İrade nedir, İrade ne demek

İrade; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü, istenç
 • Buyruk.
 • İstenç.
 • İstek, dilek.

"İrade" ile ilgili cümle

 • "Korkunç bir irade kuvveti sarfıyla baş ucundaki lambayı yaktı." - S. F. Abasıyanık
 • "Ölüme, yaşama irademizin bir çeşit tükenişi diye bakıyoruz." - A. M. Dranas
 • "Görülünce vurulması için irade bile var." - S. M. Alus

Felsefi anlamı:

[Bakınız: istenç]

Hukuki terim anlamı:

istek, ~ beyânı: istek açıklaması (Willenklaerung). fesâdı: istek bozukluğu. ~ izhârı: istek açığa vurması (Willensaeusserung).

İrade hakkında bilgiler

İstenç, eskiden irade anlamında kullanılıp, belirli bir yapabilme gücünü ya da itici gücün varlığını belirtmek için kullanılır.

Buna bağlı olarak birkaç yönden istenç kavramını belirtmek gerekir: İlk olarak, istencin, özgürlüğü de kendinde barındıran bir isteme durumu olarak tarif edilmesi söz konusudur. Öte yandan bir bilinç yetisi olarak da belirtilir. Buna göre tasarımlarımız ve görüşlerimiz üzerinde bilinçli bir seçme ve karar verme yetenegimiz sözkonusudur. Bir başka anlamda ise, istenç, duygulanımlardan bağımsız olarak, salt akla dayalı bir isteme durumunun mümkün olduğunu varsayar; yani her tür isteme ve eylemliliklerimizi rasyonel olarak belirleyebiliriz önermesini dile getirir. Bunun yanı sıra istenilen şeyi fiilen yapabilme ve bir kararı yerine getirebilme yeteneği ya da gücü de istenç kavramının içeriğinde yer alır. Son olarak, bütün bu tanımları içerecek şekilde, istenç, dünyanın ya da yaşamın, hem rasyonel hem de özgür bir şekilde gerçekleşmesi olarak bilinilip tanımlanabilir.

 

İstencin, bazı bakımlardan, özgür irade olarak anlaşılması söz konusudur. Felsefe akımı olarak istenççilik, burada belirtilen istenç kavramının anlam katmanlarını içererek meydana gelmiştir.

İrade ile ilgili Cümleler

 • İrademe karşı beni gönderdi.
 • Tom'un irade gücü yok.
 • Hiç kimse seni iradene karşı bir şey yapman için zorlayamaz.
 • Keşke diyette kalmaya devam etmek için irade gücüm olsa.
 • Egzersiz söz konusu olduğunda irade gücüm yok.
 • Tom'un sigarayı bırakmak için irade gücü yok.
 • İradem çok mu zayıf?
 • İraden var.
 • Özgür irade sorunu din için bir dikenli bir bilmece.
 • Diyet söz konusu olduğunda irade gücüm yok.

İrade kısaca anlamı, tanımı:

Karar : Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm. Değişmez olma. Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı. Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik. Tam ölçüsünde, ne az ne çok. Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş. Bu yargıyı bildiren belge.

 

Verme : Vermek işi.

İstenç : İrade. Davranışlarla ilgili tepilerden bir bölümünü tutup ötekileri eyleme dönüştürme gücü, irade.

İrade beyanı : Bir sonuca yönelmiş irade açıklaması.

İrade dışı : İstençsiz.

İrade kaybı : İrade yitimi.

İrade yitimi : Karar verme, dikkat, istekli kımıldama vb. zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, irade kaybı, abuli, istenç yitimi.

Milli irade : Ulusça kullanılan ve hiçbir gücün etkileyemeyeceği kuvvet.

İradeci : İstenççi.

İradeli : İstençli.

İradesiz : İstençsiz.

İradesizlik : İstençsizlik.

Yapma : Yapay. Yapmak işi. Yapmacık, sahici karşıtı.

Buyruk : Egemenlik. Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, buyuru, emir, ferman.

İstek : Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu. Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk. İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi.

Dilek : Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, temenni, rica, murat.

İtici : İtme işini yapan. Soğuk, benimsenilmeyen, sevimsiz, sevilmeyen, beğenilmeyen, antipatik.

Belirtmek : Açıklamak, tebarüz ettirmek.

Kavram : Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, konsept, nosyon. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon. Karın zarı, periton. Tutam, avuç dolusu.

Diğer dillerde İrade anlamı nedir?

İngilizce'de İrade ne demek? : n. pleasure, will, willpower, spine, volition, fiat, freedom, self control

Fransızca'da İrade : volonté [la]

Almanca'da İrade : n. Wille, Reskript

Rusça'da İrade : n. воля (F), желание (N), рескрипт (M)