Halvet nedir, Halvet ne demek

Halvet; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Issız yerde yalnız kalma
  • Issız ve kapalı yer.
  • Hamamlarda çok sıcak küçük yer.

Güzel Sanatlar alanındaki anlamı:

Hamamlarda terlemek için yapılmış sıcak yer.

Tapınma için bir insanın içine girip yalnız kaldığı oda.

Hamamlarda tek kişilik yıkanma hücresi.

Halvet hakkında bilgiler

Halvet, Arapça bir kelime olan halvet, tenha, tenhaya çekilme, yalnızlık ve yalnız kalma anlamlarına gelir. Halvet etmek, istenilen tenha ve her şeyden boş bir mahalde, zihne takılan ve takılacak olan şeylerden kurtularak feragat köşesini her şeye tercih etmektir. Bir başka ifade ile büsbütün yalnız durmak, biri ile tenhaca konuşmak üzere yalnız kalıp kimseyi içeri almamaktır. Halvete girmek, ibadet, zikir, riyazet ve murakabe ile meşgul olmak üzere yalnız başına tenha bir odaya, tekkelerde halvethane denilen bir hücreye, kapanmaktır. Halvete çekilmek, tenha bir yerde yalnız başına oturmaktır.

Halk arasında kırk günlük halvet eğitimine çile de denir. Bilindiği gibi "Çile" sözü, Farsça'daki çihil (kırk) kelimesinden alınmıştır. Bu deyim zamanla zorluk ve ızdırabı göğüslemek anlamında "Çile doldurmak" ya da "Çile çekmek" şeklinde kullanılmış; tekkelerdeki halvethanelere çilehane de denilmiştir.

 

Tasavvufî bir ıstılah olarak halvet, Hak ile gizli konuşmak şeklinde tanımlanabilir. Sofiyyede halvet ise, şeyhin emir ve tensibi ile müridin karanlık ve dar bir hücreye çekilip ibâdet, riyazet, murakabe, zikir ve fikirle vakit geçirmesi yerinde kullanılan bir tabirdir. Bununla birlikte tekkelerde halvet, genellikle kırk gün sürdüğü için buna "erbain çıkarmak" da denir.

Halvet kısaca anlamı, tanımı:

Halvet gibi : Çok sıcak (yer, oda).

Halvet olmak : Birisi veya birileriyle yalnız görüşmek amacıyla içeriye başkasını veya başkalarını almamak.

Halvethane : Tekkelerde dervişlerin yalnızca ibadet etmek ve çile doldurmak için kapandıkları oda. Saraylarda girilmesi yasak olan oda.

Halveti : İbadetlerini ıssız yerlerde yapan bir tarikat. Bu tarikattan olan kimse.

Issız : Tenha bir durumda. Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha, yaban. Yalnız, kimsesi olmayan.

Kapalı : Açık olmayan (giyecek). Gizli, saklı. İçe dönük yaradılışta olan. Geçilmez durumda olan. Dış çevreyle ilişki içerisinde olmayan. Başı örtülü (kadın). Açık ve kesin söz kullanmadan söylenen, müphem. Çalışma süresi sona ermiş (iş yeri). Bulutlu, karanlık (hava). Kapanmış olan, açılmamış, açık karşıtı.

Hamam : Yıkanılacak yer, yunak, ısıdam. Para karşılığında yıkanma işinin yapıldığı yer.

Sıcak : Sıcak yer. Dostça olan, sevgi dolu. Isısı yüksek olan, çok ısınmış. Hamam. Havadaki yüksek ısı. Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı.

Küçük : Niteliği aşağı olan, bayağı. Küçük abdest. Değersiz, önemsiz. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Yaşı daha az olan. Niceliği az olan. Geri aşamada. Kısık, parlak olmayan (ses).

 

Arapça : Bu dille yazılmış olan. Sami dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil, Arabi.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Yalnız : Ama. Yanında başkaları bulunmayan. (ya'lnız) Yanında başkaları olmayarak. (ya'lnız) Yalnızca. Toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi.

Kalma : Kalmak işi. Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan.

Ve : İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz. Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.

Yer : Durum, konum, vaziyet. Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân. Otel, motel vb.nde kalınacak oda. Ekime elverişli toprak parçası, arazi. Ülke. Bulunulan, yaşanılan, oturulan bölge. İz. Bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm, alan, mahal. Yerküre. Görev, makam. Önem. Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi, arsa. Durum, konum. Gezinilen, ayakla basılan taban.

Çok : Aşırı bir biçimde. Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı.

Halveter : Pekmez ve unla yapılan helva.

Diğer dillerde Halvet anlamı nedir?

Rusça'da Halvet : n. уединение (N)