Gereksinme nedir, Gereksinme ne demek

Gereksinme; Eğitim, Psikoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır.

  • Gereksinmek işi veya durumu

Eğitim alanındaki anlamı:

İnsanın yaşaması, gelişmesi, üremesi, sağlığını koruması, doğal ve toplumsal çevreye uyabilmesi için gereken şey, koşul.

Güdü.

Psikoloji'deki anlamı:

Rahatlık ve uyum sağlayan ve düzgülü davranışları kolaylaştıran içerik ya da dışarık kimi şeylerden yoksun olma durumu. (Bazen doyurulmamış güdüler anlamında da kullanılır.).

Gereksinme ile ilgili Atasözü veya Deyim

gereksinme duymak : ihtiyacı olduğunu anlamak.

Gereksinme kısaca anlamı, tanımı

Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. Geniş. Ağız kavgası, çekişme

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Edilginlik gereksinmesi : Gevşek ve eylemsiz durma, çaba göstermeden yarar sağlama ve başkalarını kendi haline bırakma gereksinmesi.

Etkinlik gereksinmesi : Dış uyaranların da bulunmadığı durumlarda canlının bedensel etkinliklere girişme gereksinmesini duyması.

Gereksinme gerilimi : Bir gereksemenin doyurulup giderilmediği zaman canlının duyduğu gerilim.

Göstermecilik gereksinmesi : (Murray) Canlılarda görülen, çevresindekileri çekme, uyarma, baştan çıkarma, eğlendirme ve canlandırma gereksemesi.

 

İçsel gereksinme : Dış uyaranlardan bağımsız olarak canlının içinde baş gösteren değişmelerden doğan gereksinme.

Konut gereksinmesi : Her ev halkını, en küçük ölçünlerle de barındırabilmek için gerekli olan konut birimi sayısı ile, belli bir anda toplumda var olan konut birimlerinin sayısı ve niteliği arasındaki ayrım.

Sinirceli gereksinme : (Horney) Başkalarının, belirli şeyleri yapması için duyulan bunalımlı ve zorunlu istek.

Temel gereksinmeler : Yaş, cins, toplumsal durum ve özdeksel koşullar ne olursa olsun her insanın duyduğu gereksinmeler. [Bakınız: zorunlu gereksinimler]. Beğenilme, değer verilme, sevilme, bağlılık, çabaların başarı ile sonuçlanması, bedensel gereksinmeler gibi yaş, cinslik ya da yaşam düzeyi düşünülmeden herkeste ortak olan gereksinmeler.

Toplumsal gereksinmeler : Bireyleri toplumsal bir amaca doğru yönelten ve girişimler yapma isteği veren dirik gereksinmeler.

Türetilmiş gereksinme : Birincil ve temel gereksinmelerin işleyişi sonucu olarak ortaya çıkan, kendi içinde güdüleyici gücü bulunan bir gereksinme.

Yalancı gereksinme : Kaynağı bedensel olmayan, daha çok istek ya da amaçtan doğan ve böylece ereğe yönelmiş davranışları doğuran bir gerginlik durumu.

Gereksinmek : İhtiyaç duymak, ihtiyacı olmak.

Toplumsal çevre : Bireylerin ve insan topluluklarının yaşayış ve davranımları ile ulusların ve kültürlerin gelişimi üzerinde rol oynayan toplumsal koşulların ve etkilerin tümü; toplumsal ortam. Çocuğun gelişmesini ve kişilik kazanmasını etkileyen ve aileyi, arkadaş kümesini, okulu ve yakın çevreyi kapsayan toplumsal ortam. Bir toplumu oluşturan birey, aile ve öteki birimler arasında kurulmuş bulunan sağlıklı ve uyumlu ilişkiler düzeni. bk. çevre. karşılığı kültürel çevre, doğal çevre. Toplumun bireye etki yapan kurum, kalıp ve süreçlerinin tümü.

 

Doyurulma : Doyurulmak işi.

Toplumsal : Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal.

Rahatlık : Üzüntüsü, sıkıntısı, tedirginliği olmama durumu, rahat. Yorgunluk ya da sıkıntı vermeme durumu.

Uyabilme : Uyabilmek işi.

Sağlayan : Tekeffül eden, mütekeffil.

Diğer dillerde Gereksinme anlamı nedir?

İngilizce'de Gereksinme ne demek ? : need