Kırsal nedir, Kırsal ne demek

Kırsal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Kır ile ilgili.
 • Az insanın barındığı, genellikle kır durumunda olan yer

Bilimsel terim anlamı:

Kırları, köyleri, çoban yaşamını sevdirmek için doğanın güzel yanlarını anlatan deyişler, bk. idil, eglog.

Fransızca'da Kırsal ne demek?:

pastoral

Kırsal hakkında bilgiler

Kırsal, demografik olarak nüfus yoğunluğunun düşük olduğu yerleşim birimlerinin görüldüğü, üretimin endüstriyel nitelikten daha çok tarım ve hayvancılığa dayandığı coğrafi ve beşeri açıdan sınıflandırılmış yer ya da bölgedir.

Kent merkezleri kıyısında ya da dışında kalan coğrafyada oluşan yerleşim birimlerinin, idari örgütlenme, eğitim, sağlık gibi hizmetlerden merkeze ya da kente bağımlı biçimde yararlanması hali de söz konusu değildir.

Kırsal ile ilgili Cümleler

 • Ali kırsalda yaşamak istiyor.
 • Ali kırsal alanda yaşamak istemiyor.
 • Yarın arabamla kırsal bölgeye gidiyorum.
 • Bana kırsalda yaşamak istemenin nedenini söyle.
 • Kırsal bir alanda yaşıyorum.
 • Ali kırsalda biraz daha zaman geçirmek istedi.
 • Kırsal İlkbaharda güzeldir.
 • Kırsal bölge şehirden daha sessizdir.
 • Kırsal bölge güzeldir.
 • Kırsal bölgede çok ağaç var.
 • O, kırsalda ikamet ediyor.
 • Kırsal alanda yaşamak için gittikten sonra onun sağlığı gitgide daha iyi oldu.
 • Ali kırsalda yaşıyor.
 • Kırsal bölgedeki yürüyüşte yorgun hissettiği için, o şekerleme yaptı.
 

Kırsal tanımı, anlamı:

Kırsal alan : Kırsal bölge.

Kırsal bölge : Üretim etkinlikleri tarıma dayalı olan, hayvancılık yapılan, kırsal nüfusun yaşadığı ve çalıştığı alan, kırsal alan.

Kırsal mazot : Traktör vb. araçlarda kullanılan, düşük kükürtlü mazot, kırsal motorin.

Kırsal motorin : Kırsal mazot.

Kırsal nüfus : Tarımla uğraşan, genellikle şehir sınırları dışında, köy ve kasabalarda yaşayan nüfus.

İnsan : Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Âdemoğlu, âdem evladı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

Genel : Bir genelleme sonucunda elde edilen. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

 

Demografik : Nüfus bilimsel.

Nüfus : Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı, popülasyon. Ortak bir özellik gösteren kimselerin bütünü. Kişi.

Yoğun : Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif. Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.). Dolu, sıkı, sıkışık, çok, konsantre. Şişman, iri, tombul. Artmış, çoğalmış bir durumda olan. Kaba, kalın, iri (elek, iğne). Koyu, kalın.

Düşük : Eski değer ve onurunu yitirmiş olan. İktidardan düşmüş veya düşürülmüş. Yaşayabilecek duruma gelmeden doğan yavru, ceninisakıt, bağan, sakıt. Az. Aşağı doğru düşmüş, aşağı sarkmış. Dil bilgisi kurallarına uymayan.

Kır : Şehir ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer, dağ bayır. Bu renkte olan. Beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk.

İle : Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz. Bazı soyut adlara getirildiğinde "... olarak, ... bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Kırsal bayındırım : Belediye sınırları dışında kalan kırsal alanlarda bayındırlık etkinliklerini düzenlemeyi amaçlayan yasal kuralların, denetimlerin uygulanması.

Kırsal ekonomi : Ekonominin, topraktan yararlanma yollarını araştıran ve başlıca konusu tarım ve tarımsal işletmecilik olan kolu.

Kırsal gelişme : Kırsal alanların daha bayındır duruma getirilmesi, kamu işgörülerinin tümleştirilmesi ve köylerde yaşayan insanların gelirlerinin artırılması için her düzeyde alınan önlemler ve kapsamlı tasarlarla kırsal alanlarda sağlanan değişim. bk. toplum kalkınması.

Kırsal kalkınma : Kent ile kır arasındaki sosyokültürel ve iktisadi farklılıkların enaza indirmeyi ve kırsal nüfusu yerinde kalkındırmayı amaçlayan kalkınma stratejisi.

Kırsal kesim : Kırsal alanda ağırlıklı olarak tarım ve tarıma dayalı üretimin yapıldığı kesim.

Kırsal konut : Kırsal alanlarda yaşayan nüfusun oturduğu, tarımsal etkinliklerinin daha kolay görülmesine ve hayvanlarının bakımına da elverişli olan konut türü.

Kırsal şiir : Kır ve çoban yaşayışını konu alan, bu yaşayışla ilgili özel terimlere yer vermesi ve çoğu kez gerçekçi bir nitelik taşıması dolayısıyla öğretici yazın alanına giren kır şiirlerine verilen genel ad.

Kırsal topluluk : Genellikle köylerde yaşayan, anakentlerin daha tümüyle kentleşmemiş komşu alanlarında da görülen, başat çalışma alanı tarım ve hayvancılık olan, yüz yüze ilişkilerin sürüp gittiği, işbölümü ve uzmanlaşmanın gelişmemiş olduğu insan topluluğu. İlkel ortaklık düzeninin son aşamasında, toprak, otlak ve ormanlar dışındaki üretim araçlarının, üretimle tüketimin özel iyelik altında bulunduğu toplumsal küme.

Kırsal toplum : Geçimlerini avcılık, çobanlık, özellikle çiftçilikle sağlayan; doğal çevrelerine büyük ölçüde bağlı olan; basit araçlarla ürettikleri az bir ürünün büyük bölümünü tüketen; yaşantılarını geleneksel bir düzen içinde sürdüren ve belli bir toprak parçası üzerinde barınan bireylerin oluşturduğu küçük toplumsal ve ekonomik birim.

Kırsal toprak : Kent içinde, dışında ya da kent sınırları yakınında tarım etkinliklerine ayrılmış ya da bölünerek ve altyapısı hazırlandıktan sonra kentsel yerbölümler durumuna getirilmeye elverişli geniş yerlere verilen ad.

Diğer dillerde Kırsal anlamı nedir?

İngilizce'de Kırsal ne demek? : adj. rural, rustic, pastoral, country, agrarian, Arcadian, countrified

Fransızca'da Kırsal : rustique, bucolique

Almanca'da Kırsal : adj. pastoral