Heterogenous reaction türkçesi Heterogenous reaction nedir

  • Çoktürel tepkime.
  • Bir katı yüzeyinde gözlendiği gibi, iki evrenin arayüzeyinde oluşan tepkime.
  • Kimya alanında kullanılır.

Heterogenous reaction ingilizcede ne demek, Heterogenous reaction nerede nasıl kullanılır?

Heterogenous : Heterojen. Birden çok evreden oluşan ve bu nedenle tekdüze özellikler göstermeyen dizgelerin genel niteliği. Heterogenus. Biyoloji, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Çoktürel. Dış kaynaklı. Dış kaynaklı (tıp). Heterojeni. Dışardan gelen. Çokyapımlı.

Reaction : Geri tepme. Tepki, tepkime, herhangi bir olaya karşı tepki, cevap. Genellikle bir dış uyaranın etkisine karşı canlı örgenliğin yaptığı yalınç davranış. toplumsal ilişkilerde özellikle değişmelere karşı çıkan ve kurulu düzeni sürdürmeği ya da yeniden kurmayı amaçlayan tutum ve eylemler. Tepme. Karşı kuvvet. Reaksiyon. Tepki. Aksülamel. İçgüdü, itki ve uyaranlarca güdülenen ve ortak tanımı bulunan edim. İrtica.

Abreaction : Tepki yenileme. Duygusal boşalma. Dışa vurup rahatlama. Abreaksiyon. Boşalma ve dinginliğe kavuşma.

Abstraction reaction : Bir özdecikteki topağın, başka bir özdeciğe geçtiği kimyasal tepkime türü. Sökücü tepkime. Fizik, kimya alanlarında kullanılır.

Acrosome reaction : Akrozom reaksiyonu. Spermatozoon oosite ulaştığında zona pellusidayı delerek geçebilmesi için başının ön kısmında plazma zarı ile dış akrosomal zarın erimesiyle içerisi enzimlerle dolu iri keseciklerin meydana gelmesi, bunların içeriğini boşaltması sonucu zona pellusidanın geçilmesi esnasında sperm başının apeksi etrafında akrozom başlığının tamamen kaybolması ve ön yüzünde yalnız iç akrozomal zarın kalması ile belirgin olaylar ve değişiklikler.

 

Action and reaction : Her harekete karşılık olarak bir tepki vardır. İki nesnenin birbirlerine karşılıklı olarak uyguladıkları eşit ve zıt yönlü kuvvetler. newton'un üçüncü devinim yasası her etkiye karşı eşit bir tepki oluştuğunu belirler. Etki ve tepki. Etki-tepki. Etki - tepki. Etki tepki.

İngilizce Heterogenous reaction Türkçe anlamı, Heterogenous reaction eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Heterogenous reaction ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Acidimetry : Asidimetri. Asit ölçümü. Bir asidin etkisinin ölçüldüğü süreç. Asitölçüm. Bir asitli çözeltiyi, ölçün baz çözeltisiyle tepkimeye sokarak asitlik derecesini belirleme yöntemi. Asitimetre. Asit ölçme. Asidimetre.

Additive : Toplamsal. Bir ürüne, kimyasal ya da fiziksel özelliklerini geliştirmek, kalımlı kılmak, çekici yapmak vb. nedenlerle eklenen özdek. Katık. Ek katkı. Toplanır. Katılacak. Eklenecek. Katkı. Katılan kimyasal madde.

 

Active passive metal : Etkin-edilgin metal. Özgürce yenime uğrarken potansiyeli, edilginleşme potansiyelinin üzerine yükseltildiği zaman, etkin durumdan edilgin duruma geçen metal ya da alaşım.

Active metals : Etkin metaller. Demir, çinko gibi ölçün elektrot potansiyelleri hidrojeninkinden daha düşük olan metaller. Aktif metaller.

Acier inoxydable : Paslanmaz çelik. Krom, nikel gibi uygun metallerin katkısıyla havanın, nemin ve pek çok kimyasal özdeğin etkisine karşı dayancı artırılmış olan çelik türü.

Additive properties : Eklenik özellikler. Bir dizgede birim ya da kesimlerdekilerin toplanmasıyla belirlenen kütle, erke gibi özellikler.

Alicyclic compounds : Alisiklik bileşik. Alifatik bileşikler. Düz ya da dallanmış karbon iskeletinden türemiş olan hidrokarbonlar sınıfı. örn.

Alcohols : İspirto. İçki. Alkol. Bir ya da daha çok hidroksil kökü içeren ve (r) bir aril ya da alkil kökü olmak üzere, r—oh genel formülü ile gösterilen alifatik bileşikler. örn. etil alkol (c2h5oh). Alkoller.

Acid radical : Bir ya da daha fazla hidrojen iyonları kaybından yaratılan kökçe. Bir asit molekülünün, yükünleştiğinde protonlarından ayrılan ve tepkimelerde tek bir parça gibi davranan no3-, so24 gibi, eski yüklü parçası. Asit kökü. Bir asidin negatif parçası. Asidik hidrojeni ayrıldıktan sonra kalan asit molekül kalıntısı.

Aliphatic compounds : Alifatik bileşikler. Düz ya da dallanmış karbon iskeletinden türemiş olan hidrokarbonlar sınıfı. örn.

Heterogenous reaction synonyms : aliphatic saturated compounds, heterogeneous reaction, aldehydes, alabaster, acid salt, alcoholometry, activated coal.