İşaretleme oranı nedir, İşaretleme oranı ne demek

İşaretleme oranı; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir.

Biyoloji'deki anlamı:

3H timidin uygulanarak otoradyografi yapılmış hücre populasyonlarında tespit edilen S safhasındaki hücrelerin, tüm hücrelere oranı. İşaretleme indeksi, labeling indeks.

İşaretleme oranı anlamı, tanımı

İşare : İşaret

İşaretleme : İşaretlemek işi. Nükleik asit molekülüne veya herhangi bir kimyasal maddeye radyoaktif bir molekülün sokulması. Hayvanların göç yollarını ya da yaşama alanlarını öğrenmek amacıyla takılan özel alet ya da yapılan işaretler. Kolleksiyon örneklerine ya da mikroskop preparatlarına açıklayıcı bilgilerin konması. Etiketleme.

İşar : Yazı ile bildirme.

İşaret : Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. El, yüz hareketleriyle gösterme. Belirti, gösterge, alamet.

Oran : Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp. İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı. Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.

Otoradyografi : Radyasyonun fotoğrafik emülsiyonlar üzerindeki etkisiyle dokularda radyoaktif maddelerin yerinin belirlenmesi veya radyoaktif maddelerin yaydığı ışınlarla radyoaktiviteye duyarlı materyallerin üzerinde görüntü oluşturma yöntemi. Önceleri radyoaktif birleşiklerle işleme tabi tutulan doku kesitleri, ışığa duyarlı emülsiyonlarla kaplanarak buzdolabında ışık geçirmeyen kapalı bir kutuya yerleştirilir ve değişik zamanlarda pozlanmasıyla radyoaktif maddenin yeri belirlenir. Organların, hücre kısımlarının, büyük moleküllerin ya da moleküllerdeki belirli bir grup ya da atomun radyoizotoplarla işaretlenip bir film üzerinde gösterilmesi tekniği. Radyootografi.

 

Otoradyograf : Otoradyografi tekniği kullanılarak elde edilen radyoaktif işaretli molekül ya da yapının fotoğrafı.

Populasyon : Kantitatif karakterler gibi bazı değişkenlerin ölçülmesi için örneklerin alındığı çok sayıda bireylerden oluşan grup; belli bir bölgede yaşayan bir türün bireyleri. Popülasyon.

Timidin : Bir pirimidin olan timin bazının, deoksiriboz şekere bağlanması ile oluşan nükleosit. Bir pirimidin bazı olan timinin riboz şekerine bağlanmasıyla oluşan nükleosit.

Tespit : Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme, saptama. Sabitleme. Belirleme. Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme.

İndeks : Dizin. Gösterge.

Tespi : Yaylalarda yetişen bir ya da iki metre boyunda, boz yapraklı, fındıktan büyük meyvesi olan ve çekirdeğinin içindeki ak madde sabun gibi kullanılabilen bir çeşit çalı. Büyük bakır sahan.

Popul : Çocuk ayakkabısı, patik.

Safha : Evre. Faz.

Hücre : İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birimi, göze. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda. Küçük oda. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.

 

Timi : 1.İç dizliği, don. 2.İç donu yapılan bir çeşit bez. Sağlam vücutlu. Sıkı dokunmuş bir çeşit kumaş.

Diğer dillerde İşaretleme oranı anlamı nedir?

İngilizce'de İşaretleme oranı ne demek ? : labelling index