Gösterge nedir, Gösterge ne demek

 • Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret.
 • Bir durumla ilgili çeşitli aşamaları gösteren liste, icmal.
 • Anlamla biçimin, gösterenle gösterilenin kaynaşmasından oluşan dil birimi, belirtke
 • Bir aracın işlemesiyle ilgili bazı ölçümlerin sonucunu kendiliğinden gösteren araç, müşir, indikatör.
 • Bir gelişimi gösteren nicelikler veya değerler arasındaki ilişki, endeks, indeks.

"Gösterge" ile ilgili cümle

 • "Bu, yeterince cesur olamadığımın bir göstergesi olabilir." - İ. O. Anar
 • "Göstergesi gece gündüz İstanbul üzerinde duran hayli eski ama sağlam radyoyu açtı." - A. İlhan

Bilişim alanındaki terim anlamı:

(I) Bir çevre biriminde ya da işletmen masasında herhangi bir ışıklı uyarıcı ya da başka bir gösterici öğe.

(II) Sayıyla ölçülmeye pek elverişli olmayan karmaşık nitelikteki bir büyüklüğü belirten herhangi bir değişken.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

[Bakınız: iktisadi göstergeler]

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Bir niceliği ölçen bir aygıtın, bu niceliğin belli bir birime göre değerini gösteren parçası.

Bilimsel terim anlamı:

Kimi ölçü araçlarında, ölçülen özelliğin niceliğini gösteren aygıt.

fizik: Bir aygıtın işleyişiyle ilgili ölçümlerin sonucunu belirtip değerlendiren araç.

 

Bir durum, süreç ya da karmaşık oluşumu dolaylı yoldan ve simgeleyerek dile getiren ölçüt.

İngilizce'de Gösterge ne demek? Gösterge ingilizcesi nedir?:

indicator, index, legend

Osmanlıca Gösterge ne demek? Gösterge Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

müş'ir

Gösterge anlamı, tanımı:

Gösterge bilimi : Göstergelerin dildeki kullanımları veya dille uygulanması. İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim, im bilimi, semiyoloji, semiyotik.

Benzin göstergesi : Benzinle çalışan motorlu araçlarda benzinin düzeyini gösteren alet.

Gaz göstergesi : Sıvılaştırılmış petrol gazı ile çalışan motorlu araçlarda gazın düzeyini gösteren alet.

Mazot göstergesi : Mazotla çalışan araçlarda mazotun düzeyini gösteren alet.

Sapma göstergesi : Geminin rota çizgisinden hangi yönde ve ne kadar saptığını gösteren araç.

Sayı göstergesi : Sayıları veya sayı durumunu gösteren levha, sayı levhası.

Yağ göstergesi : Motorlu araçlarda yağın olup olmadığını gösteren alet.

Yağış göstergesi : Yağış durumunu ölçen ve gösteren alet.

Yakıt göstergesi : Motorlu taşıtlarda yakıtın durumunu veya düzeyini göstermeye yarayan alet.

Belirtme : Açık söyleme, belirli kılma, görüş bildirme, tasrih.

 

Belirti : Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alamet, nişan, nişane. Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun veya hastalığın belirlenmesine yarayan işaret, araz, semptom.

İşaret : El, yüz hareketleriyle gösterme. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. Belirti, gösterge, alamet.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Aşama : Varılması istenen bir amaca doğru geçilmesi gerekli dönemlerden her biri, evre, basamak, adım, merhale. Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye. Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Liste : Alt alta yazılmış şeylerin bütünü, dizelge.

Gösterge fiyat : Tarımsal ürünlerde, müdahalelere temel olacak temsili fiyat. Avrupa Birliği ortak tarım politikası çerçevesinde üçüncü ülkelere karşı uygulanan fark giderici verginin belirlenmesi için temel alınan fiyat. Bir hisse senedinin işlem görebileceği tavan ve taban fiyat limitlerinin belirlenmesinde esas teşkil etmeyen, fiyat tescili yapılıncaya kadar üyelerce gösterge değer olarak kullanılması amaçlanan fiyat.

Gösterge fonksiyonu : (…)

Gösterge ışığı : Bir çevirgeçte ya da karartıcıda bulunan, aygıta akım verildiğinde yanan ışık. Aygıtın kapalı mı açık mı olduğu bu ışıktan anlaşılır. Bazen akım verilmesine karşın yanmıyorsa çevrim de bir arıza var demektir.

Gösterge sayısı : Doğrudan ölçülemeyen ya da gözlenemeyen bir niceliğin zaman ya da uzay içerisindeki değişimini bir temele göre gösteren.

Göstergeç : Işının yeğinlik düzeyini algılayıp ölçen alet, monitör. Ses dalgası iletiminde, iletimi bozmadan ve kesmeden niteliğini denetleyen alet, monitör. tek. Televizyon, bilgisayar vb.nde görüntü ile sesin niteliğini eşleme, görüntü seçimini gerçekleştirme, görüntüyü yayımlama gibi işlerin denetlenmesinde kullanılan alet, monitör. Belirli bir kimyasal özdeğin var olup olmadığını, örneğin belli bir renk vererek gösteren özel ayıraç. Bir özelliği ölçen aygıtın, bu özelliğin bir ölçeğe göre değerini gösteren bölümü.

Göstergelik : Sürücünün önünde bulunan ve aracın tüm göstergelerini ve yönetme düğmelerini içeren bölüm.

Gösterge ile ilgili Cümleler

 • Ali yakıt göstergesine baktı.
 • Fenolftalein asit baz titrasyonlarında kullanılan bir göstergedir.
 • Espri anlayışı, düşük özsaygısının bir göstergesi olarak, kendini aşağılamak üzerine kuruluydu.
 • Ali hız göstergesine baktı.
 • Ali benzin göstergesine baktı.
 • Etkisi önemli belirleyiciler alandaki yazarlar ya da makalelerin sayısı değil daha ziyade atıf yoğunluğu ve edebiyat yaş göstergesiydi.
 • Benzin göstergesi boşu gösteriyor.

Diğer dillerde Gösterge anlamı nedir?

İngilizce'de Gösterge ne demek? : n. indicator, index, sign, cursor, pointer

Fransızca'da Gösterge : indice [le], jauge [la], indicateur [le]

Almanca'da Gösterge : n. Anzeiger, Beweis, Omen, Weiser, Zeiger

Rusça'da Gösterge : n. показатель (M), знак (M)