan doğruya işin yapıcısı olmayıp herhangi bir şekilde o işe sebep durumunda olan ETTİRiMLİ (Malûmdan müteaddi, Factitif) fiillere karşı Pişirmek gibi öznesi eylemin yapıcısı durumunda olan OLDURUMLU (Lâzımdan müteaddi, Causatif) filler. IV. Sevişmek, Çekişmek gibi öznelerinin kendi aralannda karşılıklı olarak hem özne hem nesne olduklarını anlatan KARŞILIKLI (Müşareketti, Réciproque ) fiiller. V. Uyumak, Doğmak gibi, geçişsiz olanlara karşı Yıkanmak, Çekilmek gibi aslında geçişli iken öznesi aynı zamanda nesne sayılan ÖZEDÖNÜSLÜ (Mütavaatlı, Réfléchi) fiiller, VI. Öznelerin bir işi birlikte yaptıklarını anlatan Uçuşmak, Gülüşmek gibi İŞTEŞLİK (V. de coopération) fiilleri. VII. "Buradan geçilmez' sözünde olduğu gibi özensiz kullanılan fiiller. VIII. Şekilce başka anlamca başka çatıda olan ORTA (Moyen fiiler (bk. Orta). IX. Hem etken hem edilgen olarak kullanılan ORTAK DEĞERLİ (à valeur moyenne) fiiller: Hava bozdu (=bozuldu, Çiçekler açtı, (açıldı) gibi. Fiiller ayrıca şu bakımlardan da sınıflara ayrılırlar.

Kılmış çeşitleri ve karmaşık fiiller yapmak üzere başka fiillerin sonuna getirilen bilmek, vermek, yazmak gibi YARDIMCI FİİLLER bk. Kılınış).

Etmek, Olmak, Görünmek gibi iyi etmek, iyi olmak, iyi görünmek tarzında ancak zarf görevinde bir isim veya sıfatla kullanılmağa ihtiyacı olan YÜKLEMLİK FİİLLER (V. attributifs ou prédicatifs).

Bakmak, sevmek gibi İLKİNDEN FİİL (V. primaire ou non dénominati), Gülümsemek, Ellemek gibi TÜREME FİİL (V. secondaire) olanlar.

Azerbaycan Türkçesi: fe'l; Türkmen Türkçesi: iişlik; Gagauz Türkçesi: işlik; Özbek Türkçesi: fe'l; Uygur Türkçesi: peil; Tat:fiğıl'; Başkurt Türkçesi: qılım; Kmk: glagol ~ işlik; Krç.-Malk.: etim; Nogay Türkçesi: glagol;Kazak Türkçesi: etistik; Kırgız Türkçesi: etiş; Alt: glagol; Hakas Türkçesi: glagol; Tuva Türkçesi: kılıg sözü; Şor Türkçesi: glagol; Rusça: glagol

İngilizce'de Fiil ne demek? Fiil ingilizcesi nedir?:

verb

Fransızca'da Fiil ne demek?:

verbe

Fiil anlamı, kısaca tanımı:

Çekim : Çekme işi. Alıcının sürekli olarak çalıştırılmasıyla elde edilen film parçası, plan. Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü, cazibe, traksiyon. Fiillerin çeşitli zaman, kişi ve kiplere, adların da ad durumlarına göre uğradığı biçimleri, tasrif.

Fiile koymak : Eyleme geçirmek.

Fiil cümlesi : Bildirme veya isteme kiplerinden biriyle kurulan ve olumsuzu -ma/ -me eki ile yapılmış olan cümle.

Fiil çekimi : Fiil, ad kök veya gövdelerine zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı da veren eklerin getirilmesi, fiil tasrifi.

Fiil gövdesi : Kökü bir başka yapım eki almış fiil.

Fiil kökü : Fiil soyundan bir kelimenin bölünmeyen anlamlı kısmı.

Fiil tabanı : Fiil kök ve gövdelerinin çekim eki almamış hâli.

Fiil tasrifi : Fiil çekimi.

Fiilden türeme fiil : Eylemden türeme eylem.

Fiilden türeme isim : Eylemden türeme ad.

Aktif fiil : Etken.

Bağ fiil : Zarf-fiil.

Birleşik fiil : Ad soyundan bir kelime ile biçim veya anlam bakımından kaynaşıp bütünleşen fiil: kaybolmak, reddetmek, hasta olmak, tedavi etmek gibi.

Çekimli fiil : Kip, zaman ve kişi eklerini almış fiil.

Dönüşlü fiil : Eylemin özneye dönüşmesini sağlamak için çoğu kez -n- bazen de -l- veya -ş- çatı ekleriyle kurulan fiil, mutavaat fiili: iyileşmek (iyi-leş-mek).

Edilgen fiil : Türkçede ünsüz ile biten fiillere -(i)l eki, son sesi -l olan veya ünlü ile biten fiillere -(i)n- eki getirilerek kurulan, gerçek öznesi belli olmayan, sözde özne ile kullanılan fiil, edilgen, meçhul: yaz-ıl-mak, oku-n-mak, tanı-n-mak vb.

Ek fiil : Ad, sıfat, zamir vb. ad soyundan kelimelerin yüklem görevinde kullanılmasını sağlayan yardımcı fiil, ek eylem.

Etken fiil : Etken.

Ettirgen fiil : Geçişli veya geçişsiz fiil kök veya gövdelerine -er-, -ir-, -tir-, -t- eklerinden birinin veya ikisinin üst üste getirilmesiyle kurulan ve taşıdığı kavram bir nesneye aktarılabilen çatılı fiil, faktitif: İlacı zorla içirdik. Bu işi başkasına yaptırtmak gerekir. cümlelerinde olduğu gibi.

İsimden türeme fiil : Addan türeme eylem.

İşteş fiil : Bir işin birden çok özne tarafından karşılıklı, ortaklaşa yapıldığını belirten fiil, işteş, müşareket fiili.

Olumlu fiil : Bir işin, bir davranışın, bir oluşun olduğunu bildiren fiil, olumlu eylem: söylemiş, yazacak gibi.

Olumsuz fiil : Olumsuzluk kavramı veren fiil, olumsuz eylem: Söylememeliydi, hastalanmaz, gelmeyince, yorgun değildir gibi.

Sıfat fiil : Fiilden -en, -r, -ecek vb. eklerle türetilmiş ad ve sıfat görevinde kullanılan kelimeler, ortaç, durum ortacı, partisip.

Türemiş fiil : Yapım eki ile türetilmiş fiil: baş-la-mak, güzel-le-ş-mek, dur-ak-la-mak gibi.

Yardımcı fiil : Ad soylu kelimelerin veya bazı fiilimsilerin fiil gibi kullanılmalarını sağlayan "imek, etmek, eylemek, olmak, kılmak" fiilleri, yardımcı eylem: Hasta idim. Naz eyledi. Arz olunur gibi.

Zarf fiil : Zarf olarak kullanılan fiil soyundan kelime, ulaç, durum ulacı, bağ-fiil, sıla sıygası.

Fiili bozuk : Ahlakça düşük (kimse).

Bağlama zarf fiili : Bağlaç olan ve görevinde kullanılarak kendinden sonraki çekimli fiile veya fiilimsiye zaman ve kişi bakımlarından uyan -ıp ekini almış fiil: Gelip gitti (Geldi ve gitti) Gülüp geçti (Güldü ve geçti) gibi.

Beklenmezlik fiili : Bir fiile -acağı / -eceği sıfat-fiil ekiyle tutmak yardımcı fiili getirilerek oluşturulan ve işin istenmeden, beklenmeden olduğunu anlatan birleşik fiil.

Bitirme fiili : Bir fiile -miş sıfat-fiil ekiyle olmak yardımcı fiili getirilerek oluşturulan ve fiilin, yardımcı fiilin işaret ettiği zamandan önce olup bittiğini anlatan birleşik fiil.

Geçmiş zaman sıfat fiili : Geçmiş zaman kavramı veren ve isim, sıfat gibi kullanılan, -dik veya -miş ekleriyle kurulan sıfat-fiil: Bildiklerinizi anlatın. Tanıdık adam. Geçmişi saygıyla anıyoruz cümlelerindeki bildik, tanıdık, geçmiş birer geçmiş zaman sıfat-fiilidir.

Gelecek zaman sıfat fiili : İsim veya sıfat gibi kullanılan, gelecek zaman kavramı veren, -ecek, -esi ekleriyle kurulan fiilimsi: Akacak kan damarda durmaz. Göresim geldi gibi.

Geniş zaman sıfat fiili : Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten, -ir, -er, -mez ekleriyle kurulan sıfat-fiil: Gelir (varidat), gider (masraf), güler yüz, bitmez iş, dinmez ağrı, görünmez kaza gibi.

Mutavaat fiili : Dönüşlü fiil.

Müşareket fiili : İşteş fiil.

Sürerlik fiili : Bir fiile -e zarf-fiil ekiyle durmak, kalmak, görmek fiilleri getirilerek oluşturulan ve süreklilik kavramı veren birleşik fiil: Gidedurmak. Bakakalmak. Yapagörmek gibi.

Tezlik fiili : Bir fiile -i zarf-fiil ekiyle vermek fiili getirilerek oluşturulan ve çabukluk, kolaylık, yardım kavramı veren birleşik fiil, tezlik eylemi: Söyleyivermek, yapıvermek gibi.

Yakınlık fiili : Bir fiile -e zarf-fiil ekiyle yazmak fiili getirilerek oluşturulan ve kavramda olayın çok yaklaştığını, neredeyse gerçekleşeceğini gösteren birleşik fiil, yaklaşma eylemi, yakınlık eylemi, yaklaşma fiili: Düşeyazmak, öleyazmak gibi.

Yaklaşma fiili : Yakınlık fiili.

Yeterlik fiili : Olumlusu, herhangi bir fiilin -e zarf-fiil eki ve bilmek fiil kökünün birleşmesiyle ortaya çıkan ve yeterlik kavramı veren, olumsuzu ise herhangi bir fiilin -e zarf-fiil eki ile -me olumsuzluk ekinin birleşmesiyle oluşan ve yetersizlik kavramı veren birleşik fiil: Söyleyebilmek, yapabilmek, yapamamak gibi.

Fiilen : Gerçekten. Gerçekten yaparak, çalışarak.

Fiili hizmet : Memur, işçi vb. çalışanların bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumunda tam kesenek vermek suretiyle geçirdikleri süre.

Fiilimsi : Fiilden türetilen, olumsuzu yapılabilen mastar, sıfat-fiil, zarf-fiil vb. türleri bulunan ad, eylemsi.

Fiiliyat : İş olarak yapılanlar, edim, edimler, işler, gerçekleştirilen işler.

Kuvveden fiile çıkarmak : Düşünülen, tasarlanan şeyi gerçekleştirmek.

Sıfat fiil grubu : Sıfat-fiillerin cümlede birlikte kullanıldıkları kelimelerle oluşturduğu grup.

Zarf fiil grubu : Birden fazla kelimeden oluşan zarf-fiil.

Davranış : Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket.

Olumlu : Onaylayan, kabul eden, lehte olan. Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, müspet, pozitif. Yapıcı. Olumsuzluk anlatmayan (kelime, cümle). Davranışları beğenilen, yapıcı düşünceleri olan, yararlı. Gözetilen amaca veya beklenilene uygun, yararlı, müspet, pozitif.

Olumsuz : Olumsuzluk anlatan (kelime, cümle), menfi. Davranışları beğenilmeyen, yıkıcı düşünceleri olan, zararlı, menfi. Yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, gözetilen amaca veya beklenilene uygun olmayan, menfi, negatif. Onaylamayan, kabul etmeyen, aleyhte olan. Bir şeyi inkâr eden, inkâr veya ret özelliği taşıyan.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Zaman : Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Dönem, devir. Çağ, mevsim. Belirlenmiş olan an. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit.

Kavram : Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon. Tutam, avuç dolusu. Karın zarı, periton. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, konsept, nosyon.

Birlik : Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek. Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet. En büyük değerdeki nota, dört dörtlük. Bir arada olma durumu, vahdet. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk. Tek, bir olma durumu, vahdaniyet. Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması. Bölünmezliği içeren yalın bütün.

İş : Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke. Sürme. Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler.

Fiil deyimi : İleri gelmek, meydana çıkmak gibi birden artık kelimeli fiil.

Fiil bükünü : Hint-Avrupa dilinde fiil çekimi.

Fiil çatısı : Bakınız: çatı Azerbaycan Türkçesi: fe'lin növü; Türkmen Türkçesi: iişlik dereceleri; Gagauz Türkçesi: işliklerinzalogları; Özbek Türkçesi: fe'l nisbati ~ fe'l darajasi; Uygur Türkçesi: peil däricisi; Tatar Türkçesi: fiğıl'nenyünäleşe; Başkurt Türkçesi: qılımdıň yünäleşe; Kmk: işlikni daracası; Krç.-Malk.: etimniayırması; Nogay Türkçesi: glagoldıň zalogı; Kazak Türkçesi: etistiktin etis forması ~ etis; Kırgız Türkçesi: etiştin mamilesi; Alt:: glagoldıň zalogı; Hakas Türkçesi: glagolnıň zalogtarı; Tuva Türkçesi: kılıgsözünüň zalogu; Şor Türkçesi: *glagoldıň zalogı; Rusça: zalog glagola

Fiil çekim eki : Azerbaycan Türkçesi: täsriflänän fe'l şäkilçiläri; Türkmen Türkçesi: iişligiň yöňkemegoşulması; Gagauz Türkçesi: işliklerin diişilmäk afiksleri; Özbek Türkçesi: fe'lnin tuslovçiqoşimçasi; Uygur Türkçesi: peilnin tüsliniş qoşumçisi; Tatar Türkçesi: fiğıl' törlandergeç quşımça;Başkurt Türkçesi: zat yalğawi; Kmk: işlikni türleniw koşumçası; Krç.-Malk.: etimnicegiliw affiksi (calgawu) ~ etimni betlew affiksi (calgawu); Nogay Türkçesi: glagoldıňtürlenüw koşımşası; Kazak Türkçesi: jiktik jalgaw; Kırgız Türkçesi: etiştin caktalış müçösü; Alt::glagoldın t'üzün kojultazı; Hakas Türkçesi: glagolnı sırayca hubuldırçathan hozım; Tuva Türkçesi: kılıg sözünüň öskertilge ko'jumaa; Şor Türkçesi: glagoldın eelerbe sabıçatkannarı ~glagoldın eelerbe sabılçatkanı; Rusça: affiks spryajeniya glagola

Fiil çekimi eki : Fiil ve ad kök veya gövdelerine zaman ve şahıs kavramını yüklemek için kullanılan ek: || tek. şah. -Dİ-m (bil-di-m), -İm (öğrenci-y-im) tek. şah. -Dİ-n (bil-di-n), -Sİn (öğrenci-sin) tek. şah. -Dİ (bil-di), (öğrenci, öğrenci-dir) çokl. şah. -Dİ-k (bil-di-k), -iz (öğrenciy-iz) çokl. şah. -Dİ-nİz (bil-di-niz), -sİn-İz (öğrenci-sin-iz) çokl. şah. -Dİ-lEr (bil-di-ler -ler, -Dİr-ler (öğrenciler, öğrenci-dirler) vb.

Fiil gövdesi, fiil tabanı : Azerbaycan Türkçesi: fe'lin başlangıc forması ~ fe'l äsası;Türkmen Türkçesi: yasama iişlik; Gagauz Türkçesi: işlik temeli; Özbek Türkçesi: fe'l negizi ~ yasama fe'l; Uygur Türkçesi: (B.Uyg.) peilniň asasi ~ (D.Uyg.) peil öziki; Tatar Türkçesi: fiğıl'neň nigeze ~ fiğıl'nigeze; Başkurt Türkçesi: qılım nigeze; Kmk: işlikni tübü; Krç.-Malk.: etimni tamalıkuralgan etim; Nogay Türkçesi: glagoldıň negîzî ~ yasalma glagol; Kazak Türkçesi: etistiktiň negizi ~ tuwındı etistik; Kırgız Türkçesi: etiştin negizi ~ tuundu etiş; Alt:: glagoldıň tözögözi ~ bütkeň glagol; Hakas Türkçesi: glagolnıň öönî ~ pütkeň glagol; Tuva Türkçesi: kılıg sözünüň tözü; Şor Türkçesi: glagoldıňöönü ~ *püdürülgen glagol; Rusça: glagolnaya osnova ~ proizvodnıy glagol

Fiil grubu : Esas veya yardımcı bir fiilin, yalın veya çekim eklerinden biri ile genişletilmiş ad yahut sıfatlarla oluşturduğu grup: acı söyle-, boyun eğ-, kar yağ-, iş işle-, öne düş-, ileriye bak-, işine gel-, ağaçtan düş-, yoldan çık-, güzel konuş-, iyi bil-, erken kalk-, yardım et-, yok ol-, kabul bul-, mümkün kıl- gibi.

Fiil isimleri : Fiilden sıfatlarla eylemliklerin ve ortaçların ortak adı.

Fiil öneki : Bazı dillerde fiillerin başına getirilerek yeni fiillerin yapılmasına yarayan ek. Fran. préposer kelimesindeki pré gibi.

Fiil sıfatı : Bazı dillerde, geniş anlamıyla, tümleç alan ve almıyan ortaçlar, dar anlamıyla tümleç almıyan ortaçlar.

Fiil ile ilgili Cümleler

 • Üç fiil içeren bir cümle yazın.
 • Fiillerin hepsi bir nesneye ihtiyaç duyuyor değildir.
 • Faile değil, fiile buğz edilmelidir.
 • İngilizcede birinin yaşından bahsetmek istiyorsak "to be" fiilini kullanmamız gerekir.
 • Bu cümlede fiil yok.
 • Bazı dillerde bazı fiiller yüz farklı anlama sahip olabilir.
 • Sana bazı fiiller öğreteyim.
 • Üç fiil içeren bir cümle yaz.

Diğer dillerde Fiil anlamı nedir?

İngilizce'de Fiil ne demek? : adj. verbal

n. verb, deed, act

Fransızca'da Fiil : verbe [le]

Almanca'da Fiil : n. Tätigkeitswort, Verb, Zeitwort

Rusça'da Fiil : n. дело (N), действие (N), поступок (M), процесс (M), глагол (M)

adj. глагольный

Fiil ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Fiil nedir? Fiil ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik bir biçimde hemen sorabilir, daha sonra kısaca Fiil tanımı, açılımı, kelime anlamı hakkında ansiklopedik bilgi verebilir veya dilerseniz Fiil hakkında sözler yazılar ile ingilizce veya almanca sözlük anlamı paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

 • Difüzyon: DİFÜZYON (YAYINMA) OLAYI Ne demek? Farklı yoğunlukta iki ayrı fazda bulunan iki madde moleküllerinin birbiri içine yayılması...
 • Endikasyon: İki anlamı vardır. Herhangi bir hastalığa ilişkin izlenmesi gereken tedavi yöntemlerini ve tedavi içindeki sürecin gidişati...
 • Ekosistem: Ekosistemdeki bozulmaların çevreye etkileri nelerdir? Ekosistemdeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini olumsu...
 • Ekosistem: Ekosistemlerin belirgin özelikleri nelerdir? Bir ekosistem biyosferin, bir bölümü ya da parçasıdır ; büyüklüğü ya da geni...
 • Yolantı: ..yolantı kelimesi YOLAK veya ( dağda ) patikadan çok farklı değil sanırım....( muğla ) yerkesikde patika az kullanılır..b...