Kütle nedir, Kütle ne demek

Kütle; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Kütle" ile ilgili cümle

  • "Seçmen kütlesi."

Coğrafya'daki terim anlamı:

Üzerindeki dağ sıraları, yayla ve yüksek ova düzlükleri, bu sıraları birbirinden ayıran ya da yayla düzlüklerini derin biçimde parçalayan koyak oluklarıyla az çok geniş bir bölgeye yayılan engebeli yörelere verilen ad.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Bir cismi ivdirmek için uygulanan kuvvetle, bu kuvvetin oluşturduğu ivme arasındaki değişmez oran; cismin özdek olarak tutarı.

Kimya'daki anlamı:

Bir cismin uzayın her yerinde değişmeyen nicel özelliği. Madde miktarının ölçüsü olup F, kuvvet; a, ivme olmak üzere Newton kanunu olarak bilinen m=F/a bağıntısıyla tanımlanır. SI sisteminde kütle birimi kg dır.

Madde miktarının ölçüsü. Maddenin, hareket değişimine direnç gösteren miktarı. Bir elektron, atom molekül veya bunların hepsini içine alan molün fiziksel miktarı. Birim, miligram, gram vaya kilogram olabilir. Ağırlığın aksine kütle değişmesi. Mesela 1 gram suda her zaman aynı sayıda molekül vardır.

Jeoloji ve yer bilimleri alanındaki anlamı:

 

Bir dağoluş dizgesinin içinde sertleşmiş, oldukça dengeli, kıvrılma devimlerine dirençli bir yer birimi.

Bilimsel terim anlamı:

Özdeğin kuvvet olarak aldığı etkiyle, bu etkiye ivme olarak verdiği tepki arasındaki orantıyı belirleyen ve Einstein kuramına göre yoğunlaşmış erke sayılabilen nitelik.

İngilizce'de Kütle ne demek? Kütle ingilizcesi nedir?:

massive, mass, bulk, block

Fransızca'da Kütle ne demek?:

masse

Kütle hakkında bilgiler

Fizikte, kütle, Newton'un ikinci yasasından yararlanılarak tanımlandığında cismin herhangi bir kuvvet tarafından ivmelenmeye karşı gösterdiği dirençtir. Doğal olarak kütlesi olan bir cisim eylemsizliğe sahiptir. Kütleçekim kuramına göre, kütle kütleçekim etkileşmesinin büyüklüğünü de belirleyen bir çarpandır(parametredir) ve eşdeğerlik ilkesinden yola çıkılarak bir cismin kütlesi kütleçekimden elde edilebilir. Ama kütle ve ağırlık birbirinden farklı şeylerdir. Ağırlık cismin hangi cisim tarafından kütleçekime maruz kaldığına göre ve konumuna göre değişebilir.

Kütleyi ölçmek için kullanılan birim kilogramdır. Kütleyi doğrudan ölçmek zordur. Bu yüzden kütleyi ölçmek için eşit kollu terazi kullanılır. Ayrıca cismin ilk olarak ağırlığını yaylı kantarla ölçüp daha sonra kütlesini hesaplayabiliriz. İnsanların günlük hayattaki kullanımları düşünüldüğünde, kütle bir cismin sahip olduğu madde miktarı şeklinde de tanımlanabilir. Ayrıca yüksek enerji fiziğinde, kütle cismin durağan kabul edildiği bir sistemde kendi gözlemci çerçevesinde o cismin sahip olduğu toplam enerji şeklinde düşünülür. Ama atomaltı parçacıklar düşünüldüğünde temel parçacıkların, elektron veya kuark gibi, henüz nedeni bilinmeyen bir kütleye sahip oldukları görülür. Higgs parçacığı bu kütlenin nedeni olarak düşünülmektedir ama bu işle ilgili farklı kuramlar olmakla birlikte henüz tam olarak bu durumun nasıl olduğu açıklığa kavuşmamıştır ve güncel olarak çalışılan konulardan biridir.

 

Kütle ile ilgili Cümleler

  • İki nesne arasındaki çekim kuvveti iki kütlenin ürünü ile orantılıdır ve onların kütle merkezleri arasındaki mesafeyle ters orantılıdır.
  • Gezegenlerin kütlesi evrensel çekim yasasına göre hesaplanır.
  • Yer çekimi herhangi iki kütle, herhangi iki organ ya da herhangi iki parçacık arasında olan bir çekim kuvvetidir.
  • Einstein kütlenin enerjiye dönüştürülebileceğini ve tersini de gösterdi.
  • Güneş, bizim güneş sistemimizdeki tüm kütlenin % 99,8'ini içerir.
  • On binlerce insan soğuk ve yağmura rağmen Paskalya kutlamasında Papa Francis ile Dindar Kütleye katılmak için pazar sabahı Aziz Petrus Meydanında toplandı.
  • Kütlesel sel, yerel ulaşım ağını felç etti.
  • İç bölgelerden gelen soğuk hava kütleleri kıyı kesimlere kadar sokuldu.

Kütle kısaca anlamı, tanımı:

Madde : Para, mal vb. ile ilgili şey. Duyularla algılanabilen nesne. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Molekül. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Bir cismi oluşturan öge, öz.

Büyük : Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Büyük abdest. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Önemli. Üstün niteliği olan. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Niceliği çok olan.

Kuvvet : Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik. Güç. Fiziksel güç, takat. Dayanıklı olma durumu. Şiddet, zor, cebir. Yetke, erk, nüfuz. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Bir ülkenin silahlı gücü.

İvme : İvmek işi. Hareket eden nesnenin kısa bir zaman içinde, hızında oluşan değişmenin bu zamana oranı.

Organik kütle : Birleşimindeki ögelerin büyük ve belirgin bölümü canlı varlıklardan oluşan kayaç.

Kütleme : Kütlemek işi.

Kütlemek : "Küt" diye ses çıkarmak.

Kütlesel : Kütle ile ilgili olan.

Kütleşme : Kütleşmek işi.

Kütleşmek : Küt duruma gelmek.

Kütleştirme : Kütleştirmek işi.

Kütleştirmek : Küt duruma getirmek.

Kütletme : Kütletmek işi.

Kütletmek : "Küt" diye ses çıkartmak.

Parça : Pasaj. Tane. Müzik eseri. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Güzel, alımlı kız veya kadın. Nesne. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey.

Küme : Tomar. Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup. Tümsek biçimindeki yığın. Durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan alt grup. Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri. Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek.

Yığın : Birçok kimsenin veya nesnenin bir araya gelmesiyle oluşan kalabalık, küme, kitle, kütle. Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe.

Kitle : Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kütle. Kist. Belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı, kütle.

Nesne : Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje. Öznenin dışında kalan her konu, obje. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç.

Orantı : Bir şeyi oluşturan parçaların kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında bulunan uygunluk, oran, tenasüp. Birincinin ikinciye oranı, üçüncünün dördüncüye oranına eşit olan dört terim arasındaki bağıntı, orta.

Katsayı : Bir yasayı anlatan formülün yazılışında yer alan, değişmeyen sayı. Cisimlerin fiziksel özelliklerini belirten değişmeyen büyüklükler. Bir niceliğin kaç katı alındığını gösteren sayı, emsal.

Fizik : Kişinin dış görünüşü. Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı. İnsanın doğal yapısı.

Kütle açığı : Çekirdeği oluşturan nükleon kütleleri toplamı ile çekirdek kütlesi arasındaki fark.

Kütle aktarımı : Elektrokimyasal hücrelerde, türlerin difüzyonla; konveksiyon ve elektrostatik kuvvetlerle hareketi.

Kütle birimi : Bir önelciğin öğecik içindeki kütlesi : l,66xlO-(...)gr.

Kütle denkliği : Kütlenin korunumu yasasına dayanarak bir açık dizgeye giren çıkan özdeklerin nicelikleri arasında kurulan denklik. (Buna göre, bir dizge içinde kütle birikimi oluşmuyorsa giren özdeklerin toplam kütlesi çıkanların toplam kütlesine eşittir.)

Kütle denkliği eşitliği : Bir çözeltideki bir maddenin molar analitik derişiminin o maddeden türeyen türlerin molar denge derişimleri cinsinden ifadesi.

Kütle eksiği : Bir çekirdeği oluşturan çekinciklerin toplam kütlesinden, çekirdeğin gerçek kütlesinin çıkarımı.

Kütle görüngeölçüm : Kimi molekülleri hızlı elektronlarla yükünleştirip , oluşan parçacık ve kesimleri eş kütleli kümelere ayırarak çözümleme yöntemi.

Kütle hızı : Kütlenin akış hızı

Kütle izgeçizeri : İçinden hızla geçen yüklü öğesel parçacıklara elektriksel ve mıknatıssal alanların uygulanmasıyla, bu parçacıkların yörüngelerinde oluşan sapmaları değerlendirerek parçacıkların kütlelerini sağlıklı biçimde ölçmeye yarayan aygıt.

Kütle izgesi : Öğeciksel yerdeş üşerlerin, kütle izgeçizeri ile elde edilen izlerinin kütlelerine göre dağıtılımını gösteren artı üşer izgesi.

Diğer dillerde Kütle anlamı nedir?

İngilizce'de Kütle ne demek? : n. mass, bulk, block, aggregate, body, group, force, gob, pack

Fransızca'da Kütle : bloc [le]; masse [la]

Almanca'da Kütle : n. Block, Masse

Rusça'da Kütle : n. масса (F), массив (M), глыба (F), груда (F)