Geviş getirenlerin kuru gübresi nedir, Geviş getirenlerin kuru gübresi ne demek

Geviş getirenlerin kuru gübresi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Esas itibarıyla işlenmiş geviş getirenler dışkısından oluşan ve en çok % 15 su içerecek biçimde kurutulan, en az % 12 ham protein, en çok % 40 ham selüloz ve en çok % 20 ham kül içeren bir işlenmiş hayvan artığı.

Geviş getirenlerin kuru gübresi anlamı, kısaca tanımı

Gevi : Kabağın ince dalları. Dayanıklı, kuvvetli. Damat

Geviş getiren : Mideleri dört bölmeden oluşan, selülozu sindirebilen, sığır, koyun, keçi, geyik, deve gibi hayvanlar, ruminant, gevişen.

Geviş : Bazı hayvanların yutmuş olduğu yiyeceği ağzına getirip yeniden çiğnemesi.

Geviş getirenler : Çift parmaklı hayvanların, sindirim organları geviş getirmeye uygun olan alt takımı.

Gübre : Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre.

Kuru : Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı. Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek). Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem. Canlılığını yitirmiş (bitki). Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı. Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze. Kuru fasulye. Salgısı olmayan. Etkisi ve sonucu olmayan. Döşenmemiş, çıplak. Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan. Akıcı olmayan, duygudan yoksun.

 

Ham protein : Sülfürik asitle yakılan yemlerden amonyağın açığa çıkarılıp bunun hidroklorik asitle titre edilmesiyle edilen azot miktarı. Yemlerin kimyasal analizlerinde kjeldahl yöntemiyle bulunan azotun 6, 25 faktörüyle çarpılması sonucu elde edilen, gerçek protein ve amonyak, amino asit ve nitratlar gibi azot içeren maddeleri kapsayan yemdeki azotlu maddelerin toplamı, HP.

Ham selüloz : Yem örneğinin asit ve alkalilerde kaynatıldıktan sonra geriye kalan protein, yağ ve azotsuz öz maddelerden arındırılmış kısmı. Sindirimin düzenli olması için değişik rasyonlarda değişik oranlarda olması gereken, selüloz, hemiselüloz, lignin ve pektin içeren kompleks karbonhidratlar, lifli maddeler, bitki hücre duvarının bileşeni, yapısal karbonhidrat, HS.

İtibarıyla : -den sayılmak üzere. Bakımından.

Ham kül : Yem maddesinin genellikle 550 0C’de 4-5 saat süreyle yakılmasıyla elde edilen, az bir miktar organik madde kalabilen bünyesindeki minerallerden bazıları uçabilen ve bünyesinde bulunmadığı hâlde dışarıdan karışmış kum ve benzerleri bulunabilen kül, HK.

Protein : Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genel olarak sülfür, oksijen ve karbon ögeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş, yumurta akı, et, süt vb. yiyeceklerde bulunan, karmaşık yapılı doğal madde.

Selüloz : Bitkilerde hücre yapısının büyük bir bölümünü oluşturan kâğıt, yapay ipek ve patlayıcı maddelerin yapımında kullanılan bir karbonhidrat (C6H10O5).

Kurutu : Cimri.

Hayvan : Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık. Kızılan bir kimseye söylenen bir söz. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).

 

İtibar : Saygınlık. Borç ödemede güvenilir olma durumu, kredi.

Hayva : Ayva. Tenekeyi lehimlemek için kullanılan bakır ya da demir araç. [Bakınız: hayva demiri].

Dışkı : Sindirim sonunda anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kaka, bok, büyük abdest, kazurat.

Diğer dillerde Geviş getirenlerin kuru gübresi anlamı nedir?

İngilizce'de Geviş getirenlerin kuru gübresi ne demek ? : ruminants dry manure