İletişim nedir, İletişim ne demek

"İletişim" ile ilgili cümle

 • "Basın mensupları bağlı oldukları yayın kuruluşları ile iletişim hâlindeydiler." - N. Eray

Bilişim alanındaki terim anlamı:

Bir yerden, bir kişiden, bir makineden bir başkasına, herhangi bir ortamdan yararlanarak bilgi gönderme.

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Bir düşüncenin, bir duygunun yüz anlatımı, el, kol ve baş hareketleri, konuşma yoluyla ya da yazı, telefon, radyo, televizyon gibi bildirişim araç ve gereçlerinden yararlanarak bir kimseden başka bir kimseye iletimi.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Bilgi ve deneyim alışverişi.

Gramer anlamı:

Bir bilginin, bir haberin, bir niyetin, bir konuşmanın ilkel veya gelişmiş bir işaret sisteminden yararlanılarak bir zihinden başka bir zihne yahut da bir merkezden başka bir merkeze ulaştırılması. Dil en önemli iletişim aracıdır.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi, haber alış verişi.

Bu alış verişte, kaynak durumunda olan kimsenin ortaya koyduğu ya da koymak istediği anlam ile bunu algılayanın buna verdiği anlam arasındaki özdeşlik, benzerlik ya da uyuşum ilişkisi.

 

Sosyoloji'deki anlamı:

Düşünce ve duyguların bireyler, toplumsal kümeler, toplumlar arasında söz, el-kol devimi, yazı, görüntü ve benzeri aracılığı ile değiş tokuş edilmesini sağlayan toplumsal etkileşim süreci.

Bilimsel terim anlamı:

Azerbaycan Türkçesi: ünsiyyät; Türkmen Türkçesi: kommunikaasiya; Gagauz Türkçesi: komunikatsiya ~*haberleşmäk; Özbek Türkçesi: alóqa ~ kommunikatsiya; Uygur Türkçesi: xävärlişiş ~ alaqä; Tatar Türkçesi: aralaşu; Başkurt Türkçesi: aralaşıw ~ kommunikatsiya; Kmk: katnaşıw; Krç.-Malk.:kommunikatsiya ~ söleşıw; Nogay Türkçesi: kommunikatsiya, katnasuw; Kazak Türkçesi: karım-katınas ~ katınas; Kırgız Türkçesi: baylanış ~ kommunikatsiya ~ katnaş; Alt::kommunikatsiya; Hakas Türkçesi: çooh alıs ~ habarlas; Tuva Türkçesi: harılzaa, harılzajılga;Şor Türkçesi: *çooktaş ~ kommunikatsiya; Rusça: kommunikatsiya

genel uygulayım: Duygu, düşünce ya da bilgilerin uygulayımsal yöntemlerle her çeşit yoldan aktarılması.

elektrik: Telefon, telgraf, radyo gibi aygıtlarla yapılmış olan bildirişim; bu yollardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi.

İngilizce'de İletişim ne demek? İletişim ingilizcesi nedir?:

communication

İletişim anlamı, kısaca tanımı:

Haberleşme : Yazışma. İletişim.

İletişim kurmak : Bilgi, haber vb. alışverişi yapmak.

İletişim ağı : İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni.

 

İletişim araçları : Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlar, yayın organı, medya.

İletişim merkezi : Bildirişim ve haberleri toplama ve değerlendirme bürosu.

İletişim ortamı : Bildirişim, haberleşme veya komünikasyon imkânlarının sağlandığı ortam, medya.

İletişim uzmanı : Kurum ve kuruluşlarda yönetimle ilgili işlemlerin ve kararların iletişim kanallarıyla kamuoyuna bildirilmesini sağlayan ve geri bildirimlerini değerlendiren kimse, iletişimci.

Uz iletişim : Telekomünikasyon.

Kitle iletişimi : Dağınık insan topluluklarının örgütlenmiş bir kaynaktan iletilen haberlere veya uyarılara aynı anda maruz kalması, birtakım kaynaklardan elde edilen bilgi ve haberlerin değişik araçlarla geniş halk topluluklarına yaygın olarak duyurulması, kitle haberleşmesi.

İletiş : İletme işi.

İleti : Yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi, mesaj.

İletişim uzmanlığı : İletişim uzmanının yaptığı iş, iletişimcilik.

Duygu : Önsezi. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği. Duyularla algılama, his.

Düşünce : Dış dünyanın insan zihnine yansıması. İlke, yönetici sav. Tasa, kaygı, sıkıntı. Niyet, tasarı. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea.

Bilgi : İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Bilim. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.

Türlü : Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif. Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

Aktarılma : Aktarılmak işi.

Bildirişim : İletişim.

Komünikasyon : İletişim.

İletişim ile ilgili Cümleler

 • İletişim dünyayı değiştirir, bilgi değil.
 • Bunlar benim iletişim bilgilerim.
 • İletişim olmadan ilerleme olamaz.
 • İletişim kurmak için sözcükler kullanırız.
 • Ali ve büyükbabası Fransızca iletişim kuruyor.
 • Nasıl iletişim kuracağız?
 • Ali Mary ile iletişimde kaldı.
 • İletişim kurmak için bir anadil konuşuru gibi ses çıkarmak zorunda değilsin.
 • Toki Pona basit bir iletişim sistemidir.
 • İletişim birçok şekiller alır.
 • Ali sahil güvenlikle iletişime geçemedi.
 • Sosyal medya gençlerin sözel iletişim becerilerini kısıtlıyor olabilir.
 • İletişim kurmak bana biraz zor geliyor çünkü daha önce tecrübe etmedim.
 • İletişimi koparma, lütfen.

Diğer dillerde İletişim anlamı nedir?

İngilizce'de İletişim ne demek? : n. communication, touch, transmission, channel, transport and communication

Fransızca'da İletişim : communication [la]

Almanca'da İletişim : Kommunikation