İslam nedir, İslam ne demek

İslam; bir din b. terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

Yerel Türkçe anlamı:

İslâm

Coğrafya'daki terim anlamı:

Muhammet Peygamberin ümmetinden olan kişi.

İslam isminin anlamı, İslam ne demek:

Erkek ismi olarak; “ Hz. Muhammed´in yaydığı din, Müslümanlık. Müslüman dininden olan kimse, Müslüman.”

İngilizce'de İslam ne demek? İslam ingilizcesi nedir?:

moslem

İslam hakkında bilgiler

İslam inancına göre, İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'ı oluşturan sureler Cebrail isimli melek aracılığıyla sözlü olarak Muhammed'e vahyolmuştur. İslam'ın temelinde, tevhit ilkesi yatar ki bu kavram Allah'ın varlığı ve birliğine inanmak anlamına gelir.

Başlarda siyasal, sonra da teolojik-kavramsal farklılıklar kazanmış olan Şiîlik ve ana akımı temsil eden Sünnilik, ana islam mezheplerini oluşur. Bunların dışında İslam dininde fıkıh ve itîkât gibi konularla ilgili çok sayıda mezhep bulunur.

Muhammed, İslam dinini yaymasının yanı sıra daha sonraları hâlife ve hanedânlarca yönetilen bir İslam Devleti de kurmuştur. İleride imparatorluğa dönüşen bu devletin bölünmesiyle farklı bölgelerde yeni Müslüman devletler oluşmuştur.

 

İslam Arapçada "s-l-m" kökünden türemiştir İslam kelimesi kökün etken ortaç şekli olan eslemeden türer ve "teslimiyet" anlamına gelir. Sonuçta İslam, "teslimiyet" anlamına gelirken, Müslüman da "teslim olan" anlamına gelir; burada teslim olunan tek Tanrı olduğu kabul edilen Allah'tır Sözlükte "kurtuluşa ermek, boyun eğmek, teslim olmak; teslim etmek, barış yapmak" anlamlarındaki silm (selm) kökünden türemiş olan İslam'ın etimolojisini yapan ilk âlimlerden İbn Kuteybe kelimeyi "boyun eğmek (inkıyat) ve itaat etmek" şeklinde açıklamıştır. Sonraki kaynaklara da genellikle bu açıklamalar tekrar edilmiş, "sulh ve selamet gayesiyle boyun eğmek, tabi ve teslim olmak" manaları öne çıkarılmıştır. .

İslam ile ilgili Cümleler

 • Hıristiyanlık ve İslam, iki farklı dindir.
 • İslam öncesi Araplar göçebeydiler.
 • İslama uyan bir kişi bir müslüman olarak bilinir.
 • Bazı bilimcilere göre İslam dini, Hacerizm adıyla Filistin'de ortaya çıkmıştır.
 • İslam, mana itibarı ile zaten "Barış ve Huzur" demektir.
 • İslam ve batı arasındaki ilişki yüzyıllar süren birliktelik ve ortak çalışma fakat aynı zamanda çatışma ve din savaşları içermektedir.
 • Ali asla bir İslam ülkesini ziyaret etmedi.
 • Tek tanrılı dinlerin en önemli üçü İslam, Yahudilik ve Hristiyanlıktır.
 • İslam kusursuz olandır müslümanlar değil.
 • Gerçekten , Allah İndinde tek din islamdır.
 • Domuz, İslam inancında makbul bir hayvan değildir.
 • İslam Çin'e ilk olarak 7nci yüzyılın ortalarında ulaştı.
 • İslam yedinci asırda Arap Yarımadasında doğdu.
 • Büyünün islamda yeri çok günah.

İslam kısaca anlamı, tanımı:

İslam gizemciliği : Tasavvuf.

 

İslam hukuku : Din temeline dayanan hukuk, şeriat.

Şeyhülislam : Osmanlı Devleti'nde, kabinede sadrazamdan sonra yer alan ve genellikle din işlerinden sorumlu olan üye.

İslam gizemcisi : Mutasavvıf.

İslamcılık : İslamcı olma durumu.

İslamiyet : Müslümanlık.

İslamlaştırma : İslamlaştırma işi.

İslamlık : Müslümanlık.

Müslümanlık : Müslüman topluluğu. Hz. Muhammed'in yaydığı İslam dini, İslam, İslamlık, İslamiyet, Hak dini. Müslüman olma durumu.

Kutsal : Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes, lahut. Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen. Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes. Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan.

İsim : Ad. Ad. Kişi, insan.

Melek : Terbiyeli, uysal kimse. Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık, ferişte.

Aracı : Ara bulucu. İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para, malı alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi veya yatırım tekniği. Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse, mutavassıt, komprador. İki şey arasında bağlantı kuran kimse, vasıta.

Sözlü : Evlenmek için birbirine söz vermiş olan kimse, yavuklu. Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, yazılı karşıtı.

Temel : Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler. En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü.

Diğer dillerde İslam anlamı nedir?

İngilizce'de İslam ne demek? : [Islam] n. monotheistic religion based on the teachings of the prophet Mohammed which are written out in the Koran; body of Muslim believers, Muslims; Muslim world

n. Islam, monotheistic religion based on the teachings of the prophet Mohammed which are written out in the Koran; body of Muslim believers; Muslim world

n. Islam, monotheistic religion based on the teachings of the prophet Mohammed which are written out in the Koran; body of Muslim believers, Muslims; Muslim world

Fransızca'da İslam : [le] Müslümanlık, İslamlık

Almanca'da İslam : n. Mohammedanismus

Rusça'da İslam : n. ислам (M), мусульманство (N), магометанство (N), мусульманин (M)

adj. исламский