İdealist nedir, İdealist ne demek

İdealist; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Ülkücü
  • İdealizm öğretisine bağlı filozof.

"İdealist" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Atölyelerde bu işe gönül veren idealist öğretmenler ders vermekteydi." - C. Uçuk

İdealist hakkında bilgiler

İdealizm, felsefede, en geniş anlamıyla, tinsel güçlerin evrendeki tüm süreçleri ya da olup bitenleri belirlediğini savunan tüm felsefe öğretilerini içerecek biçimde kullanılan terim. Var olan her şeyi "düşünce"ye bağlayıp ondan türeten; düşünce dışında nesnel bir gerçekliğin var olmadığını, başka bir deyişle düşünceden bağımsız bir varlığın ya da maddî gerçekliğin bulunmadığını dile getiren felsefe akımını niteler.

İdealizm, varlığın düşünceden bağımsız olarak var olduğunu kabul eden "gerçekçilik", "maddecilik" ve "doğalcılık" felsefe anlayışlarının tam karşı kutbunda yer almaktadır. Felsefede İdealizm, dünyanın temellendirilmesinde en önemli görevin, bilince ya da maddi olmayan zihne yönelik bir gerçeklik kuramı geliştirmek olduğu düşüncesi üstüne kurulmuştur. İdealizm anlayışının temelleri önce Platon'un "İdealar Kuramı" ile atılmış olmakla birlikte, daha sonra çeşitli filozoflarca sunulan izahlarla güçlendirilmiştir.

 

Metafizikte idealizm, bütün fiziksel nesnelerin bütünüyle zihne bağımlı olduğu, onların bilincinde olan bir zihin olmaksızın metafizik anlamda hiçbir varlığın olmadığı anlayışına karşılık gelmektedir. Bir başka deyişle, metafizik idealizme göre gerçeklik her durumda zihne bağımlı olduğu için gerçekliğin gerçek bilgisi ancak tinsel bir bilinç kaynağına başvurularak elde edilebilirdir. Buna karşı, idealizm ile taban tabana zıt bir konuma yerleştirilip temellendirilen Maddecilik, zihnin ya da bilincin bütünler halinde fiziksel öğeler ile süreçlere indirgenebileceğini savunmaktadır.

İdealistler; doğadaki şeyleri ya da nesneleri, her şeyin özünü oluşturan tek bir gücün ya da enerjinin geçici görünümleri olarak görür; varlığın tüm görünüşlerinde tek bir anlamın yattığını düşünür; varoluşu tek bir birlik olarak algılar; aklın sağladıklarının dışında gerçekliğe ulaşmanın olanaksız olduğunu öne sürer; gerçekliği "idea" olarak belirleyip maddeyi bunun bir yansıması sayar.

İdealist ile ilgili Cümleler

  • Çok idealistsin.
  • Ali Mary kadar idealist değil.
  • Ben bir idealistim. Nereye gittiğimi bilmiyorum, ama gidiyorum.
  • Ben idealistim. Nereye gittiğimi bilmiyorum ama yolumdayım.
  • Ben çok idealistim.
  • Ali genç ve idealist.

İdealist kısaca anlamı, tanımı:

İdealizm : Ülkücülük. Bilgide temel olarak düşünceyi alan ve varlığı insan düşüncesinin kurduğunu kabul eden öğretilerin genel adı.

Öğreti : Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin. Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin. Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek. Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

 

Filozof : Felsefe yapmaya meraklı olan kimse. Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof. Sakin, kendi hâlinde yaşayan kimse.

İdeal : Uygun. Düşüncenin tasarlayabileceği bütün üstün nitelikleri kendinde toplayan. Ülkü.

İdea : Düşünce.

İdealistlik : İdealist olma durumu.

Ülkücü : Bir ülküye çıkar gütmeden bağlı olan, idealist.

Felsefe : Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması. Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi. Dünya görüşü. Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü. Bir konuda soyut düşünüş.

Geniş : Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat. Eni çok olan, enli, vâsi. Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro. Çok. Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı. Bol (elbise).

Tinsel : Manevi, özdeksel karşıtı. Maddeyle ilgisi olmayan, manevi olan, spiritüel.

Evren : Ankara iline bağlı ilçelerden biri. Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam. Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar. Büyük yılan. Gök varlıklarının bütünü, kâinat, cihan, âlem, kozmos.

Süreç : Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi, vetire, proses.

Biçim : Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Biçme işi. Herhangi bir şeyin benzeri. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.

Bağlı : Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Bir bağ ile tutturulmuş olan. Sınırlanmış, sınırlı. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Kapatılmış olan, kapalı. Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun.

Diğer dillerde İdealist anlamı nedir?

İngilizce'de İdealist ne demek? : n. one who forms ideals, one who lives according to some standard of perfection, one who pursues high and noble goals

n. idealist, one who forms ideals, one who lives according to some standard of perfection, one who pursues high and noble goals

n. idealist, one who forms ideals, one who lives according to some standard of perfection, one who pursues high and noble goals

Fransızca'da İdealist : idéaliste

Almanca'da İdealist : n. Himmelsstürmer, Idealist

adj. idealistisch

Rusça'da İdealist : n. идеалист (M)