Gerekli nedir, Gerekli ne demek

Gerekli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"Gerekli" ile ilgili cümleler

 • "Bize gerekli olan şey, adamakıllı bir harita, bir de kılavuz." - H. E. Adıvar

Diğer sözlük anlamları:

Lüzumlu

Gerekli anlamı, tanımı:

Gerekli görmek : Yapılması icap etmek.

Gerekli kılmak : İcap ettirmek.

Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap.

Gerekli gereksiz : Yersiz bir biçimde.

Gereklik : Gerek olma durumu, lüzum, icap, iktiza.

Gereklilik : Zorunluluk. Gerekli olma durumu, lüzum.

Gereklilik kipi : Fiilin yapılması gerektiğini belirten, -malı / -meli ekiyle kurulan isteme kipi: Gelmeliyim, gelmelisin, gelmeli, gelmeliyiz, gelmelisiniz, gelmeliler gibi.

Yapılma : Yapılmış. Yapılmak işi.

Bulunma : Bulunmak işi.

Uygun : Orantılı, oranlı. Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip. Elverişli, yarar, müsait, muvafık.

Lüzumlu : Gerek, gerekli, lazım.

Vacip : İslam dinine göre yapılması gerekli olan. Yapılması gerekli olan.

Mukteza : Gerekli. Bir iş yapılırken gerekli işlemlerin bütünü.

Zaruri : Zorunlu. Gerekli.

Gerekli bilmek : Lüzumlu saymak.

Gerekli emek zamanı : Marksist emek değer kuramında, toplumun o dönemdeki ortalama beceri düzeyi ve yoğunluğuna bağlı olarak bir malı üretmek için toplumsal olarak harcanması gereken emek süresi.

 

Gerekli koşul : (…)gerektirmesinde p önermesine göre q önermesi. (…) || Anl. gerek koşul. Krş.. yeterli koşul.

Gerekli-yeterli koşul : (…) || Anl. gerek-yeter koşul.

Gereklik kipi : [Bakınız: Gelişimli kipler] (Derleme.. gereklik, gerekirlik, gerekirlik dizisi) Eylemin yapılması gerektiğini belirten isteme kipi. Türkçede bu kip -meli ekiyle kurulur. K.T. gelmeliyim (gel-meli-y-im) K.T. gelmelisin (gel-meli-sin) K.T. gelmeli (gel-meli) K.Ç. gelmeliyiz (gel-meli-y-iz) K.Ç. gelmelisiniz (gel-meli-sin-iz) K.Ç. gelmeliler (gel-meli-ler)

Gereklik tümcesi : Genellikle gereklik kipiyle kurulan ve eylemin yapılması gerektiğini belirten tümce: Eve gitmeliyim; Bugün hava güzel kırlara gitmeli; Onun buraya gelmesi gerekiyor vb.

Gereklilik kipinin hikayesi : Fiilin gösterdiği oluş ve kılışın yapılması gerekli olduğunu geçmiş zamana aktararak bildiren tasarlama kipi: dinle-meli-y-dim, dinle-meli-y-din, dinle-meli-y-di, dinle-meli-y-dik, dinle-meli-y-diniz vb. –Ah! ben şu zamanda bir sadrazam olmalıydım… Ben devletin başında bulunmalıydım ki!… gibi dilekler çarpar da şaşardım (A. Rasim, Gülüp Ağladıklarım, s. 47). Orada olmalıydım da görmeliydim (M. C. Kuntay, Üç İstanbul). Evet hiç olmazsa Fahir’le bir ay dost kalmalıydı (A. H. Tanpınar, Huzur, s. 8 vb.

Gereklilik kipinin rivayeti : Gerçekleşmesi gerekli olan bir oluş ve kılışın duyuma dayanılarak veya sonradan farkedilerek anlatılması. Bu kip -mAlIymIş ekiyle karşılanır. Kip eki ile, rivayet eki arasındaki i- ek-fiili bazen korunmuş bazen de yerini-y- koruyucu ünsüzüne bırakmıştır: al-malı-y-mışım, al-malı-y-mışsın, al-malı-y-mış vb. Bu durumu vaktiyle düşünmeliymişim. Fakat şimdi kendisi yapacakmış. En iyisi evine gitmeli ve iyice düşünmeliymiş! Ankara’ya bir de Cumhuriyetin ilk yıllarında gelmeliymişiz ki, bugünkü durumla farkı iyi karşılayabilelim. vb.

 

Gereklilik kipinin şartı : Yapılması tasarlanan bir oluş ve kılışın gerekliliğini şart koşan birleşik kip. -mAlI-y-sA ekiyle karşılanır: tut-malı-y-sam, tut-malı-y-san, tut-malı-y-sak, tut-malı-y-sanız vb. Kullanımında bu kalıplar yerine gerekiyorsa biçimi tercih edilmektedir: Buradan git-meli-y-sen yerine buradan gitmen gerekiyorsa; anlatman gerekiyorsa; Burada olmaları gerekiyorsa vb.

Gerekli ile ilgili Cümleler

 • Gerekli değil.
 • Gerekli arama fikrinden hoşlanmadım, fakat o yapılmalıydı.
 • Ali gerekli deneyime sahiptir.
 • Biletler gerekli değildir.
 • Gerekli değildi.
 • Kayıt gerekli değildir.
 • Biz gerekli ekipmana sahibiz.
 • Fazla zaman gerekli değil.
 • Korku yaşamak için gereklidir.
 • Gerekli mi?
 • Bir izin gereklidir.
 • Gerekli donanımın listesi burada mevcut.
 • Gerekli çabayı göstermedin.
 • Gerekli miydi?

Diğer dillerde Gerekli anlamı nedir?

İngilizce'de Gerekli ne demek? : adj. necessary, essential, wanted, requisite, imperative, indispensable, material, needful, obligatory

Fransızca'da Gerekli : essentiel/le, nécessaire, voulu/e

Almanca'da Gerekli : adj. erforderlich, nötig, notwendig, unerlässlich, unumgänglich

adv. vonnöten

Rusça'da Gerekli : adj. необходимый, нужный, соответствующий, соответственный, принудительный

adv. необходимо