Kataliz nedir, Kataliz ne demek

Kataliz; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan etkisi

Biyoloji'deki anlamı:

Katalist varlığı ile bir reaksiyonun hızlandırılması olayı.

Kimya'daki anlamı:

Bir kimyasal tepkimenin katalizörler tarafından hızlandırılması olayı.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Katalizör varlığıyla bir tepkimenin hızının değiştirilmesi olayı.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan, başka maddelerin bileşimi üzerine etki ederek tepkimenin oluşmasını veya hızının değişmesini sağlaması.

Bilimsel terim anlamı:

Katalizör katımı ile, bir kimyasal tepkime hızının değişimi olayı.

İngilizce'de Kataliz ne demek? Kataliz ingilizcesi nedir?:

catalysis

Fransızca'da Kataliz ne demek?:

catalyse

Kataliz hakkında bilgiler

Katalizör (Yunanca'dan κατάλυσις: çözülme), bir kimyasal tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürerek tepkime hızını arttıran ve tepkime sonrasında kimyasal yapısında bir değişiklik meydana gelmeyen maddelerdir. Katalizörün tepkime üzerinde yaptığı bu değişikliğe kataliz denir. Kataliz olayı, katalizör ve reaktantlar aynı fazda ise homojen kataliz (ör: gaz-gaz, sıvı-sıvı, katı-katı), katalizör ve reaktantlar farklı fazda olduğunda ise heterojen kataliz olarak adlandırılır(ör: gaz-sıvı, sıvı-katı, katı-gaz). Heterojen kataliz mekanizmaları hala tam olarak aydınlatılmış değildir.

 

Heterojen katalizör olarak en sık kullanılan katalizörler platin, osminyum, rodyum, rutenyum, paladyum gibi atom numarası büyük geçiş metallerinin kendileri veya kompleksleridir. Heterojen katalizde katalizörler küçük parçacıklar halinde tepkime ortamına konarak yüzey alanları büyütülür ve daha iyi bir tepkime verimi alınır. Organik sentezlerde homojen katalizör olarak sıklıkla asit ve bazlar kullanılır.

Canlıların vücudunda bulunan enzimler de çok iyi birer katalizördürler.

Kataliz ile ilgili Cümleler

  • Etkili bir katalizör olmadığı zaman cihazı geliştirmek zor olurdu.
  • Önce bu deneyde kullanılan katalizörü incelemek istiyorum.

Kataliz anlamı, kısaca tanımı:

Madde : Duyularla algılanabilen nesne. Para, mal vb. ile ilgili şey. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Bir cismi oluşturan öge, öz. Molekül. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.

 

Kimyasal : Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi.

Tepkime : Birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon, teamül.

Katalizör : Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini molekül yapısını değiştirmeden sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde.

Asit katalizör : Kimyasal reaksiyonları hızlandıran veya sentetik reçinelerin sertleştirilmesinde kullanılan organik veya inorganik asitler ile bunların tuzları.

Değişme : Değişmek işi. Değişim.

Uğrama : Uğramak işi.

Etki : Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım.

Çözülme : Kişilik, karakter vb. bir bütünde birliğin bozulması durumu. Savaşta, gerideki savunma hattına çekilmek isteyen birliğin düşmandan sıyrılması. Çözülmek işi. Bir sesin boğumlanmasından sonra organların eski duruma geçmesi.

Enerji : Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç. Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke. Manevi güç.

Değişiklik : Bir bütünün bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum. Değişik olma durumu. Farklılık. Amaca uygun biçime getirmek için yapılmış olan değiştirme, tadil.

Meydan : Yarışma, eğlence veya karşılaşma yeri. Bulunulan yer ve çevresi, ortalık. Fırsat, imkân veya vakit. Alan, saha. Mevlevi tekkelerinde ayin yapılmış olan yer.

Kataliz edici : (katalizliyen) (kimya)

Katalizör zehiri : Yüzeyin katalitik aktifliğini bozan madde. Bir molekül yüzeyin aktif yerlerinde adsorbe oluyorsa bu molekül yüzeyde cereyan eden diğer tepkimeler için katalizör zehiridir. Kükürt bileşikleri, petrol kraking işleminde etkin zehir rolü oynarlar.

Katalizör zehirlenmesi : Katalizörün yapısını bozan bir maddenin katalizör tarafından adsorbe olması ve katalizör etkinliğinin kaybolması.

Diğer dillerde Kataliz anlamı nedir?

İngilizce'de Kataliz ne demek? : n. catalysis

Fransızca'da Kataliz : catalyse [la]

Almanca'da Kataliz : n. Katalyse

Rusça'da Kataliz : n. катализ (M)