Hanefi nedir, Hanefi ne demek

Hanefi; bir din b. terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • İslamiyette dört Sünni mezhepten biri
  • Bu mezhepten olan kimse.

Yerel Türkçe anlamı:

Musluk.

Hanefi isminin anlamı, Hanefi ne demek:

Erkek ismi olarak; Hanefi mezhebinden olan kimse.

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Çorum kenti, Kâmil nahiyesine bağlı bir bölge.

Hanefi hakkında bilgiler

Hanefi mezhebi, (Arapça: الحنفية veya المذهب الحنفي) İslam dininin sünni fıkıh mezheplerinden biri. Hanefilerin itikatta (inançta) mezhepleri ise Maturidilikdir. İsmini kurucusu Ebû Hanife'den (Numan bin Sabit) (699-767) alır. Türkiye, Balkanlar, Türkistan, Afganistan, Mısır, Suriye, Ürdün, Hindistan ve Pakistan'da yaygındır. Hanefi mezhebi dört Sünni mezhebin nüfus açısından en genişidir. Takipçileri tüm İslam aleminin yaklaşık %56'sını oluşturmaktadır.

Fakat Ebû Hanife'nin bu künyeyi nasıl aldığı konusunda çeşitli tartışmalar mevcuttur. En çok kabul görmüş açıklama, hanif sözcüğünün kullanımlarından olan "İslam'a kuvvetle bağlı olan kişi" anlamında, Ebu Hanife'nin İslam'a fazlasıyla bağlı olduğunu belirtmek için verildiği yönündedir. Kesin olan şey, mezhebin ismini kurucusundan aldığıdır.

 

Ebu Hanife'nin asıl adı Numan'dı. Babasının adı Sabit'tir. Hicretin 80. yılında doğmuş, 150. yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. En büyük imam anlamında İmam-ı Azam da denilen Ebu Hanife'nin talebeleri, onun rivayet ettiği görüşleri toplayarak sistemleştirmişler, Onun görüşlerinden yeni yeni eserler telif etmişlerdir. Böylece İmam-ı Azam'ın görüşleri bir mezhep halini almıştır. Hanefi mezhebi; daha çok Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Afganistan; Çin'in Sincan Uygur eyaletinde, Kafkaslar ve Balkanlar'da yaygınlık kazanmıştır.

Hanefi mezhebinde bir konuda hüküm çıkarmak için önce "kitaba" (yani İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'a) başvurulur. Kitapta bir delil bulunamazsa Hadis'lere bakılır. Hadisler'de yoksa sahabenin birinin görüşü temel alınır. Sahabi sözünde de bir cevap bulunamazsa en son kıyas'a başvurulur. Bazen maslahat icabı kıyas tercih edilir.

Hanefi kısaca anlamı, tanımı:

Dört : Üçten bir artık. Bu sayıyı gösteren 4 ve IV rakamlarının adı. Dört sayısının adı.

Sünni : Sünnet ehlinden olan kimse.

Mezhep : Öğreti. Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri. Anlayış, görüş.

Hane : Klasik Türk müziğinde, peşrev vb. saz parçalarının bölümlerinden her biri. Ev, konut. Basamak. Birleşik kelimelerde "bina, yapı, yer, makam" anlamlarıyla ikinci kelime olarak yer alan bir söz. Ev halkı. Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri, bölük, göz.

Hanefilik : Hanefi olma durumu.

İslamiyet : Müslümanlık.

 

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

İslam : Müslümanlık.

Fıkıh : İslam hukukunda din ve dünya işleri ile ilgili ana kaynaklardan yararlanarak konulmuş olan kuralların bütünü. Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme.

İtikat : İnanç. İnanma, inan.

Kurucu : Bir kuruluşu oluşturan kimse. Cümleyi oluşturan ögelerin her biri. Bir kurumun, bir işin kurulmasını sağlayan, müessis.

Sabit : Gerçekliği tespit edilmiş, kanıtlanmış olan. Yerinden oynamayan, yerini değiştirmeyen, durağan. Değişmeyen, hep aynı kalan, önceden ayarlanmış.

Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse.

Bu : Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.

Diğer dillerde Hanefi anlamı nedir?

İngilizce'de Hanefi ne demek? : Islam 1. (a) Hanafi, (a) Hanafite, adherent of the Hanafi school of law. 2. Hanafi, pertaining to the Hanafi school of law.