İşlem nedir, İşlem ne demek

 • Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.
 • Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür.
 • Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi.
 • Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.
 • Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele
 • Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.

"İşlem" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Her işlem yeni bir sayı bulmaya varır."

Bilişim alanındaki terim anlamı:

Bir ya da birkaç işlenen üzerinde, belirli bir sonuç elde etmek üzere uygulanan herhangi bir eylem. bk. işleç, işlenen, komut.

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: süreç]

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Bir ya da birçok kümenin öğelerinden yeni bir kümenin bir öğesini türetme.

Sayılar ya da simgeler üzerinde yapılmış olan toplama, çıkarma, üstiki, kökiki (karekök), gibi uzbilimsel uygulamalar.

Hukuki terim anlamı:

muamele.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Alım-satım ile ilgili her türlü etkinlik.

Kimya'daki anlamı:

1.Madde üzerinde her türlü değişim yapma eylemi. 2.Ham ya da ara mal ve maddeleri, fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme eylemi. Muamele.

 

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Bir A kümesi için, tanım kümesi AxAx.. .xA, değer kümesi A olan işlev. Örnek. birli işlem, ikili işlem.

[Bakınız: işlemleme]

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: etki]

Bilimsel terim anlamı:

(Deneysel tasarım) Deneye konu olan birim üzerindeki etkiyi gözlemek için yapılmış olan eylem.

Ham ya da ara malları ve özdekleri, fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme eylemi.

Özdek üzerinde her türlü değişim yapma eylemi.

Bir işi sonuçlandırmak için gereken evrelerden geçirme eylemi.

Metalbilimsel bir işi sonuçlandırmak için, gereken dönemlerden geçme ya da geçirme.

metalbilim: Bir maden ya da alaşıma mekanik, biçimsel değişimleri kazandırmak için ısıtma, soğutma ve benzeri yoluyla yapılmış olan uygulamaların genel adı.

işleyim: Türlü donanımlardan yararlanarak bir parça üstünde yapılan, denenen işlerin tümü.

genel uygulayım: a. Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş ya da uygulamalar. b. Belli bir sonucu elde etmek için bir işi gereken evrelerden, dönemlerden geçirme.

Düzene ve kurala bağlanmış iş, eylem süreci ya da çözümleme yöntemi.

İngilizce'de İşlem ne demek? İşlem ingilizcesi nedir?:

operation, processing, transaction, treatment

Fransızca'da İşlem ne demek?:

acta, action, fonction, opération, travail

Osmanlıca İşlem ne demek? İşlem Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

muamele

İşlem hakkında bilgiler

Bir işi sonuçlandırmak için gerçekleştirilen çalışmalar bütünü;muamele. Örnek: "Gerekli işlem gerçekleştirildikten sonra paranızı çekebilirsiniz".

 

Matematiksel işlem tekniği, temelde toplama ve çarpma cetvelleriyle bir toplamı, bir farkı, bir çarpımı ya da bir bölümü hesaplamaya yarayan teknikler bütünüdür.

Genellikle ikili işlem, bazen de birli işlem söz konusu edilir. üçlü işlemin kullanıldığı pek enderdir. Dörtlü işlemin matematikte kullanıldığına bu satırların yazarı bugüne dek rastlanmamıştır.

İşlem ile ilgili Cümleler

 • Ali suç işlemedi.
 • Birine işlemediği bir suçu veya kendisinde bulunmayan bir ayıbı yükleyene "iftiracı, müfteri, karalamacı" denir.
 • İşlem ABD dolarından daha ziyade yenle gerçekleştirilmiştir.
 • İşlem ücreti ne kadar?
 • Ali herhangi bir ciddi suç işlemedi.
 • Bu işlem basit.
 • Benim iş durgunluktan dolayı işlemez halde.
 • İşlemediği bir suç yüzünden hapishaneye gönderildi.
 • Senin planın işlemedi.
 • İşlemediği bir suçtan dolayı hapse gönderildi.
 • Modern bilgisayarlar saniyede on üzeri dokuz (10^9) işlem yapıyor.
 • İşlem ne kadar sürecek?
 • İşlemeyen demir pas tutar.

İşlem anlamı, tanımı:

Sonuçlandırmak : Sonuca ulaştırmak, bitirmek, neticelendirmek, intaç etmek.

İşlem görmek : Herhangi bir mal, kıymetli kâğıt, döviz vb. piyasada alınmak, satılmak, değiştirilmek.

İşleme koymak : Bir işin gerçekleşmesi için gerekli olan işlemleri başlatmak.

İşlem hacmi : Borsada günlük gerçekleştirilen alım satımların toplam tutarı.

Aritmetik işlem : Aritmetik yoluyla yapılmış olan çözüm.

Bilgi işlem : Kurum ve kuruluşlarda bu işlemlerin yürütüldüğü yer. Özellikle bilgisayar vb. makinelerle yapılmış olan işlemlerin düzenli bir biçimde yürütülmesi, veri işlem.

Dört işlem : Toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeden oluşan, matematiğin dört temel işlemi.

Isıl işlem : Uzun zaman özelliklerinin bozulmadan korunmasını sağlamak amacıyla bir ısı uygulayarak yapılmış olan besinleri kurutma işlemi.

Veri işlem : Bilgi işlem.

Borsa işlemi : Müşteri talimatıyla hisse senedi, hazine bonosu, fon belgesi, poliçe vb. değerlerin aracı kuruluş tarafından alım satım ve devir işi.

Çıkış işlemi : Konaklama yerlerinden ayrılırken yapılmış olan işlem.

Döviz işlemi : Yerli paranın herhangi bir yabancı paraya veya yabancı bir paranın yerli paraya çevrilmesi işi.

Giriş işlemi : Otelde kalınacak odanın, uçakta oturulacak yerin belirlenmesi.

İşlemci : Bilgisayar programlarının herhangi bir dilinde yazılmış programı, bilgisayarda işletmeyi sağlayan programlar topluluğu. Bir bilgisayarda verilen komutları yorumlayan ve yürüten birim.

İşlemcilik : İşlemci olma durumu.

İşlemeci : Elle oyma, nakış vb. yapan kimse.

İşlemecilik : İşlemecinin yaptığı iş.

İşlemeli : Üstünde işlemeler bulunan.

Aklına geleni işleme her ağacı taşlama : "sonunu düşünmeksizin aklına eseni yapan, herkese sataşan kimse bu davranışının büyük zararlarını görür" anlamında kullanılan bir söz.

Arı kovanı gibi işlemek : Bir yerin gireni çıkanı çok olmak.

Boğazı işlemek : Durmadan bir şeyler yemek.

Çıban işlemek : Çıban irin akıtmak.

Ciğerine işlemek : Kötü koku rahatsız etmek. kötü söz, kötü davranış çok dokunmak, etkilemek.

Cinayet işlemek : Adam öldürmek.

Damarına işlemek : Kötü bir huy, vazgeçilmez bir biçimde yerleşmek.

Gergef işlemek : Gergefle nakış işlemek.

Günah işlemek : Günah sayılan davranışta bulunmak.

Hayır işlemek : Dine ve insanlığa uygun, iyi bir davranışta bulunmak.

İçine işlemek : Duygulanmak, etkilenmek, dokunmak.

İş işlemek : Nakış yapmak.

Kabahat işlemek : Suç olacak, kusur sayılacak bir iş yapmak.

Kafası işlemek : Aklı, zekâsı yerinde olmak, bir konu üzerinde iyi düşünebilir olmak.

Kalbe işlemek : Derin üzüntü uyandırmak.

Kanına işlemek : Büyük ölçüde etkisinde kalmak. bir şeyi aşırı ölçüde benimsemek.

Kasnak işlemek : Kasnakta nakış işlemek.

Kusur işlemek : Yanlış davranışta bulunmak.

Saat gibi işlemek : Aksamadan, ara vermeden çalışmak.

Siciline işlemek : Bir çalışanın olumlu veya olumsuz davranışlarını siciline kaydetmek.

Suç işlemek : Yasaya, töreye aykırı bir davranışta veya harekette bulunmak.

Yara işlemek : Üzücü bir olayın etkisi bitmemek. yara kapanmayıp akıntı sürmek.

Yüreğe işlemek : Çok derin acı uyandırmak.

Yüreğine işlemek : Yüreğe işlemek.

Uygulama : Yürütüm. Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik. Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi herhangi bir alanda hayata tatbik etme, tatbik. Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, kılgı, tatbik, ameliye, pratik.

Hepsi : Bütünü, tamamı, tümü, cümlesi.

Muamele : Alışveriş. Davranma, davranış. Yol, yöntem. İşlem. İşlem.

Muamelat : İşlemler. Davranışlar.

Ulaşmak : Birbirine katılmak, dökülmek. Yetişmek. Varmak, gelmek. Elde etmek, erişmek.

Prosedür : İşlem. Yöntem.

Nakit : Kullanılması hemen mümkün olan para, peşin para, likit. Para, akçe.

Gerçek : Doğruluk. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Gerçeklik. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Temel, başlıca, asıl. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Yapay olmayan. Yalan olmayan. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.

Diğer dillerde İşlem anlamı nedir?

İngilizce'de İşlem ne demek? : adj. banking

n. procedure, operation, transaction, process, proceeding, processing, treatment

Fransızca'da İşlem : opération [la]; influence [la]

Almanca'da İşlem : n. Operation, Prozess

Rusça'da İşlem : n. процедура (F), поступок (M), задача (F)

adv. действительно