İstiare nedir, İstiare ne demek

İstiare; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Ödünç, borç veya eğreti alma, ödünçleme.
  • Bir şeyi anlatmak için ona benzetilen başka bir şeyin adını eğreti olarak kullanma, eğretileme

"İstiare" ile ilgili cümle

  • "Dili, üslubu, istiareleri, hayalleri herkesinkinden ayrı olan bu eserin mevzusunu bile başkalarınınkine benzetmedi." - A. H. Çelebi

İstiare hakkında bilgiler

İstiare, Türk Edebiyatında, bir sözcüğü kendi anlamı dışında kullanarak, bir şeyi benzediği başka varlığının adıyla anma sanatı. Diğer adı eğretilemedir.

Benzetmenin iki temel öğesi vardır, benzeyen ve benzetilen. İstiare bunlardan birinin söylenmemesiyle yapılır.

Sadece kendisine benzetilenle (müşebbehu bih-müstearı minh) yapılmış olan istiaredir. Bir sözcüğün yerine benzetme amacı güderek başka bir sözcük kullanmaya denir.

Benzetme öğelerinden yalnız benzeyenle (müşebbeh-müstearı leh) ve benzeme yönü (karine) ile yapılmış olan istiaredir. Kapalı istiarede benzetilen söylenmeyerek gizili tutulur. Mitoloji, bilim ve metafizik gibi pek çok disiplin, kapalı istiareler yoluyla dünya edebiyatının epistemolojik altyapısını oluşturmuştur.

İstiare anlamı, tanımı:

Benzeti : Benzetme.

Kullanma : Kullanmak işi, istimal.

Eğretileme : Eğretilemek işi. İstiare.

 

Temsili istiare : Alegorik anlatım.

Ödünç : İleride geri verilmek veya alınmak şartıyla alınan veya verilen (şey).

Borç : Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey. Birine karşı bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü, vecibe.

Ödünçleme : Ödünçlemek işi, ariyet.

Anlatmak : Nakletmek. Bir konu üzerinde açıklama yapmak, açıklamada bulunmak. Bilgi vermek, izah etmek.

Türk : Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse.

Edebiyat : Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın, gökçe yazın. Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve eserlerin hepsi, literatür. İçten olmayan, gereksiz, yapmacık, boş sözler.

Sözcü : Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse.

Diğer dillerde İstiare anlamı nedir?

İngilizce'de İstiare ne demek? : n. metaphor

Fransızca'da İstiare : métaphore [la]

Rusça'da İstiare : n. заимствование (N), метафора (F), перифраз (M)