Geçerlilik nedir, Geçerlilik ne demek

  • Geçerli olma durumu, geçerlik
  • Bir kavramın, bir yargının, mantıksal olarak onaylanabilir olması.

Felsefi anlamı:

Bir kavramın, bir yargının mantık ya da değer kuramı (anlamı ve değeri) bakımından onaylanabilir olması. // Felsefe kavramı olarak Lotze ve Güney-Batı Alman Kantçı Okulunca (Windelband - H. Rickert) idelerin, doğruların, değerlerin "varlık-biçimi"ni belirtmek için kullanılmıştır: Bunların bir yandan bir özne için geçerli, yani bağlayıcı (zorunlu) olmaları, öte yandan da gerektirdikleri olgusal onaylamadan bağımsız, nesnel olarak geçerli olmaları gerekir. Lotze için doğrular, ister yalnızca düşünülmüş olsunlar, ister herhangi bir yerde gerçekleştirilmiş olsunlar, aynı ölçüde geçerlidirler. Güney-Batı Alman Felsefe Okulunda; gerçi doğru (mantık), iyi (ahlak) ve güzel (sanat) değerlerinin salt geçerlilikleri vardır, ancak gerçeklikleri yoktur.

Sosyoloji'deki anlamı:

Bir ölçünün, bir bilimsel açıklamanın ölçmek ya da açıklamak istediği şeyi gerçekten ölçmekte, açıklamakta olması niteliği.

İngilizce'de Geçerlilik ne demek? Geçerlilik ingilizcesi nedir?:

validity

Almanca'da Geçerlilik ne demek?:

geltung

Geçerlilik anlamı, kısaca tanımı:

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

 

Geçerlik : Sürümü olma durumu. Yürürlükte olma, değerini sürdürme durumu, revaç, valör.

Kavram : Karın zarı, periton. Tutam, avuç dolusu. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, konsept, nosyon.

Yargı : Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza. Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm.

Mantıksal : Mantıklı.

Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin.

Geçerli : Beğenilen, tutulan. Yürürlükte olan, uygulanan, meri, muteber.

Olma : Olmak işi.

Geçerlilik eklemi : (…) ||Krş.. sıfırlı geçerlilik eklemi, birli geçerlilik eklemi, ikili geçerlilik eklemi.

Diğer dillerde Geçerlilik anlamı nedir?

İngilizce'de Geçerlilik ne demek? : n. validity, currency, effectiveness, availability, soundness, force

Fransızca'da Geçerlilik : validité [la]

Almanca'da Geçerlilik : n. Geltung, Gesetzeskraft