Golden heritage türkçesi Golden heritage nedir

  • Uluslararası ilişkiler alanında kullanılır.
  • Altın miras.

Golden heritage ingilizcede ne demek, Golden heritage nerede nasıl kullanılır?

Golden : Zerrin. Altın gibi. Altın rengi. İtidal. Altından yapılmış. Üstün. Altından. Parlak sarı. Altın. Altın sarısı.

Heritage : Kalıtım yoluyla geçen herhangi bir özellik. Miras. Vadedilmiş kutsal toprak hakkı (incil). Birine ölen bir yakınından kalan servet. Tereke. Kalıt. Kök. Bir neslin kendisinden sonra gelen nesle bıraktığı şey. Kalıtım.

Golden age : Asr-ı saadet. Altın çağ. Huzur ve mutluluk dönemi. Doruğunu aydınlanma çağı'nda bulan ön altıncı yüzyıl ortalarından on sekizinci yüzyıla dek gelişen bir süreç içinde yetişmiş olan büyük oyun yazarları ve yapıtları için kullanılan deyim. ingiltere'de shakespeare, marlowe, johnson; ispanya'da lope de vega, calderon, tirso de molina; fransa'da corneille, racine ve molière «altın çağ» içindeki yazarlardır. Aydınlanma devrinden sonra avrupa'da yetişen büyük oyun yazarları için kullanılan bir terimdir. ingiltere'de marlovve, shakespeare, johnson, ispanya'da calderon, lope de vega, tirso de molina; fransa'da corneille, racine, möliere gibi yazarların yaşadığı, aşağı yukarı 200 yılı kapsayan dönem. (xvı. yüzyıl ortasından xvııı. yüzyıla değin).

 

Golden age of development : Kalkınmanın altın çağı. İkinci dünya savaşı’ndan 1970’lerin ortasına kadar devam eden, gerek gelişmiş ülkelerin gerekse az gelişmiş ülkelerin istikrarlı ve görece büyük büyüme oranlarını sağladıkları ve az gelişmiş ülkelerin sanayileşme yönünde belli yapısal dönüşümleri yaşadıkları dönem. bu dönemde ikinci dünya savaşı sırasında harap olan avrupa ülkelerinin yeniden imarında ve yüksek oranlı büyümesinde özellikle marshall planı kapsamında aldıkları yardımların önemli payı olmuştur.

Golden age of development economics : Daha önceki dönemlerde büyüme ile özdeş kabul edilen kalkınma kavramının, kalkınmanın altın çağı ile birlikte iktisadın ayrı bir dalı olarak benimsendiği ve yaygınlaştığı dönem. Kalkınma iktisadının altın çağı.

Golden century : Altın asır.