Gramer nedir, Gramer ne demek

Gramer; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Dil bilgisi
 • Dil bilgisi kitabı.

"Gramer" ile ilgili cümleler

 • "Türk gramerinin inceliklerini ancak yabancı gramer esaslarını kafamızda tercüme ederek buluyoruz." - N. F. Kısakürek
 • "Yıllar yılı gramere bakmadan üç kelime yazmadığını kendi itiraf eder." - H. Taner

Dil bilgisi olarak anlamı:

[Bakınız: dilbilgisi]

Gramer anlamı:

Bir dili ses, şekil ve cümle yapıları ile dilin çeşitli ögeleri arasındaki anlam ilişkileri açısından inceleyerek bunlarla ilgili kuralları ve işleyiş özelliklerini ortaya koyan bilim. Ses bilgisi, şekil bilgisi, cümle bilgisi (söz dizimi) ve anlam bilgisi gramerin başlıca bölümleridir. Tür olarak tasvirî gramer (durgun gramer, statik gramer), tarihî gramer ve karşılaştırmalı gramer gibi türleri vardır. bk. ve zıt anlamlısı dil bilgisi.

Bilimsel terim anlamı:

Bir dili meydana geitren ses, kelime yapılışı, kelime hazinesi, anlam değişmeleri, cümle kuruluğu gibi öğeleri inceleyip kurallara bağlıyan bilim. Bu tarif, daha çok dilbilgisi dediğimiz bahsin tarifidir; gramer deyince daha çok yalnız kelime yapılışı ve söz dizimi konularını alan bir bahis anlaşılır. Gramerler gösterdikleri özelliklere göre türlü adlarla anılırlar: Konu olarak aldığı dilin veya bir dil evresinin halini olduğu gibi kaydetmekle yetinen BETİMLİ GRAMER (Grammaire descriptive) ; bir dilin, doğru ve düzgüye uygun sayılan şekline göre yazılmış. DÜZGÜ GRAMERİ (Gr. normative) ; diliyanlış yönlere sapmaktan korumak ve yanlışları düzeltmek iddiasında bulunan YÖNELTİCİ GRAMER ( Gr, prescriptive) ; dilin ârdarda gelişmelerini kaydeden TARİHSEL GRAMER ( Gr. historique ) ; ayrı bir dil üzerinde durmaksızın genel olarak dillerin ortak Vasıflarını belirten GENEL GRAMER (Gr. générale) ; kelimelerin düzenlenişini ele alan DİZİLEME GRAMERİ (Gr. syntagmatique) ; kelimelerin düşüncedeki çağrışımlarını inceliyen ÇAĞRIŞIM GRAMERİ (Gr. associative); kelimeleri ses bakımından araştıran SESLİKLER GRAMERİ (Gr. phonologique)

 

Azerbaycan Türkçesi: grammatika; Türkmen Türkçesi: grammatika; Gagauz Türkçesi: gramatika; Özbek Türkçesi: grammatika; Uygur Türkçesi: grammatika; Tatar Türkçesi: grammatika; Başkurt Türkçesi: grammatika; Kmk:grammatika; Krç.-Malk.: grammatika; Nogay Türkçesi: grammatika; Kazak Türkçesi: grammatika;Kırgız Türkçesi: grammatika; Alt:: grammatika; Hakas Türkçesi: grammatika; Tuva Türkçesi: grammatika;Şor Türkçesi: grammatika; Rusça: grammatika

İngilizce'de Gramer ne demek? Gramer ingilizcesi nedir?:

grammer

Osmanlıca Gramer ne demek? Gramer Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

kavait

Gramer hakkında bilgiler

[Bakınız: dil bilgisi]

Gramer anlamı, tanımı:

Bilgi : İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Bilim. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.

 

Gram : Kilogramın binde biri değerindeki ağırlık ölçüsü birimi.

Gramerci : Dil bilgisi uzmanı olan kimse.

Dil bilgisi : Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim, gramer.

Dil : Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası. Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri. Bazı üflemeli çalgılarda titreşerek ses çıkaran ince metal yaprak. Düşmanın durumunu öğrenmek için sorguya çekilmek amacıyla ele geçirilen tutsak. Kıstak. Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı. Makaraların ve bastikaların içine yerleştirilmiş olan, üzerinden geçirilen halatı istenilen yöne çevirmeye yarayan, çevresi oluklu, küçük döner tekerlek. Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı. Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili. Sorguya çekilmek için yakalanan tutsak. Anahtar. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban. Belli mesleklere özgü dil. Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi. Gönül, yürek.

Kitabı : Kitapla ilgili. Düzgün, dil bilgisi kurallarına uygun (anlatım). Kitaba bağlı kalan, özgür düşünemeyen (kimse). Kitaba uygun. Kuru, sıkıcı (anlatım).

Gramer genliği : Eski bir şekil, eski bir kuruluş kullanmanın hoş görülebilmesi.

Gramer kelimesi : Kök ve gövdelerin oluşturduğu sözlük kelimesi grubuna girmeyen ve yalın durumda olmayıp cümle içinde çekim ekleri alarak başka kelimelerle ilişkili duruma gelen kelime: okul+dan ayrıldı; kitab+ı oku-du; okuma+y+a başladı; konuşma+sı+n+ın son+u+n+da; gel-eceğiz görüş-elim, de-di vb. Karşıtı sözlük kelimesi’dir.

Gramer kuralı : Dilin herhangi bir konusunda üstün olan kullanış.

Gramer ulamları : Niteliklerine, şekillerine veya görevlerine göre kelimelerin ayrıldıkları sınıflar, isim ulamı, fiil ulamı, cins ulamı, sayı ulamı, kişi ulamı, kip ulamı gibi.

Gramerce özne : Edilgen fiillerle kurulmuş olan cümlelerde, cümlenin öznesi gibi görünen fakat gerçekte nesnesi olan kelime ve kelime grupları, cümle yapısına göre görünürde olan özne: Getirilen kitaplar (postacı tarafından) bulunamadı. Çocuklar (bakıcılar tarafından) doyuruldu. Bahçe dün akşam (bahçıvan tarafından) sulanmadı. İsmailin ölüm haberi zaman ile konağa yayılmıştı (R. N. Güntekin, Kızılcık Dalları, s. 101). Bütün çocukların peşinde koşmaktan turşusu çıkmış olan ihtiyar lalanın karanlık bir köşede horladığı işitiliyordu (R. N. Güntekin, Kızılcık Dalları, s. 20). Artık şüphe yoktu, karısı kötülemiş. Şakir Efendinin asıl fikrince komşu namusu heder edilmişti (R. H. Karay, Memleket Hikâyeleri: Komşu Namusu, s. 99). Parka yollar yapılmış, içme suyu getirilmiş… Kadın berberi açılmış. Adını Şehir Palas koydukları güzel bir otel açılmış. Karşıtı gerçek özne’dir. buna bk.

Grameröncesi : Dilde gramer denecek bir yöntem temelleşmeden önceki zamana değgin olan.

Gramer ile ilgili Cümleler

 • O iyi bir Rusça gramer bilgisine sahiptir.
 • Bence bu gramer hatasından çok, bir yazım hatası.
 • Birçok kişi bir yabancı dil öğrenmenin kelime ve gramer ustalığı gerektirdiğini söylüyorlar.
 • Türkçe'nin grameri kolaydır. Zor olan ise, Batı dilleri gramerleriyle bağlantısı yok gibi görünen bu tür adlandırmalardır.
 • Şahsi tecrübem; Fransızca gramerini öğrenmek bir yıl alıyor.
 • Gramer çok karmaşık bir şey.
 • Biraz gramer öğrenmeye çalış.
 • Cümlede gramer hatası yok.
 • Gramer olarak doğru ama anadil olarak konuşanlar böyle bir şey söylemezler.
 • Gramer çok zor.
 • Gramer Nazileri ölmeli!

Diğer dillerde Gramer anlamı nedir?

İngilizce'de Gramer ne demek? : n. grammar

Fransızca'da Gramer : grammaire [la]

Almanca'da Gramer : n. Grammatik, Sprachlehre

Rusça'da Gramer : n. грамматика (F)

adj. грамматический, грамматичный