Kültür varlıkları nedir, Kültür varlıkları ne demek

  • Bir bölgede bulunan maddi kültür ürünleri veya eserleri

Kültür varlıkları anlamı, kısaca tanımı:

Kültür : Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü. Bireyin kazandığı bilgi. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi. Tarım. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.

Kült : Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb. Yerel özellikler taşıyan dinî törenler. Din.

Varlık : Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey. Önemli, yararlı, değerli şey. Var olma durumu, mevcudiyet. Para, mal, mülk, zenginlik, variyet. Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon. Ömür, hayat. Var olan her şey.

Bölge : Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka.

 

Maddi : Mal, para, varlıkla ilgili olan. Maddeden oluşan. Maddesel. Madde ile ilgili, maddesel, özdeksel, manevi karşıtı.

Ürün : Bir tutum veya davranışın ortaya çıkardığı şey. Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey. Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul. Eser.

Eser : Yayın, kitap, yapıt. Soyut kavramlarda belirti. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt. İz, işaret, im.