Geometri nedir, Geometri ne demek

Geometri; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Noktalar, çizgiler, yüzeyler ile cisimlerin özelliklerini, ölçümlerini ve aralarındaki bağıntıları inceleyen matematik dalı.

Orta dereceli ve yüksek okullarda öğrencilere noktalar, çizgiler, yüzeyler ile cisimlerin özellikleri, ölçümleri ve aralarındaki bağıntılar üzerinde gözlem ve uygulamalara dayalı olarak belli bilgi ve anlayışları kazandırmak amacıyla matematik kümesi içinde okutulan ders.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Düzlemsel şekillerin özeliklerini ve aralarındaki bağıntıları inceleyen matematik dalı, hendese. 2.1872 'de Erlangen programında Felix Klein 'in tanımladığı anlamda, bellibir dönüşüm grubu altındaki değişmezlerin kuramı. 3.Öklidiyen geometri, Riemannian geometri gibi,belli matematik sistemlerin, özeliklerin veya bağıntıların belli bir aksiyom sistemine bağlanması.

Geomteri'deki kelime anlamı:

Geometri” ,çizgilerin, yüzeylerin ve hacimlerin belli bir ölçü ile genliklerini ölçmeyi öğreten birilimdir.

İngilizce'de Geometri ne demek? Geometri ingilizcesi nedir?:

 

geometry

Osmanlıca Geometri ne demek? Geometri Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

hendese

Geometri hakkında bilgiler

Geometri, matematiğin uzamsal ilişkiler ile ilgilenen alt dalıdır (Eski adı: Hendese). Yunanca Γεωμετρία "Geo" (yer) ve "metro" (ölçüm) birleşiminden türetilmiş bir isimdir.

Geometri, arazi ölçümü sözcüklerinden türetilmiştir. Herodot (i. Ö. 450), Geometrinin başlangıç yerinin Mısır olduğunu kabul eder. Ona göre geometri kavramı Mısır kö­kenlidir. Sözcüğün kullanımı da Eflatun, Aristo ve Thales’e kadar gider. Yalnız Öklid geometri sözcüğü yerine Elements sözcüğünü yeğlemiştir. Elements sözcüğünün Yunanca karşılığı stoicheia sözcüğüdür.

Bir kümenin üzerine konan ve kümenin ögelerini birbirleriyle ilişkilendiren bir uygun yapı, geometri yapılmasını olanaklı kılar. Bir düzlemin üzerine doğal olarak konacak ve sezgisel uzaklık duygusunu gözetecek "lise geometrisi"nin adı Öklid geometrisidir. Bu geometrinin tarihsel olarak ilginç ve önemli bir özelliği paralellik belitidir. Bu beliti sağlamayan ama geri kalan tüm belitleri sağlayan geometrilere Öklid dışı geometriler denir. Bunlara örnek olarak Hiperbolik geometri ya da küresel geometri verilebilir.

 

Günümüzde kullanılan doğru, yay, ışın, açı ortay, kenarortay gibi birçok temel geometri teriminin Türkçeleri Mustafa Kemal Atatürk'ün Geometri adlı eserinde yazılan eserde önerdiği terimlerden yararlanılarak kullanılmaya başlanmıştır.

Geometri ile ilgili Cümleler

  • Hakkında hiçbir şey bilmediğim Geometri çok sıkıcı bir konu gibi görünüyor.
  • Matematiğin her dalında başarılı mıyım? Analitik geometrim sence nasıl?
  • Bazı önemli geometrik şekiller üçgen, kare, dikdörtgen, daire, paralelkenar ve ikizkenar yamuktur.
  • Geometri sözcüğü Gemetria'dan mı gelmektedir?
  • Geometri uzay bilimi ise, zaman bilimi nedir?
  • Ortaokulda benim en sevdiğim dersler, geometri ve tarihdi.

Geometri anlamı, tanımı:

İlişki : Bağlantı, temas. İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas.

Ölçü : Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin. Ölçüt. Ölçme sonucu bulunan rakam. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Belirlenmiş boyut. Değer, itibar.

Hendese : Geometri.

Düzlem geometri : Bir düzlem içinde kalan, iki boyutlu olan şekli inceleyen geometri.

Tasarı geometri : Uzaydaki tasavvur edilmiş biçimleri iz düşümleriyle gösteren geometri.

Uzay geometri : Hacimli biçimleri inceleyen geometri.

Geometrik : Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesi.

Geometrik çizim : Cetvel, pergel vb. ile elde edilen çizgi.

Geometrik dizi : Ardışık terimleri arasındaki oranı değişmeyen dizi.

Geometrik yer : Aynı özellikleri olan noktaların oluşturdukları çizgi veya yüzey.

Nokta : Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Sınır, derece, radde. Hiçbir boyutu olmayan işaret. Yer. Nöbetçi, gözcü, bekçi. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.). Konu, konu ile ilgili önemli bölüm. Orta nokta. Nöbetçi bulunan yer. Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret.

Çizgi : Yüz ve vücut hatlarının her biri. Temel. Bir durumdan başka bir duruma atlanan, geçilen yer, sınır. Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat, tahril. Bir noktanın yürütülmesiyle oluşan biçim.

Yüzey : Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz.

Cisim : Doğada element, bileşik veya bunların karışımları hâlinde bulunan, kütlesi ve ağırlığı olan, duyularla algılanabilen şey. Gövde, beden, vücut.

İnce : Tiz (ses), pes karşıtı. Hafif, gücü az. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). Ayrıntılı. İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Taneleri ufak, iri karşıtı. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Zayıf.

Matematik : Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı. Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye.

Kitap : Herhangi bir konuda yazılmış eser. Kutsal kitap. Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü.

Matem : Yas.

Geometri dizisi, geometrik dizi : (matematik)

Geometrici : Geometri alanında çalışan matematikçi.

Geometricilik : (Resim) Doğa görüntülerini geometrik bir düzene sokma. Tablo yüzeyini doğa öğelerinden kurtarıp, geometrik biçimde yeniden kurmayı amaçlayan sanat görüşü.

Geometrik bükülme : Bir sistemin, örneğin bir reaktör kalbinin biçimine ve dış boyutlarına bağlı olan B²g parametresi.

Geometrik cisimler : (matematik)

Geometrik dönüşümün ikili elemanı : Geometrik dönüşümün sonrasında kendine dönüşen nokta, doğru veya düzlem. Örneğin, homoteti merkezi ikili noktadır, simetri ekseni ikili doğrudur.

Geometrik eşiz : Öğesel bileşimi ile bağları özdeş, geometrik biçimi değişik özdecik.

Geometrik izomerler : Molekül formülleri aynı fakat bir çift bağ etrafında bulunan grupların farklı diziliş gösterdiği cis veya trans izomer olarak adlandırılan izomerler.

Geometrik ortalama : Bir istatistik serisinde bulunan terimleri birbiri ile çarparak, çarpımın terim sayısına göre, kökü alınırak hesaplanan ortalama. İki ya da daha çok nicelik çarpımının, bu niceliklerin sayısı derecesinden kökünü almakla elde edilen sayı. (…) (matematik) Mikrop üremeleri, nüfus artışı, doku kültürlerinde hücre üremeleri vb. dizideki veriler, özellikleri nedeniyle geometrik dizi biçiminde farklılaşan değerler gösterdiklerinden bu tip olaylarda aritmetik ortalama yerine merkezî eğilimin hesaplanması için kullanılan bir ölçüt.

Geometrik seri : (…)

Diğer dillerde Geometri anlamı nedir?

İngilizce'de Geometri ne demek? : [geometra (m) ] n. quantity surveyor

n. geometry

Fransızca'da Geometri : géométrie [la]

Almanca'da Geometri : n. Geometrie, Raumlehre

Rusça'da Geometri : n. геометрия (F)