Heterogeneous radiation türkçesi Heterogeneous radiation nedir

  • Heterojen radyasyon.
  • Fizik alanında kullanılır.
  • Ayrışık ışınım.
  • Çoktürel ışınım.
  • Değişik sıklıkta ışınımlardan oluşan demet.

Heterogeneous radiation ingilizcede ne demek, Heterogeneous radiation nerede nasıl kullanılır?

Heterogeneous : Çokunsurlu. Doğabilimsel yapı ya da kimyasal birleşim açısından tektürel ve düzgün olmayan. Ayrı cinsten. Ayrı cinsten veya değişik yapıda olan, değişik ögelerden oluşan. Tek evreli olmayan, özellikleri kesikli olarak değişen ortamlara ilişkin. Çoklu türel. Ayrışık. Herbisit. Düzensiz yapılı. Farklı yapıda.

Radiation : Işınım. Dalgalar ya da parçacıklar halinde uzaya yayılan erke. Parçacıklar ya da elektromanyetik dalgalar biçiminde erke yayımı ya da taşınması, bk. ışınım. Çekincik ya da eksiciklerin, alt nicem durularına geçmeleriyle ışınlar salmaları olayı. Herhangi bir kaynaktan herhangi bir ışın, dalga devinimi ya da taneciğin yayılması. bir elektrik yükünün ivmesinden doğan, elektrik ve mıknatıslı alanlarla ilgili erkenin dalgalarından oluşan ışınım; elektromıknatıs ışınım. Işın saçma. Yayılma. Bir titreşim, kaynağının, özellikle bir akımmıknatıssal titreşim kaynağının, içinde bulunduğu ortama dalgalar durumunda erke yayımı. ışametkin özdeklerin parçacık ya da dalga biçiminde erke ışıması, anlamdaş ışınım. Bir kaynaktan elektromanyetik dalga ya da hızlı parçacıklar demetinin yayınlanması. ışıma. Radyasyon.

 

Heterogeneous capital : Ayrışık sermaye. Belli bir üretim biçimi için özel olan ve alternatif üretim süreçlerine aktarılamayan farklı türlerdeki fiziksel sermaye.

Heterogeneous catalysis : Çoktürel tezleştirme. Tezgenin, tepkimenin içinde yer aldığı evreden başka bir evrede olması ile yapılan tezlendirme (örneğin, katı tezgen, gaziçi tepkimesi). Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Heterojen kataliz. Çoktürel tezlendirme.

Heterogeneous computer network : Çoktürlü bilgisayar ağı. Türdeş olmayan bilgisayar ağı. Türdeş olmayan bilgisayarlar ağı. Farklı bilgisayarlar ağı.

Heterogeneous equilibrium : Heterojen denge. Çoktürel denge. Ayrışık denge. Bir katı ile bir uçunun, bir sıvı ile bu sıvının doygun uçuğunun dengesi gibi iki ya da daha çok evreli dizgelerin ulaştığı denge dunumu.

İngilizce Heterogeneous radiation Türkçe anlamı, Heterogeneous radiation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Heterogeneous radiation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Absorption band : Soğurum kuşağı. Bir soğurum izgesinde belirtken karanlık bir kuşak. Soğurma bandı. Absorpsiyon bandı.

Absolute magnitude : Saltık büyüklük. Mutlak büyüklük. 10 parsek (3,26x10 ışık yılı) uzağındaki bir yıldızın görünür büyüklüğü.

Absolute concentration : Birim oylumda bulunan özdek, erke ya da başka bir varlık tutarı; santimetre küp başına erg ya da sayı olarak verilir. Saltık derişim.

Accumulation coefficient : Birikim katsayısı. Bir yüzeyde yüzerilen özdecik yoğunlaşması artış hızının, söz konusal özdeciklenin değişim evresindeki yoğuşumuna oranı.

Acoustic absorptivity : Bir yüzey tarafından soğurulan ses erkesinin yüzeye vuran erkeye oranı. Ses emiciliği. Ses emiciliği katsayısı. Ses soğurganlığı.

Absolute units : Saltık birimler. Temel kütle. Temel birimler olarak uzunluk, zaman ve kütleyi alan birimler kümesi. Salt birimler.

Acoustic feedback : Ses geribeslemesi. Bir ses aygıtı çıktısının birazının aygıtın girdisine ulaşarak çıktıyı etkilemesi. Akustik geribesleme. Hoparlör geri beslemesi.

Abcoulomb : Abkulon. Cgs sisteminin elektromanyetik birimi. Saltık coulomb. Saltık birimler dizgesindeki elektrik yükü birimi. On kulon.

Absorption edge : Bir x-ışmı izgesinin birden kesildiği dalga boyu. bu tür izgenin resminde keskin bir kıyı görülür. Absorpsiyon kenarı. Soğurum kenarı. Soğurum kıyısı.

Abnormal reflection : Olağandışı yansıma. Üşeryuvar (iyonosfer) katmanının dönüşül sıklığının üstündeki telsiz dalgalarının yansıması.

Heterogeneous radiation synonyms : absorptivity, accelerometer, absolute zero, abampere, absorption loss, absorptiometer.