Heterogenous türkçesi Heterogenous nedir

 • Dışardan gelen.
 • Biyoloji, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır.
 • Ayrı cinsten.
 • Heterojeni.
 • Birden çok evreden oluşan ve bu nedenle tekdüze özellikler göstermeyen dizgelerin genel niteliği.
 • Dış kaynaklı (tıp).
 • Heterojen.
 • Heterogenus.
 • Değişik karakterlere ya da yapıya sahip olan.
 • Dış kaynaklı.
 • Vücudun dışından gelen.
 • Çoktürel.
 • Ayrı cinsten veya değişik yapıda olan, değişik ögelerden oluşan.
 • Çokyapımlı.

Heterogenous ingilizcede ne demek, Heterogenous nerede nasıl kullanılır?

Heterogenous reaction : Çoktürel tepkime. Bir katı yüzeyinde gözlendiği gibi, iki evrenin arayüzeyinde oluşan tepkime.

Heterogen echogenite : Ultrasonografide doku veya organın farklı ekojenitede olması. böbrekte korteks ve medulla arasındaki ekojenite farkı gibi. Heterojen ekojenite.

Heterogeneity : Çok yapımlılık. Çok kökenlilik. Heterojenlik. Çoktürellik. Farklı olma. Genetikte, farklı genler tarafından oluşturulan aynı veya benzer fenotipler. heterojen olma durum veya niteliği. Ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Çok türellik. Heterojenite. Farklı oluş.

Heterogeneity bias : Çoktürellik yanlılığı.

Heterogeneous : Benzer olmayan unsurlardan oluşan. Farklı yapıda. Düzensiz yapılı. Ayrı cinsten veya değişik yapıda olan, değişik ögelerden oluşan. Ayrı cinsten. Ayrışık. Heterojen. Doğabilimsel yapı ya da kimyasal birleşim açısından tektürel ve düzgün olmayan. Çokunsurlu. Çok yapımlı.

 

Heterogeneous computer network : Türdeş olmayan bilgisayar ağı. Çoktürlü bilgisayar ağı. Türdeş olmayan bilgisayarlar ağı. Farklı bilgisayarlar ağı.

Heterogeneous goods : Özsel veya biçimsel olarak farklı ya da farklılaştırılmış mallar. Ayrışık mallar.

Heterogeneous radiation : Ayrışık ışınım. Çoktürel ışınım. Değişik sıklıkta ışınımlardan oluşan demet. Heterojen radyasyon.

Heterogeneous equilibrium : Heterojen denge. Bir katı ile bir uçunun, bir sıvı ile bu sıvının doygun uçuğunun dengesi gibi iki ya da daha çok evreli dizgelerin ulaştığı denge dunumu. Çoktürel denge. Ayrışık denge.

Heterogeneous catalysis : Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Heterojen kataliz. Çoktürel tezlendirme. Tezgenin, tepkimenin içinde yer aldığı evreden başka bir evrede olması ile yapılan tezlendirme (örneğin, katı tezgen, gaziçi tepkimesi). Çoktürel tezleştirme.

İngilizce Heterogenous Türkçe anlamı, Heterogenous eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Heterogenous ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Assorted : Türlü. Muhtelif. Çeşitli. Karışık. Çeşidine göre ayrılmış. Çeşit çeşit.

Exterior : Dış görünüş. Hariç. Zahiri. Harici. Gösteriş. Dış ilişkiler. Dışarıda olan. Dışarı. Dışsal.

Sundry : Türlü türlü. Güneşte kurutmak. Bir takım. Türlü. Müteferrik. Birtakım. Muhtelif. Bazı. Çeşitli. Birkaç.

Disparate : Bambaşka şeyler. Farklı. Tamamen farklı. Nispetsiz. Apayrı. Kıyaslanamaz. Benzeşmeyen. Hiç benzemeyen. Benzeşmeyen şeyler. Bambaşka.

Motley : Rengarenk giysi. Yüz çeşit. Rengarenk. Birbirinden çok farklı kişilerden (takım). Çeşit çeşit. Her tür. Alaca bulaca. Uyumsuz karışım. Karışık. Renk renk.

Miscellaneous : Karışık. Türlü türlü. Çeşitli. Muhtelif. Diğer. Çok yönlü. Müteferrik. Sair. İkinci derecedeki.

Diversified : Rizikoları dağıtılmış. Çeşitli. Değişik. Farklı. Farklı alanlara yönlendirilmiş. Dağıtılmış.

Varied : Farklı. Türlü türlü. Değişken. Değişik. Türlü. Çeşitli. Değiştirilmiş.

Different : Ayrı. Muhtelif. Başka türlü. Değişik. Özge. Farklı. Çeşitli. Ayrışık. Başka. Diğer.

Exogenous : Dış kaynaklı olan. Ekzojen. Dış. Eksojen. Dışyapılı. Dışsal. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. İncelenen bir organizma, hücre veya sistemin dışında oluşan. Hariç.

Heterogenous synonyms : heterogeneous, inhomogeneous, nonhomogeneous, nonuniform, mixed, exteriors.

Heterogenous zıt anlamlı kelimeler, Heterogenous kelime anlamı

Autogenous : Kendiliğinden oluşan. Kendi kendine oluşan. Otojen. Kendinden kaynaklanan. Otojenöz.

Homogeneous : Fiziksel ve kimyasal özellikleri, çeşitli bölgelerinde ayrılık göstermeyen tek evreli dizgelerin ortak özelliği. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Homojen. Tektürel. Tekunsurlu. Yapısı ve özellikleri her yerinde özdeş olan (özdek). aynı dereceli ya da aynı boyutlu olan. Mütecanis. Özellikleri, her noktasında eşdeğer olan özdek evresine ilişkin. Benzeşik. Aynı yapılı olan.

Unvaried : Aynı kalmış. Değişmemiş.

Heterogenous antonyms : undiversified, same.

Heterogenous ingilizce tanımı, definition of Heterogenous

Heterogenous kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Heterogenetic. Of or pertaining to heterogenesis.