İcra nedir, İcra ne demek

İcra; bir müzik terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"İcra" ile ilgili cümle örnekleri

  • "İcra yoluyla tahsile gideriz, o sonra parasını geri alır." - B. Felek

Hukuki terim anlamı:

1) yürütme. 2) yerine getirme. ~ ta'kıybi: bk. cebrî icrâ ta'kıybi. ~ Vekîlleri Hey’eti: Bakanlar Kurulu.

İcra anlamı, tanımı:

İcra etmek : Yorumlamak. yapmak.

İcraya vermek : Alacağın borçludan alınabilmesi için icraya başvurmak.

İcra kuvveti : Yürütme gücü.

İcra vekili : Bakan.

Tehiriicra : Yürütmenin durdurulması.

İcraat : Yapılan işler, çalışmalar, uygulamalar.

İcraata geçmek : Uygulamaya veya çalışmaya başlamak.

İcraatçı : Uygulayan, çalışan, yapan kimse.

İcracı : İcranın verdiği kararları uygulayan görevli. Bir konserde bir eseri çalan veya söyleyen kimse. Bir buyruğu yerine getiren kimse.

İcracılık : İcracının yaptığı iş.

Hükmünü icra etmek : Gerekeni yerine getirmek.

Müzik : Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki. Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması.

 

Eser : İz, işaret, im. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt. Soyut kavramlarda belirti. Yayın, kitap, yapıt.

Nota : Muhtıra. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret.

Çevirme : Kuzu, oğlak vb. hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi. Çevrilmiş, tercüme edilmiş. Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma, sarma, muhasara. Bir müzik parçasındaki aralığın veya bir cümle parçasının tiz sesini pese, pes sesini tize dönüştürmek işi. Çevirmek işi, tedvir. Dikenlerden, ağaç dallarından yapılmış duvar.

Borçlu : Borcu kalmış olarak. Bir şeyi birinin yardımıyla elde etmiş olan. Borcu olan, borç almış olan, verecekli, medyun, alacaklı karşıtı. Manevi bir yükümlülük altında bulunan.

Alacaklı : Birinden alacağı olan (kimse), borçlu ve verecekli karşıtı.

Yapmak : Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak. Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek. Salgılamak, çıkarmak. Edinmek, sahip olmak. Bir durum yaratmak. Olmasına yol açmak. Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek. Gerçekleştirmek. Davranmak, hareket etmek. Tehdit yoluyla birini herhangi bir duruma düşürmek. Evlendirmek. Olmak. Düzenli bir duruma getirmek. Onarmak, tamir etmek. Yol almak. Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek. Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek. Üretmek. Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek. Dışkı çıkarmak.

 

Bu : En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz. Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz.

Görevli : Resmî görevi olan kimse, memur. Görevi olan, vazifeli.

Yapma : Yapmacık, sahici karşıtı. Yapmak işi. Yapay.

Yerine : Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere. Alegori. Başkasının adına.

Getirme : Getirmek işi.

Bir : Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Aynı, benzer. Tek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Ancak, yalnız. Bir kez. Sadece. Beraber. Eş, aynı, bir boyda. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Sayıların ilki. Bu sayı kadar olan. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer.

Yürütme : Yürütmek işi. Uygulama işi, icra. Merkezî yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının hepsi.

İcra ile ilgili Cümleler

  • Birbirimize güveniyorsak sadece söz değil icraat adamı da olurum.
  • Onun yaşını göz önüne alırsak, öyleyse onu icraatları için suçlayamazsın.
  • Bayanlar ve baylar, Sretensky Manastırı Korosu tarafından icra edilen Rusya Federasyonu ulusal marşı için lütfen ayağa kalkın.
  • Hiç profesyonel anlamda müzik icra etmedim.
  • Seninle müzik icra etmeyi dört gözle bekliyorum.
  • Devletin başına geçseniz, ilk icraatınız ne olurdu?

Diğer dillerde İcra anlamı nedir?

İngilizce'de İcra ne demek? : [ICRA] adj. executive

n. execution, levy, performing

Fransızca'da İcra : interprétation [la]

Almanca'da İcra : n. Vollstreckung, Vollzug

Rusça'da İcra : n. исполнение (N), отправление (N)

adj. исполнительный