Harf nedir, Harf ne demek

Harf; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri, kod

"Harf" ile ilgili cümleler

  • "Türk alfabesinde yirmi dokuz harf vardır."

Yerel Türkçe anlamı:

Haya, namus, utanç: Akşam odada Ahmet hiç harflenmedi.

Korku: Hiç bir şeyden harfi yok.

Dil bilgisi olarak anlamı:

Bir dilin başlıca seslerini yazıda göstermeye yarayan işaret: a, b, c, ç, f, g, i ve benzeri

Gramer anlamı:

Bir dilin alfabesini oluşturan ve tek başına veya başka ögelerle birlikte o dildeki sesleri yazıda göstermek üzere kullanılan işaretlerden herbiri, sesin yazıdaki işaret karşılığı. Türkçede a, b, c, d, f, g; Almanca ch, st (şt), sch (ş), tsch (ç); İng. ch (ç), x gibi. Her dilin alfabe sistemindeki harfler büyük ve küçük harfler olarak ayrılır ve birbirinden farklı işaretlerle karşılanır.

Bilimsel terim anlamı:

Ses temsil eden alfabe işareti. Harfin temsil ettiği ses tek olursa YALIN (L. simple), Fran. X gibi iki (k + s veya g + z) olursa KATMERLİ (L. double) harf denir.

Azerbaycan Türkçesi: härf; Türkmen Türkçesi: harp; Gagauz Türkçesi: bukva; Özbek Türkçesi: harf; Uygur Türkçesi: härip;Tatar Türkçesi: xäref; Başkurt Türkçesi: xäref; Kmk: harp; Krç.-Malk.: harf, harif; Nogay Türkçesi: arîp;Kazak Türkçesi: ärip; Kırgız Türkçesi: tamga ~ arip; Alt:: tanık; Hakas Türkçesi: bukva ~ tanıg; Tuva Türkçesi: üjük;Şor Türkçesi: bukva; Rusça: bukva

 

İngilizce'de Harf ne demek? Harf ingilizcesi nedir?:

letter

Fransızca'da Harf ne demek?:

lettre

Harf hakkında bilgiler

Harf, yazı yazmak için kullanılan işarettir. Harflerin hepsi alfabeyi oluştururlar. Yazı harfler dışında rakam, noktalama işaretleri ya da başka semboller içerebilir ama harfler yazının en temel öğesidir.

Saf fonemik bir alfabede, her bir fonem bir harfle ifade edilir. Fakat geçmişte ve pratikte, harflerin birden çok fonemi bir temsil ettiği görülür. Bazen tek bir sesi birden fazla harf ile göstermek gerekebilir. Örneğin "ş" sesini vermek için İngilizce'de "sh", Almanca'da "sch" kullanılmaktadır. Aynı şekilde "x" sesini vermek için, Türkçe'de "iks" kullanılır.

Harfler alfabe içerisinde belli bir sıraya sahiptirler. Buna alfabetik sıra denir. Aynı harfin alfabedeki yeri değişik dillerde farklı yerlerde olabilir. Harflerin alfadeki yerleri bilimsel çalışmalar ile saptanır.

Harfler; seslerin iki boyutlu cisimleri ve ses tonlarının isimleridirler. Sesler insan çerçevesinde adette sınırlı bir sayıda olabilir. Harfler ise insan sayısıyla sınırlı olmayıp, herkes kendisine göre aynı iki boyut içinde (örnek: kağıt kalem boyutu) istediği gibi şekledebilir. Harf bir şekil, bir biçim ise ses onu kapsayan bir şeydir. İkisi de bir tarif/üslup yöntemi olup, kör/sağır ihtilafında mağluptur. Sesler için bir tanımlama biçimi olan harfler, esasında bir kanıtlama aleti olduğu için de dünyanın kayda değer yerlerinde bir şekilde kullanılmıştır.

 

Harf ile ilgili Cümleler

  • Büyük harf bir cümlenin başında kullanılır.
  • Adının baş harfleri nedir?
  • İngilizce "I" zamiri neden hep büyük harfle görünüyor bilmiyorum.
  • İsminin baş harflerini beyaz bir mendilin üzerine işledi.
  • Kelimeyi büyük harfle yazınca anlamı biraz daha farklı oluyor.
  • Çoğu insan için hayatın anlamını üç harfe sığdırır: YSU - yemek, sıçmak, uyumak.
  • Adının baş harflerini beyaz bir mendilin üzerine işledi.

Harf anlamı, kısaca tanımı:

Alfabe : Bir dilin harflerini tanıtarak okuma öğrenmeyi sağlayan kitap. Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü, abece, yazı. Bir işin başlangıcı.

İşaret : Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. El, yüz hareketleriyle gösterme. Belirti, gösterge, alamet.

Harf atmak : Tanımadığı bir kadına uygunsuz sözler söyleyerek yaklaşmaya çalışmak.

Harf çevirisi : Transliterasyon.

Harfi harfine : Tamamen, gerçekte olduğu gibi, harfiyen. Hiçbir değişiklik yapmadan, harfiyen.

Harfitarif : Tanımlık.

Büyük harf : Özel adlarla cümle başları gibi yerlerde kullanılan ve büyük yazılan harf, majüskül.

Küçük harf : Büyük harfin küçük yazılan türü, minüskül.

Sesli harf : Ünlü.

Sessiz harf : Ünsüz.

Sıralayıcı harf : Bir tam çok terimlinin çeşitli terimlerinde, artan veya eksilen kuvvetlerine göre bu terimlerin dizildiği sırayı gösteren harf.

Temel harf : Kanunla kabul edilmiş yeni Türk alfabesindeki harflerin tamamı.

Gotik harfler : İlk basım denemelerinde kullanılmış olan köşeli harfler.

Göktürk harfleri : Genellikle VI-VIII. yüzyıllarda Orhun ve Yenisey bölgesindeki yazıtlarda kullanılan, Göktürklere özgü harfler.

Latin harfleri : Genellikle Avrupalıların kullandığı Eski Roma dönemindeki yazı sistemine dayanan harflerin her biri.

Uygur harfleri : Uygurlara özgü, VIII. yüzyıldan sonra kullanılan harfler.

Yeni türk harfleri : Türkiye Cumhuriyeti'nde 1928'den sonra Arap harfleri yerine kullanılmaya başlanan harfler.

Harfendaz : Onur kırıcı söz söyleyen.

Harfendazlık : Harfendaz olma durumu.

Harfiyen : Harfi harfine.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Yazmak : Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek. Açmak. Yaymak, sermek. Söz ve düşünceyi özel işaret veya harflerle anlatmak. Gelinin yüzünü süslemek. Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek yaklaşma bildiren birleşik fiiller oluşturur. Kaydetmek. Bir göreve almak. İnsanın geleceğini belirlemek. Yazı ile bildirmek, haber vermek. Bir bilim veya edebiyat eseri oluşturmak. Yazar olarak görev yapmak. Sayaç vb. sayılarla niceliği belirtmek.

Hepsi : Bütünü, tamamı, tümü, cümlesi.

Rakam : Bu işaretlerle yazılmış sayı. Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri. Nicelik, miktar.

Noktalama : Bir filmin çekim, sahne, ayrım, bölüm vb. parçalarını birbirinden ayırmakta kullanılan işlemlerin bütünü. Noktalamak işi.

Sembol : Simge.

Temel : Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler. En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.

Harf bilmecesi : Bir kelimedeki harflerle başka kelimeler meydana getirmek esasına dayanan bir bilmece şekli. [Bakınız: evirmece, ündeşli evirmece]

Harf çevrimi : Herhangi bir alfabeyle yazılmış olan bir metindeki harfleri, belirttikleri seslerin niteliklerini dikkate almadan yalnızca karşılıklarını gösterme; bir metni harf çevirimine dayanarak başka bir yazı ile yazma. Köktürk alf. Türk (Türük); Uygur alf. (t(e)ngri; Ar. (k(i)tab) vb.

Harf çevrisi : İgi ve böylece çevrilen yazı.

Harf harf sıralama : Fişleri sıralamaya temel olacak sözcükleri yalnız harflerini göz önüne alarak düzenleme, bk. abecesel sıralama.

Harf kelime : Bir takım kelimelerin ilk harflerinden meydana getirilen Naylon, Unesco gibi kelime.

Harf kuyruğu :

Harfana : Arkadaşların aralarında para toplayarak yaptıkları eğlence.

Harfçilik : Şiirde sözlerin anlamlarından çok, ses yönünden özelliğine ve değerine ya da harflerin dizilişine önem veren ve XX. yüzyılda doğmuş bulunan bir yazın okulu. (Öncüsü, Romanyalı İsdore İsou'dur.)

Harfilli : İçel şehrinde, Güzeloluk nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Harfimsi : Mantıkta bir atom ya da bir atomun değili. Başka bir anlatımla p bir atom ise p ya da ?p biçimindeki bir formül.

Diğer dillerde Harf anlamı nedir?

İngilizce'de Harf ne demek? : [Argon fluorohydride] n. letter, character, cedilla

Fransızca'da Harf : lettre [la], caractère [le]

Almanca'da Harf : n. Buchstabe, Letter, Schriftzeichen

adj. Buchstaben-

Rusça'da Harf : n. буква (F), литера (F)