Karakteristik nedir, Karakteristik ne demek

Karakteristik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik.
  • Bir logaritmanın tam birimler anlatan bölümü

"Karakteristik" ile ilgili cümle

  • "Dinî temsillerden ladinî temsillere geçiş hususunda bu karakteristik vasıfların mühim bir rolü vardır." - A. K. Tecer

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: belirti]

Karakteristik tanımı, anlamı:

Karakter : Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi. Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye. Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü. Basımda harf türü. Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse. Ayırt edici nitelik.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Nesne : Öznenin dışında kalan her konu, obje. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç. Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje.

Nitelik : Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.

 

Tipik : Çok özgün olan. Bir kimseyi veya nesneyi niteleyen, karakteristik.

Birim : Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Bir kümenin her elemanı. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri.

Bölüm : Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Çağ, devir. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım.

Karakteristik denklem : [Bakınız: matrisin karakteristik denklemi]

Karakteristik doğrultu : Yüzeyin şekil operatörünün karakteristik değerlerine karşılık gelen karakteristik vektörlerin belirttikleri doğrultulardır.

Karakteristik eğri : Diferansiyel denklemin karakteristiğinin tanımında yer alan ve bir eğriden oluşan M kümesi.

Karakteristik fonksiyon :

Karakteristik ışınım : Atom elektronlarının yayınladığı kesik enerji tayflı ışınım.

Karakteristik sayı : Karakteristik polinomun köklerinden her biri.

Karakteristik ile ilgili Cümleler

  • Yüksek düzeydekilerin emirlerine itaat ederken zihinsel gücüm askıya alınmış canlandırmada kaldı. Bu, orduda herkeste karakteristiktir.
  • Pürüzlülük, bir yüzeyin karakteristik özelliklerinden biridir.
  • Her dilin karakteristik harfleri vardır.
  • Aurora, kutup bölgelerindeki karakteristik bir olaydır.
 

Diğer dillerde Karakteristik anlamı nedir?

İngilizce'de Karakteristik ne demek? : adj. characteristic, characteristical, typical, significative, distinctive, representative

Fransızca'da Karakteristik : caractéristique

Almanca'da Karakteristik : n. Kennzeichen, Kennziffer, Merkmal

Rusça'da Karakteristik : n. характеристика (F), атрибут (M)

adj. типический