Hukuk nedir, Hukuk ne demek

Hukuk; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Hukuk" ile ilgili cümle

 • "Hukuk daima âdetlerin peşinden gider, önüne geçmez." - P. Safa
 • "Hukukumdan vazgeçmem."
 • "Kaldı ki böyle bir hareket, milletlerarası hukuka taban tabana zıttı." - Y. K. Karaosmanoğlu
 • "Hukukumuz doktor hasta ilişkisinden daha önemlisi kişiseldir, eski dostuz." - A. Boysan
 • "Hukuk davası. Hukuk mahkemesi."

Hukuki terim anlamı:

1) haklar. 2) töre. ~ -ı âmme: bk. âmme hukuku. ~ -ı husûsiyye: bk. husûsî hukuk.

Hukuk hakkında bilgiler

Hukuk (Arapça: حقوق ), birey, toplum ve devletin hareketlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini; yetkili organlar tarafından usulüne uygun olarak çıkarılan, kamu gücüyle desteklenen, muhatabına genel olarak nasıl davranması yahut nasıl davranmaması gerektiğini gösteren ve bunun için ilgili bütün olasılıkları yürürlükte olan normlarla düzenleyen normatif bir bilimdir. Hukuk, birey-toplum-devlet ilişkilerinde ortak iyilik ve ortak menfaati gözetir.

Hukuk kelimesi; Arapça "hak" (حق) kökünden gelir ve kelimenin çoğuludur. Türk Dil Kurumu'na göre hukuk kelimesi, "Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür". Bunun dışında hukukun "haklar" anlamı da vardır.

 

Hukuk dönemden döneme değiştiği için hala doyurucu bir tanım yapılamamıştır. Kant "Hukukçular hala hukukun tanımını aramaktadırlar" der. Günümüzde en çok kabul edilen tanımı ise: "Belirli bir zamanda belirli bir toplumdaki ilişkileri düzenleyen ve uyulması devlet zoruna (müeyyide) bağlanmış kurallar bütünüdür".

Geniş bir kavramla ifade etmek istersek teknik anlamda hukuk;örgütlenmiş bir toplum içinde yaşayan insanların birbirleriyle veya kişilerin yine kendilerinin meydana getirdiği topluluklarla ve bu toplulukların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen,kişilerin güvencesini ve insan haklarını sağlamak amacıyla oluşturulan ve devlet gücü ile desteklenen bağlayıcı,genel,soyut ve devamlı kurallar bütünüdür.

Hukuk ile ilgili Cümleler

 • Ali da hukuk okudu.
 • Hiç kimse hukukun üstünde değil.
 • Hukuk fakültesine gideceğim.
 • Hukuk bürosunda altı yıl çalışmıştı.
 • Hukuk ve adalet aynı değildir.
 • Hukuk sınavını geçti ve bir hukuk bürosu kurdu.
 • Ali hukuk okumaya karar verdi.
 • Hukuk önünde sorumluyuz.
 • Hukuk öğrenimi yapan her öğrenci avukat olamaz.
 • Hukuk önünde herkes eşittir.
 • Biz hukukun gözünde eşitiz.
 • Fakat o hukukun üstünde değil mi?
 • Türkiye Cumhurbaşkanı, paradoksal bir biçimde hukuken devletin başı olmasına rağmen hükümet içinde yasal bir konumu yoktur.
 • Gençken hukuk okuduğu söyleniyor.

Hukuk anlamı, tanımı:

Toplum : Topluluk. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet.

 

Düzen : Bez dokuma tezgâhı. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Alet edevat takımı. Dolap, hile. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Yerleştirme, tertip. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.

Devlet : Mutluluk. Büyüklük, mevki. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Talih.

Yaptırım : Yasaya, kurala karşı yapılmış olan aykırı davranışlara verilen ceza. Yaptırma işi. Kanun, ahlak gibi kurumların buyruklarının yerine getirilmesini sağlama, müeyyide.

Yasal : Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni, meşru, legal.

Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.

Asliye ceza mahkemesi : İlçelerde kurulan sulh ceza mahkemeleriyle ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışındaki davalara bakan, ceza yargılamasının asıl mahkemesi.

Asliye hukuk mahkemesi : İlçelerde kurulan ve sulh mahkemesinin yasada belirtilen görevi dışındaki bütün davalara bakan, hukuk yargılamasının asıl mahkemesi.

Sulh hukuk mahkemesi : Kira sözleşmesi, paylaştırma ve şüyuun giderilmesi, zilyetliğin korunması, mirasçılık belgesi ile ilgili değeri 5.000 TL'nin altında olan davalarla ilgilenen mahkeme.

Pozitif hukuk : Belli imkân ve zamanda konulmuş kurallar birliği.

Tabii hukuk : İnsanın doğuştan sahip olduğuna inanılan haklarını ele alan hukuk.

Yazılı hukuk : Yasama organı tarafından kabul edilen ve yayımlanan hukuk.

Aile hukuku : Aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve görevlerini düzenleyen hukuk dalı.

Amme hukuku : Kamu hukuku.

Ceza hukuku : Suç kapsamı içine giren eylemler ile bunlara uygulanacak cezaları inceleyen hukuk dalı.

Deniz hukuku : Devletler hukukunda denizin türlü bölümlerinin durumunu düzenleyen ve devletlerin bu bölümler üzerindeki yetkilerini belirten antlaşma, gelenek vb. niteliğindeki kuralların bütünü.

Hava hukuku : Havada ulaşımı düzenlemek için konulmuş hukuk kurallarının bütünü.

İdare hukuku : Kamu yönetimi içinde yer alan kuruluşları ve bunların işleyişlerini, kişilerle ilişkilerini ve sorumluluklarını inceleyen, düzenleyen hukuk dalı.

İslam hukuku : Din temeline dayanan hukuk, şeriat.

Kamu hukuku : Devlet ile kişi arasında karşılıklı olarak hak ve ödevleri düzenleyen hukuk kolu, amme hukuku.

Kilise hukuku : Kilisenin kuruluşunu ve iç düzenini sağlayan kurallar.

Teamül hukuku : Örf ve âdet durumuna gelmiş, yazılı olarak tespit edilmemiş hukuk. Örf ve âdete dayanan hukuk.

Toprak hukuku : Toprak üzerindeki mülkiyet rejimini, toprağın işletilmesiyle ilgili hususları düzenleyen hukuk.

Usul hukuku : Yargıya intikal eden bir dava konusunun görülmesine ilişkin hukuk koşullarının tümü.

Uzay hukuku : Ulusların uzayla ilgili sorunlarının ele alan uluslararası gelenek hukuku.

Hukukçu : Hukuku meslek edinen, hukukla uğraşan kimse.

Hukukçuluk : Hukukçunun yaptığı iş.

Hukuken : Hukuksal olarak.

Hukuki : Tüzel.

Hukuki metroloji : Metrolojinin, hukuki konuların gerektirdiği durumlarda, ölçme metotları, ölçme birimleri ve ölçme aletleri ile ilgili olan kısmı.

Hukuksal : Tüzel.

Hukuksuzluk : Hukuksuz olma durumu.

Tüze : Hukuk.

Ceza : Suç işleyen bir kimsenin yaşantısına, özgürlüğüne, mallarına, onuruna karşı yasaların öngördüğü yaptırım. Uygunsuz davranışlarda bulunanlara uygulanan üzüntü, sıkıntı, acı verici işlem veya yaptırım.

Alacak : Alınması gerekli şey. Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal vb. şey, matlup, verecek karşıtı.

Verecek : Birine verilmesi gereken para, borç, alacak karşıtı.

Dava : Sorun. Sevgili. Sav. Ülkü. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma.

Bölüm : Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Çağ, devir.

Ahbaplık : Ahbap olma durumu, ünsiyet.

Birey : Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri. İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert. Bir türün kapsamı içine giren somut varlık. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert. Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.

Bu : Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.

Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşulan şey, bahis.

Alan : Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha. Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılmış olan geniş yer. Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran. İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası. Yüz ölçümü. Bir çalışma çevresi. Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.

Dostluk : Dost olma durumu. Dostça davranış.

Hukuk felsefesi : Hukukun özünü, kökenini, geçerliliğini, ilkelerini, ödevlerini; yaşam ve bilimler bağlamı içindeki yerini felsefe açısından açıklamaya çalışan felsefe dalı.

Hukuki kişi : Gerçek ve tüzel kişilere verilen genel ad.

Hukuki kişilik : Hukukî kişi olma durumu.

Hukuki sermaye : Sahibine kira, faiz, kâr payı gibi gelir sağlayan her tür iktisadi değer.

Diğer dillerde Hukuk anlamı nedir?

İngilizce'de Hukuk ne demek? : adj. legal, juristic, juristical

n. law, jus

Fransızca'da Hukuk : droit [le]

Almanca'da Hukuk : n. Jura, Jus, Recht, Recht

Rusça'da Hukuk : n. право (N), юриспруденция (F), право: права (PL)

adj. правовой, юридический